Tin sốc: Một số mẫu iPhone có thể bị cấm bán tại Mỹ?

Sau chiến thắng pháp lý trong cuộc chiến về bằng sáng chế kéo dài giữa 2 công ty tại Đức, Qualcomm đang hối thúc các cơ quan quản lý thương mại của Mỹ đưa ra lệnh cấm nhập khẩu và bán một số mẫu iPhone của Apple tại quốc gia này.


Hãng tin Reuters vừa cho hay, hãng sản xuất chip lớn nhất của Mỹ Qualcomm đang hy vọng sẽ "giáng cho Apple một đòn chí" tử trước khi một phiên tòa lớn giữa hai công ty bắt đầu diễn ra - dự kiến vào giữa tháng 4 tới, tại San Diego (Mỹ) về các hoạt động cấp phép bằng sáng chế của Qualcomm. Trước khi phiên tòa này diễn ra, Qualcomm đã tìm cách gây áp lực với Apple với những thách thức pháp lý nhỏ hơn, và đã giành được một phần lệnh cấm bán iPhone tại Trung Quốc và Đức, buộc nhà sản xuất iPhone chỉ có thể bán iPhone có chip Qualcomm cho một số thị trường.
Cuộc chiến pháp lý giữa hai hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ kéo dài gai dẳng và phần thắng có vẻ như đang nghiêng về phía Qualcomm.
Theo Reuters, bất kỳ lệnh cấm nào liên quan đến việc nhập khẩu iPhone vào Mỹ thời điểm này đều chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, vì Apple lần đầu tiên tiết lộ rằng họ đã có bản sửa lỗi phần mềm để tránh vi phạm một trong các bằng sáng chế của Qualcomm. Liên quan đến vụ việc, Apple đã "hoãn binh" bằng cách đưa ra yêu cầu đối với các cơ quan quản lý phải cho hãng này thêm 6 tháng để chứng minh rằng bản sửa lỗi hoạt động. Trước đó, vào năm 2017, Qualcomm đã đưa ra một vụ kiện nhằm chống lại Apple tại Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC), với cáo buộc rằng một số iPhone đã vi phạm bằng sáng chế của hãng để giúp iPhone chạy tốt mà không làm cạn kiệt pin. Theo đó, Qualcomm đã yêu cầu lệnh cấm nhập khẩu đối với một số mẫu iPhone cũ hơn có chứa chip Intel. Tiếp đó, vào tháng 9 năm ngoái, Thomas Pender, một thẩm phán luật hành chính tại ITC, đã phát hiện ra rằng Apple đã vi phạm một trong các bằng sáng chế trong vụ kiện, nhưng đã từ chối ban hành lệnh cấm. Bởi thẩm phán Pender cho rằng, nếu áp dụng lệnh cấm iPhone dùng chip Intel sẽ trao cho Qualcomm một sự độc quyền tại thị trường Mỹ đối với hoạt động kinh doanh chip modem, kết nối điện thoại thông minh với mạng dữ liệu không dây. Và theo Pender, việc duy trì sự cạnh tranh trong thị trường chip modem là vì lợi ích cộng đồng khi mạng 5G nhanh hơn sẽ xuất hiện trong vài năm tới. Các trường hợp ITC phát hiện vi phạm bằng sáng chế nhưng không cấm nhập khẩu sản phẩm là rất hiếm. Cho nên vào tháng 12 năm ngoái, ITC cho biết: họ sẽ xem xét lại quyết định của thẩm phán Pender và quyết định xem có nên duy trì hay đảo ngược nó vào cuối tháng 3/2019 hay không. Nếu việc này xảy ra, rất có thể một số dòng điện thoại iPhone sẽ bị cấn bán tại chính nước Mỹ.Tin soc: Mot so mau iPhone co the bi cam ban tai My?


Sau chien thang phap ly trong cuoc chien ve bang sang che keo dai giua 2 cong ty tai Duc, Qualcomm dang hoi thuc cac co quan quan ly thuong mai cua My dua ra lenh cam nhap khau va ban mot so mau iPhone cua Apple tai quoc gia nay.


Hãng tin Reuters vua cho hay, hãng san xuat chip lon nhat cua My Qualcomm dang hy vong se "giáng cho Apple mot dòn chí" tu truoc khi mot phiên tòa lon giua hai công ty bat dau dien ra - du kien vào giua tháng 4 toi, tai San Diego (My) ve các hoat dong cap phép bang sáng che cua Qualcomm. Truoc khi phiên tòa này dien ra, Qualcomm dã tìm cách gây áp luc voi Apple voi nhung thách thuc pháp lý nho hon, và dã giành duoc mot phan lenh cam bán iPhone tai Trung Quoc và Duc, buoc nhà san xuat iPhone chi có the bán iPhone có chip Qualcomm cho mot so thi truong.
Cuoc chien pháp lý giua hai hãng công nghe khong lo cua My kéo dài gai dang và phan thang có ve nhu dang nghiêng ve phía Qualcomm.
Theo Reuters, bat ky lenh cam nào liên quan den viec nhap khau iPhone vào My thoi diem này deu chi ton tai trong thoi gian ngan, vì Apple lan dau tiên tiet lo rang ho dã có ban sua loi phan mem de tránh vi pham mot trong các bang sáng che cua Qualcomm. Liên quan den vu viec, Apple dã "hoãn binh" bang cách dua ra yêu cau doi voi các co quan quan lý phai cho hãng này thêm 6 tháng de chung minh rang ban sua loi hoat dong. Truoc dó, vào nam 2017, Qualcomm dã dua ra mot vu kien nham chong lai Apple tai Uy ban Thuong mai Quoc te Hoa Ky (ITC), voi cáo buoc rang mot so iPhone dã vi pham bang sáng che cua hãng de giúp iPhone chay tot mà không làm can kiet pin. Theo dó, Qualcomm dã yêu cau lenh cam nhap khau doi voi mot so mau iPhone cu hon có chua chip Intel. Tiep dó, vào tháng 9 nam ngoái, Thomas Pender, mot tham phán luat hành chính tai ITC, dã phát hien ra rang Apple dã vi pham mot trong các bang sáng che trong vu kien, nhung dã tu choi ban hành lenh cam. Boi tham phán Pender cho rang, neu áp dung lenh cam iPhone dùng chip Intel se trao cho Qualcomm mot su doc quyen tai thi truong My doi voi hoat dong kinh doanh chip modem, ket noi dien thoai thông minh voi mang du lieu không dây. Và theo Pender, viec duy trì su canh tranh trong thi truong chip modem là vì loi ích cong dong khi mang 5G nhanh hon se xuat hien trong vài nam toi. Các truong hop ITC phát hien vi pham bang sáng che nhung không cam nhap khau san pham là rat hiem. Cho nên vào tháng 12 nam ngoái, ITC cho biet: ho se xem xét lai quyet dinh cua tham phán Pender và quyet dinh xem có nên duy trì hay dao nguoc nó vào cuoi tháng 3/2019 hay không. Neu viec này xay ra, rat có the mot so dòng dien thoai iPhone se bi can bán tai chính nuoc My.

Tin sốc: Một số mẫu iPhone có thể bị cấm bán tại Mỹ?

Sau chiến thắng pháp lý trong cuộc chiến về bằng sáng chế kéo dài giữa 2 công ty tại Đức, Qualcomm đang hối thúc các cơ quan quản lý thương mại của Mỹ đưa ra lệnh cấm nhập khẩu và bán một số mẫu iPhone của Apple tại quốc gia này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: