Nhất Tiến Chung trở thành NVIDIA Partner Network, phân phối các giải pháp điện toán dựa trên GPU cho AI tại thị trường Việt Nam

Nhất Tiến Chung hôm 15/2 vừa qua chính thức gia nhập vào NVIDIA Partner Network (NPN), nhóm các công ty thành viên cung cấp giải pháp về AI và HPC cho doanh nghiệp sử dụng NVIDIA GPU.


 • Nhất Tiến Chung 10 năm: Đường hẹp… dễ đi
 • Nhất Tiến Chung phân phối máy chủ Dell dòng SMB, datacenter
 • Nhất Tiến Chung giới thiệu giải pháp Parallels Cloud Server
 • Nhất Tiến Chung chính thức trở thành nhà phân phối của Infortrend
 • Nhất Tiến Chung hợp tác Seagate, QNAP, VMWare giới thiệu giải pháp siêu hội tụ
 • Nhất Tiến Chung chính thức phân phối sản phẩm và giải pháp ZeroStack
 • Nhất Tiến Chung giới thiệu giải pháp đám mây NTC Cloud

Trong hơn 25 năm, NVIDIA đã đi tiên phong trong các giải pháp điện toán hình ảnh và đưa chúng ra thị trường với một mạng lưới các đối tác có giá trị. NVIDIA đã phát triển GPU thành bộ não máy tính được ứng dụng cho điện toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo (virtual reality).

Tận dụng nền tảng điện toán tăng tốc bởi GPU cho phép khách hàng của bạn đẩy nhanh quá trình khám phá dữ liệu, phát triển dịch vụ internet mới, xe tự lái và cho phép các nhà thiết kế ứng dụng hòa mình vào thế giới ảo.


NVIDIA là nhà tiên phong trong việc cung cấp các nền tảng điện toán dựa trên GPU (GPU-based computing). Trong đó nổi bật với kiến trúc Volta GPU, làm hạt nhân cho các hệ thống HPC hiệu năng cao chuyên dùng cho trí tuệ nhân tạo với tên mã DGX. Hiện tại, dòng sản phẩm DGX của NVIDIA có các model: DGX-1, DGX-2 và DGX Station. Tất cả các sản phẩm này quý khách hàng, tổ chức có thể đặt hàng qua Công ty TNHH Tin học Viễn thông Nhất Tiến Chung.


"Hợp tác với NVIDIA dưới danh nghĩa là thành viên của NPN không chỉ là một vinh dự lớn, mà còn là cơ hội để chúng tôi thúc đẩy việc phân phối các máy chủ DGX, các sản phẩm card đồ họa chuyên dụng GPU Tesla, Quadro, các giải pháp Virtual GPU (vGPU) cũng như khai thác các ứng dụng của Deep Learning và thị trường điện toán chuyên dụng cho AI tại Việt Nam", ông Hồ Vi Đại Nghĩa - Giám đốc công ty Nhất Tiến Chung cho biết.


Được biết, Nhất Tiến Chung là đối tác nổi tiếng về máy chủ tại thị trường Việt Nam chuyên cung cấp các dòng máy chủ (server), máy trạm (workstation), thiết bị lưu trữ (storage) cùng với các giải pháp về điện toán đám mây từ 2005.


 • Private Cloud – Giải pháp mới cho an toàn dữ liệu cho doanh nghiệp

Nhất Tiến Chung định hướng tập trung vào hạ tầng công nghệ thông tin (IT infrastructure), đi đầu với các giải pháp về đám mây riêng (private cloud), lưu trữ trên đám mây riêng (private cloud storage). Đặc biệt là đã bắt kịp xu hướng ảo hóa với việc cung cấp phần cứng và giải pháp ảo hóa GPU giúp các đơn vị xây dựng nền tảng hạ tầng.


Thông tin các sản phẩm về NVIDIA được Nhất Tiến Chung cung cấp tại địa chỉ https://www.thegioimaychu.vn/nvidia/


Nhat Tien Chung tro thanh NVIDIA Partner Network, phan phoi cac giai phap dien toan dua tren GPU cho AI tai thi truong Viet Nam


Nhat Tien Chung hom 15/2 vua qua chinh thuc gia nhap vao NVIDIA Partner Network (NPN), nhom cac cong ty thanh vien cung cap giai phap ve AI va HPC cho doanh nghiep su dung NVIDIA GPU.


 • Nhat Tien Chung 10 nam: Duong hep… de di
 • Nhat Tien Chung phân phoi máy chu Dell dòng SMB, datacenter
 • Nhat Tien Chung gioi thieu giai pháp Parallels Cloud Server
 • Nhat Tien Chung chính thuc tro thành nhà phân phoi cua Infortrend
 • Nhat Tien Chung hop tác Seagate, QNAP, VMWare gioi thieu giai pháp siêu hoi tu
 • Nhat Tien Chung chính thuc phân phoi san pham và giai pháp ZeroStack
 • Nhat Tien Chung gioi thieu giai pháp dám mây NTC Cloud

Trong hon 25 nam, NVIDIA dã di tiên phong trong các giai pháp dien toán hình anh và dua chúng ra thi truong voi mot mang luoi các doi tác có giá tri. NVIDIA dã phát trien GPU thành bo não máy tính duọc úng dụng cho dien toán hieu nang cao và trí tue nhân tao, thục tế ảo (virtual reality).

Tan dung nen tang dien toán tang toc boi GPU cho phép khách hàng cua ban day nhanh quá trình khám phá du lieu, phát trien dich vu internet moi, xe tu lái và cho phép các nhà thiet ke ung dung hòa mình vào the gioi ao.


NVIDIA là nhà tiên phong trong viec cung cap các nen tang dien toán dua trên GPU (GPU-based computing). Trong dó noi bat voi kien trúc Volta GPU, làm hat nhân cho các he thong HPC hieu nang cao chuyên dùng cho trí tue nhân tao voi tên mã DGX. Hien tai, dòng san pham DGX cua NVIDIA có các model: DGX-1, DGX-2 và DGX Station. Tat ca các san pham này quý khách hàng, to chuc có the dat hàng qua Công ty TNHH Tin hoc Vien thông Nhat Tien Chung.


"Hop tác voi NVIDIA duoi danh nghia là thành viên cua NPN không chi là mot vinh du lon, mà còn là co hoi de chúng tôi thúc day viec phân phối các máy chủ DGX, các sản phẩm card dồ họa chuyên dụng GPU Tesla, Quadro, các giải pháp Virtual GPU (vGPU) cũng nhu khai thác các ung dung cua Deep Learning và thi truong dien toán chuyên dung cho AI tai Viet Nam", ông Ho Vi Dai Nghia - Giám doc công ty Nhat Tien Chung cho biet.


Duọc biết, Nhất Tiến Chung là dối tác nổi tiếng về máy chủ tại thị truòng Việt Nam chuyên cung cap các dòng máy chủ (server), máy trạm (workstation), thiết bị luu trũ (storage) cùng vói các giải pháp về diện toán dám mây tù 2005.


 • Private Cloud – Giai pháp moi cho an toàn du lieu cho doanh nghiep

Nhất Tiến Chung dinh huong tập trung vào hạ tầng công nghe thông tin (IT infrastructure), di dầu vói các giải pháp về dám mây riêng (private cloud), luu trũ trên dám mây riêng (private cloud storage). Dạc biệt là dã bat kip xu huong ao hóa voi viec cung cấp phần cúng và giải pháp ảo hóa GPU giúp các don vi xây dung nen tang hạ tầng.


Thông tin các sản phẩm về NVIDIA duọc Nhất Tiến Chung cung cấp tại dia chi https://www.thegioimaychu.vn/nvidia/Nhất Tiến Chung trở thành NVIDIA Partner Network, phân phối các giải pháp điện toán dựa trên GPU cho AI tại thị trường Việt Nam

Nhất Tiến Chung hôm 15/2 vừa qua chính thức gia nhập vào NVIDIA Partner Network (NPN), nhóm các công ty thành viên cung cấp giải pháp về AI và HPC cho doanh nghiệp sử dụng NVIDIA GPU.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: