MISA ra mắt phần mềm kế toán đầu tiên cho doanh nghiệp siêu nhỏ MISA StartBooks.vn

Phần mềm kế toán MISA StartBooks.vn dành riêng cho đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ nên các nghiệp vụ vô cùng đơn giản, giao diện trực quan và dễ sử dụng. Phần mềm phù hợp với các doanh nghiệp siêu nhỏ có kế toán tự thực hiện công tác kế toán và cả các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài.


  • MISA khai trương văn phòng mới tại Công viên Phần mềm Quang Trung
  • Smart City 2017: MISA trình diễn hàng loạt sản phẩm và dịch vụ giải pháp số
  • MISA trình diễn giải pháp Hóa đơn điện tử ứng dụng công nghệ Blockchain
  • MISA đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP.HCM

Hầu hết các doanh nghiệp siêu nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập đều có băn khoăn khi thực hiện chế độ kế toán theo quy định của Nhà nước, vì ở quy mô nhỏ, nếu áp dụng theo các chế độ của các doanh nghiệp quy mô lớn hơn sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC quy định về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, trong đó hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính.


Giai đoạn công nghệ 4.0 bùng nổ như hiện nay, những doanh nghiệp nhỏ càng cần sự chuyên nghiệp hóa trong khâu quản lý tài chính kế toán. Kế toán được coi là bộ não của doanh nghiệp, là nơi nắm bắt, quản lý tất cả các số liệu quan trọng như doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty. Nếu quản lý các con số này không rõ ràng và minh bạch, doanh nghiệp rất khó phát triển.


Công ty Cổ phần MISA – đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp phần mềm kế toán cho doanh nghiệp tại Việt Nam đã tiên phong phát triển một phần mềm kế toán dành riêng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ – MISA StartBooks.vn đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán cũng như những quy định của Thông tư 132/2018/TT-BTC.


Phần mềm kế toán MISA StartBooks.vn dành riêng cho đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ nên các nghiệp vụ vô cùng đơn giản, giao diện trực quan và dễ sử dụng. Phần mềm phù hợp với các doanh nghiệp siêu nhỏ có kế toán tự thực hiện công tác kế toán và cả các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài.


Đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, không dùng phần mềm, các giám đốc, chủ doanh nghiệp rất khó để kiểm tra và đối soát được các khoản thu – chi của công ty, kế toán viên khi thực hiện ghi sổ sách kế toán, chứng từ rất dễ nhầm lẫn số liệu dẫn tới sai lệch con số ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh cũng như quản lý tài chính doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán bên ngoài thì tất cả chứng từ, sổ sách kế toán đều phải trao cho bên dịch vụ kế toán để thực hiện, phía doanh nghiệp khó kiểm soát sự minh bạch của chứng từ cũng như số liệu kế toán mà phụ thuộc hoàn toàn vào bên dịch vụ. Khi sử dụng phần mềm, tất cả các chứng từ, sổ sách được nhập lên phần mềm giúp giám đốc, chủ doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai lệch phần mềm sẽ cảnh báo ngay lập tức, đồng thời chủ động kiểm soát được hoạt động tài chính kế toán của doanh nghiệp.


Trong kỷ nguyên 4.0, việc giao dịch điện tử tại các doanh nghiệp đã trở thành xu thế tất yếu, năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về việc doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc dùng hóa đơn điện tử. Để đáp ứng tất cả các nghiệp vụ cũng như các giao dịch điện tử của hoạt động kế toán, MISA đã ứng dụng công nghệ 4.0 trên Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ MISA StartBooks.vn giúp: Kết nối ngân hàng điện tử để thực hiện các giao dịch chuyển tiền, thanh toán, đối chiếu; Kết nối dịch vụ hóa đơn điện tử để thuận tiện cho việc xuất hóa đơn, ghi nhận chứng từ; Kết nối cơ quan thuế để nộp báo cáo thuế; Kết nối các ứng dụng, website bán hàng để đồng bộ hóa chứng từ, giao dịch bán hàng.


Với tiêu chí đơn giản, trực quan, dễ sử dụng cùng với việc đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ, đáp ứng các quy định tại Thông tư 132/2018/TT-BTC cũng như những uy tín và kinh nghiệm 25 năm phát triển, Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ MISA StartBooks.vn chắc chắn sẽ trở thành một công cụ không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam.

MISA ra mat phan mem ke toan dau tien cho doanh nghiep sieu nho MISA StartBooks.vn


Phan mem ke toan MISA StartBooks.vn danh rieng cho doi tuong doanh nghiep sieu nho nen cac nghiep vu vo cung don gian, giao dien truc quan va de su dung. Phan mem phu hop voi cac doanh nghiep sieu nho co ke toan tu thuc hien cong tac ke toan va ca cac doanh nghiep su dung dich vu ke toan thue ngoai.


  • MISA khai truong van phòng moi tai Công viên Phan mem Quang Trung
  • Smart City 2017: MISA trình dien hàng loat san pham và dich vu giai pháp so
  • MISA trình dien giai pháp Hóa don dien tu ung dung công nghe Blockchain
  • MISA dong hành cùng doanh nghiep khoi nghiep tai TP.HCM

Hau het các doanh nghiep siêu nho, dac biet là các doanh nghiep moi thành lap deu có ban khoan khi thuc hien che do ke toán theo quy dinh cua Nhà nuoc, vì o quy mô nho, neu áp dung theo các che do cua các doanh nghiep quy mô lon hon se gap nhieu khó khan. Nham tao thuan loi hon cho doanh nghiep siêu nho, Bo Tài chính dã ban hành Thông tu 132/2018/TT-BTC quy dinh ve che do ke toán cho doanh nghiep siêu nho, trong dó huong dan viec ghi so ke toán, lap và trình bày Báo cáo tài chính.


Giai doan công nghe 4.0 bùng no nhu hien nay, nhung doanh nghiep nho càng can su chuyên nghiep hóa trong khâu quan lý tài chính ke toán. Ke toán duoc coi là bo não cua doanh nghiep, là noi nam bat, quan lý tat ca các so lieu quan trong nhu doanh thu, chi phí, loi nhuan cua công ty. Neu quan lý các con so này không rõ ràng và minh bach, doanh nghiep rat khó phát trien.


Công ty Co phan MISA – don vi hàng dau trong viec cung cap các giai pháp phan mem ke toán cho doanh nghiep tai Viet Nam dã tiên phong phát trien mot phan mem ke toán dành riêng cho các doanh nghiep siêu nho – MISA StartBooks.vn dáp ung day du các nghiep vu ke toán cung nhu nhung quy dinh cua Thông tu 132/2018/TT-BTC.


Phan mem ke toán MISA StartBooks.vn dành riêng cho doi tuong doanh nghiep siêu nho nên các nghiep vu vô cùng don gian, giao dien truc quan và de su dung. Phan mem phù hop voi các doanh nghiep siêu nho có ke toán tu thuc hien công tác ke toán và ca các doanh nghiep su dung dich vu ke toán thuê ngoài.


Doi voi các doanh nghiep siêu nho, không dùng phan mem, các giám doc, chu doanh nghiep rat khó de kiem tra và doi soát duoc các khoan thu – chi cua công ty, ke toán viên khi thuc hien ghi so sách ke toán, chung tu rat de nham lan so lieu dan toi sai lech con so anh huong toi hoat dong kinh doanh cung nhu quan lý tài chính doanh nghiep. Doi voi nhung doanh nghiep thuê dich vu ke toán bên ngoài thì tat ca chung tu, so sách ke toán deu phai trao cho bên dich vu ke toán de thuc hien, phía doanh nghiep khó kiem soát su minh bach cua chung tu cung nhu so lieu ke toán mà phu thuoc hoàn toàn vào bên dich vu. Khi su dung phan mem, tat ca các chung tu, so sách duoc nhap lên phan mem giúp giám doc, chu doanh nghiep de dàng kiem tra, doi chieu, neu có sai lech phan mem se canh báo ngay lap tuc, dong thoi chu dong kiem soát duoc hoat dong tài chính ke toán cua doanh nghiep.


Trong ky nguyên 4.0, viec giao dich dien tu tai các doanh nghiep dã tro thành xu the tat yeu, nam 2018 Chính phu dã ban hành Nghi dinh 119/2018/ND-CP quy dinh ve viec doanh nghiep moi thành lap bat buoc dùng hóa don dien tu. De dáp ung tat ca các nghiep vu cung nhu các giao dich dien tu cua hoat dong ke toán, MISA dã ung dung công nghe 4.0 trên Phan mem ke toán cho doanh nghiep siêu nho MISA StartBooks.vn giúp: Ket noi ngân hàng dien tu de thuc hien các giao dich chuyen tien, thanh toán, doi chieu; Ket noi dich vu hóa don dien tu de thuan tien cho viec xuat hóa don, ghi nhan chung tu; Ket noi co quan thue de nop báo cáo thue; Ket noi các ung dung, website bán hàng de dong bo hóa chung tu, giao dich bán hàng.


Voi tiêu chí don gian, truc quan, de su dung cùng voi viec dáp ung day du các nghiep vu ke toán cua doanh nghiep siêu nho, dáp ung các quy dinh tai Thông tu 132/2018/TT-BTC cung nhu nhung uy tín và kinh nghiem 25 nam phát trien, Phan mem ke toán cho doanh nghiep siêu nho MISA StartBooks.vn chac chan se tro thành mot công cu không the thieu cua moi doanh nghiep siêu nho tai Viet Nam.


MISA ra mắt phần mềm kế toán đầu tiên cho doanh nghiệp siêu nhỏ MISA StartBooks.vn

Phần mềm kế toán MISA StartBooks.vn dành riêng cho đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ nên các nghiệp vụ vô cùng đơn giản, giao diện trực quan và dễ sử dụng. Phần mềm phù hợp với các doanh nghiệp siêu nhỏ có kế toán tự thực hiện công tác kế toán và cả các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: