Epson Việt Nam có Tổng giám đốc mới, sẽ bán thêm rô-bốt bên cạnh máy in, máy chiếu

Epson vừa bổ nhiệm tân Tổng giám đốc mới cho thị trường Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ bán thêm rô-bốt vào các nhà máy, xí nghiệp bên cạnh thế mạnh chính ở mảng máy in, máy chiếu.


Ông Tsukasa Tsumura vừa được bổ nhiệm làm tân Tổng giám đốc Công ty TNHH Epson Việt Nam. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kinh doanh và tiếp thị máy in.


Epson Việt Nam có Tổng giám đốc mới, sẽ bán thêm rô-bốt bên cạnh máy in, máy chiếu

Ông Tsukasa Tsumura, tân Tổng giám đốc Epson Việt Nam, đang chia sẻ về chiến lược công ty năm 2019 - Ảnh: H.Đ


Trả lời BanTinCongNghe hôm 16/4, ông Tsukasa Tsumura cho biết việc thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao là định kỳ theo chính sách của tập đoàn. Ông sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách kinh doanh đã được Ban lãnh đạo công ty vạch ra trước đó. Bên cạnh ngành kinh doanh truyền thống là máy chiếu, máy in, Epson Việt Nam sẽ mở rộng thêm mảng kinh doanh rô-bốt và kính thông minh.


Trong sự kiện hôm 16/4, Epson cho biết tiếp tục dẫn đầu thị phần máy in mực liên tục (42%) và máy chiếu (24%) tại Việt Nam. Epson Việt Nam đặt mục tiêu phát triển sự hiện diện ở thị trường Việt Nam bằng cách ra mắt nhiều sản phẩm và tiếp cận khách hàng mới.


Tại Đông Nam Á, hãng tăng trưởng 9% trong năm tài chính 2018. Epson cũng tập trung phát triển R&D, đầu tư hơn 5% doanh thu hằng năm vào bộ phận này, tương đương với 1,5 triệu USD mỗi ngày.


Ông Tsumura Tsukasa cho biết năm 2019 sẽ tiếp tục tập trung phát triển việc kinh doanh máy in phun và máy chiếu. Đồng thời, sẽ giới thiệu các sản phẩm in ấn, thiết bị nghe nhìn và rô-bốt mới vào thị trường Việt Nam.


Epson Việt Nam có Tổng giám đốc mới, sẽ bán thêm rô-bốt bên cạnh máy in, máy chiếu

Dòng máy in phun liên tục L1110 của Epson - Ảnh: H.Đ


Nhờ dòng máy in EcoTank, Epson giữ vững vị trí dẫn đầu về thị phần máy in mực liên tục (42%) trong năm tài chính 2018 tại Việt Nam, do đó hãng muốn đưa máy in mực liên tục vào thị trường với hy vọng thay đổi nhu cầu sử dụng máy in laser sang máy in mực liên tục.


Epson cho biết dòng máy in đơn sắc EcoTank có thể cạnh tranh với các máy in laser với mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn 23 lần và tổng chi phí đầu tư, vận hành cho mỗi bản in thấp hơn 11 lần so với máy in laser.


Máy in mực liên tục EcoTank L-series có số lượng trang in rất cao – một set 4 chai mực in có thể in được 4.500 trang trắng đen hoặc 7.500 trang màu. Dòng máy in đơn sắc EcoTank in được 6.000 trang trắng đen.


Bên cạnh máy in phun liên tục, Epson sẽ đẩy mạnh mảng máy chiếu tại Việt Nam. Hãng đứng vị trí số 1 toàn cầu 18 năm liên tiếp và số 1 tại Việt Nam với 24% thị phần trong năm tài chính 2018. Trong các kế hoạch sắp tới, Epson cho biết sẽ mở rộng vào thị trường bán lẻ, phát triển dòng máy chiếu tầm trung – cao (khoảng 4.000 lumens) và máy chiếu gia đình ở Việt Nam.


Epson sẽ ra mắt các máy chiếu mới phục vụ phân khúc giải trí gia đình, chi phí hợp lí và phù hợp với kiến trúc của mỗi ngôi nhà. Mới đây, công ty đã ra mắt một số mẫu máy chiếu Pro-UHD (TW-9400 và TW-7400) trong khu vực để phục vụ cho các fan điện ảnh muốn xem phim chất lượng cao tại nhà.


Epson Việt Nam có Tổng giám đốc mới, sẽ bán thêm rô-bốt bên cạnh máy in, máy chiếu

Máy chiếu có thể nhận video từ điện thoại rồi phát lên màn hình - Ảnh: H.Đ


Trong buổi chia sẻ hôm 16/4, Epson cũng giới thiệu máy chiếu laser L610U với hiệu năng cao, phù hợp cho các trường học và doanh nghiệp.


Bên cạnh máy in và máy chiếu, Epson có ý định đưa các giải pháp công nghệ rô-bốt vào thị trường Việt Nam phục vụ các doanh nghiệp, nhà máy trong nước.


Ngày càng nhiều xưởng sản xuất được di dời về Việt Nam và nhu cầu hợp tác sản xuất trong các lĩnh vực có tiềm năng tự động hóa cao như điện tử, ô tô, may mặc và giày da, do đó dự báo tỉ lệ mua rô-bốt để sử dụng trong sản xuất công nghiệp tại các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, có thể tăng 18,6% trong năm 2019.

Epson Viet Nam co Tong giam doc moi, se ban them ro-bot ben canh may in, may chieu


Epson vua bo nhiem tan Tong giam doc moi cho thi truong Viet Nam, dong thoi cho biet se ban them ro-bot vao cac nha may, xi nghiep ben canh the manh chinh o mang may in, may chieu.


Ong Tsukasa Tsumura vua duoc bo nhiem lam tan Tỏng giam dóc Cong ty TNHH Epson Viet Nam. Ong co gàn 20 nam kinh nghiem lam viec trong nganh kinh doanh va tiep thi may in.


Epson Viet Nam co Tong giam doc moi, se ban them ro-bot ben canh may in, may chieu

Ong Tsukasa Tsumura, tan Tong giam doc Epson Viet Nam, dang chia se ve chien luoc cong ty nam 2019 - Anh: H.D


Tra loi BanTinCongNghe hom 16/4, ong Tsukasa Tsumura cho biet viec thay doi nhan su lanh dao cap cao la dinh ky theo chinh sach cua tap doan. Ong se tiep tuc thuc hien cac chinh sach kinh doanh da duoc Ban lanh dao cong ty vach ra truoc do. Ben canh nganh kinh doanh truyen thong la may chieu, may in, Epson Viet Nam se mo rong them mang kinh doanh ro-bot va kinh thong minh.


Trong su kien hom 16/4, Epson cho biet tiép tuc dãn dàu thi phàn may in muc lien tuc (42%) va may chiéu (24%) tai Viet Nam. Epson Viet Nam dat muc tieu phat triẻn su hien dien o thi truong Viet Nam bang cach ra mat nhièu san phảm va tiép can khach hang moi.


Tai Dong Nam A, hang tang truong 9% trong nam tai chinh 2018. Epson cung tap trung phat trien R&D, dàu tu hon 5% doanh thu hang nam vao bo phan nay, tuong duong voi 1,5 trieu USD mõi ngay.


Ong Tsumura Tsukasa cho biet nam 2019 se tiép tuc tap trung phat triẻn viec kinh doanh may in phun va may chiéu. Dòng thoi, se gioi thieu cac san phảm in án, thiét bi nghe nhin va ro-bot moi vao thi truong Viet Nam.


Epson Viet Nam co Tong giam doc moi, se ban them ro-bot ben canh may in, may chieu

Dong may in phun lien tuc L1110 cua Epson - Anh: H.D


Nho dong may in EcoTank, Epson giu vung vi tri dãn dàu vè thi phàn may in muc lien tuc (42%) trong nam tai chinh 2018 tai Viet Nam, do do hang muón dua may in muc lien tuc vao thi truong voi hy vong thay dỏi nhu càu su dung may in laser sang may in muc lien tuc.


Epson cho biet dong may in don sac EcoTank co thẻ canh tranh voi cac may in laser voi muc tieu thu nang luong tháp hon 23 làn va tỏng chi phi dàu tu, van hanh cho mõi ban in tháp hon 11 làn so voi may in laser.


May in muc lien tuc EcoTank L-series co só luong trang in rát cao – mot set 4 chai muc in co thẻ in duoc 4.500 trang trang den hoac 7.500 trang mau. Dong may in don sac EcoTank in duoc 6.000 trang trang den.


Ben canh may in phun lien tuc, Epson se day manh mang may chieu tai Viet Nam. Hang dung vi tri só 1 toan càu 18 nam lien tiép va só 1 tai Viet Nam voi 24% thi phàn trong nam tai chinh 2018. Trong cac ke hoach sap toi, Epson cho biet se mo rong vao thi truong ban le, phat triẻn dong may chiéu tàm trung – cao (khoang 4.000 lumens) va may chiéu gia dinh o Viet Nam.


Epson se ra mat cac may chiéu moi phuc vu phan khuc giai tri gia dinh, chi phi hop li va phu hop voi kién truc cua mõi ngoi nha. Moi day, cong ty da ra mat mot só mãu may chiéu Pro-UHD (TW-9400 va TW-7400) trong khu vuc dẻ phuc vu cho cac fan dien anh muón xem phim chát luong cao tai nha.


Epson Viet Nam co Tong giam doc moi, se ban them ro-bot ben canh may in, may chieu

May chieu co the nhan video tu dien thoai roi phat len man hinh - Anh: H.D


Trong buỏi chia se hom 16/4, Epson cung gioi thieu may chiéu laser L610U voi hieu nang cao, phu hop cho cac truong hoc va doanh nghiep.


Ben canh may in va may chiéu, Epson co y dinh dua cac giai phap cong nghe ro-bot vao thi truong Viet Nam phuc vu cac doanh nghiep, nha may trong nuoc.


Ngay cang nhièu xuong san xuát duoc di doi vè Viet Nam va nhu càu hop tac san xuát trong cac linh vuc co tièm nang tu dong hoa cao nhu dien tu, o to, may mac va giay da, do do du bao ti le mua ro-bot dẻ su dung trong san xuát cong nghiep tai cac nuoc Dong Nam A, bao gòm Viet Nam, co thẻ tang 18,6% trong nam 2019.


Epson Việt Nam có Tổng giám đốc mới, sẽ bán thêm rô-bốt bên cạnh máy in, máy chiếu

Epson vừa bổ nhiệm tân Tổng giám đốc mới cho thị trường Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ bán thêm rô-bốt vào các nhà máy, xí nghiệp bên cạnh thế mạnh chính ở mảng máy in, máy chiếu.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: