Giải pháp chống hạn, cải tạo đất cho cây trồng bằng hạt siêu trữ nước

Đây là chủ để của buổi hội thảo do Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI) phối hợp với Công ty TNHH Chớp Ngay tổ chức vào ngày 22/2 sắp tới.


  • Công nghệ chiết xuất bột màu thực phẩm từ chùm ngây
  • Food Hub: cầu nối thực phẩm sạch từ nông trại đến bàn ăn
  • Mì Chùm ngây MoFan: nông sản chế biến theo hướng nông nghiệp ứng dụng
  • Công nghệ xử lý nước MET cơ học: giải pháp Việt chất lượng quốc tế

Mục tiêu của buổi hội thảo lần này là nhằm giới thiệu giải pháp mới hỗ trợ tưới tiêu, cải tạo đất cho nông dân, giúp trồng cây hiệu quả, tăng năng suất và giảm thiệt hại do yếu tố thời tiết.


Về mặt kỹ thuật, hạt siêu trữ nước có bản chất là các chuỗi polymer không tan trong nước. Khi tiếp xúc với nước, mạng lưới polymer sẽ trương nở ra nhờ quá trình thẩm thấu và giữ nước lại trong cấu trúc. Do đó, khi được trộn với đất trồng, các hạt này sẽ hút nước và chất dinh dưỡng, với khả năng hấp thụ nước 400 lần khối lượng bản thân hạt (tương đương 1kg hạt hút được 400 lít nước) và sau khi hút nước hạt trở thành dạng gel. Khi ở trong đất trồng, hạt siêu giữ nước sẽ nở ra trong môi trường ẩm ướt (khi tưới, khi gặp mưa…) và nhả nước ra cho cây trồng hấp thụ ngay khi gặp điều kiện môi trường khô hạn. Vòng tuần hoàn hút và nhả nước này sẽ lặp lại và tồn tại rất lâu (từ 1 đến 4 năm) ở khu vực rễ cây, giúp giảm áp lực thiếu nước.


Hoạt động của Erisorb giúp bảo vệ bộ rễ không bị thiếu nước.

Giải pháp chống hạn, cải tạo đất cho cây trồng bằng hạt siêu trữ nước do Công ty TNHH Chớp Ngay cung cấp giúp tăng lượng nước và chất dinh dưỡng trong đất trồng, tiết kiệm thời gian, chi phí đầu tư cho cây trồng; đồng thời giúp cây ổn định nước để phát triển tốt, đặc biệt là trong thời kỳ ra hoa kết trái, cây cần rất nhiều nước. Ngoài ra, hạt siêu trữ nước được chế tạo bằng nguyên liệu hữu cơ nên rất thân thiện với môi trường.


Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 - Thứ sáu, ngày 22/2/2019.


Địa điểm: Sàn Giao dịch Công nghệ TP. HCM - Techmart Daily (79 Trương Định, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM). Quý khách có thể đăng ký tham dự hội thảo trực tuyến tại đây.

Giai phap chong han, cai tao dat cho cay trong bang hat sieu tru nuoc


Day la chu de cua buoi hoi thao do Trung tam Thong tin va Thong ke Khoa hoc va Cong nghe TP.HCM (CESTI) phoi hop voi Cong ty TNHH Chop Ngay to chuc vao ngay 22/2 sap toi.


  • Công nghe chiet xuat bot màu thuc pham tu chùm ngây
  • Food Hub: cau noi thuc pham sach tu nông trai den bàn an
  • Mì Chùm ngây MoFan: nông san che bien theo huong nông nghiep ung dung
  • Công nghe xu lý nuoc MET co hoc: giai pháp Viet chat luong quoc te

Muc tiêu cua buoi hoi thao lan này là nham gioi thieu giai pháp moi ho tro tuoi tiêu, cai tao dat cho nông dân, giúp trong cây hieu qua, tang nang suat và giam thiet hai do yeu to thoi tiet.


Ve mat ky thuat, hat siêu tru nuoc có ban chat là các chuoi polymer không tan trong nuoc. Khi tiep xúc voi nuoc, mang luoi polymer se truong no ra nho quá trình tham thau và giu nuoc lai trong cau trúc. Do dó, khi duoc tron voi dat trong, các hat này se hút nuoc và chat dinh duong, voi kha nang hap thu nuoc 400 lan khoi luong ban thân hat (tuong duong 1kg hat hút duoc 400 lít nuoc) và sau khi hút nuoc hat tro thành dang gel. Khi o trong dat trong, hat siêu giu nuoc se no ra trong môi truong am uot (khi tuoi, khi gap mua…) và nha nuoc ra cho cây trong hap thu ngay khi gap dieu kien môi truong khô han. Vòng tuan hoàn hút và nha nuoc này se lap lai và ton tai rat lâu (tu 1 den 4 nam) o khu vuc re cây, giúp giam áp luc thieu nuoc.


Hoat dong cua Erisorb giúp bao ve bo re không bi thieu nuoc.

Giai pháp chong han, cai tao dat cho cây trong bang hat siêu tru nuoc do Công ty TNHH Chop Ngay cung cap giúp tang luong nuoc và chat dinh duong trong dat trong, tiet kiem thoi gian, chi phí dau tu cho cây trong; dong thoi giúp cây on dinh nuoc de phát trien tot, dac biet là trong thoi ky ra hoa ket trái, cây can rat nhieu nuoc. Ngoài ra, hat siêu tru nuoc duoc che tao bang nguyên lieu huu co nên rat thân thien voi môi truong.


Thoi gian to chuc: Tu 8 gio 30 den 11 gio 30 - Thu sáu, ngày 22/2/2019.


Dia diem: Sàn Giao dich Công nghe TP. HCM - Techmart Daily (79 Truong Dinh, P. Ben Thành, Q.1, TP.HCM). Quý khách có the dang ký tham du hoi thao truc tuyen tai dây.


Giải pháp chống hạn, cải tạo đất cho cây trồng bằng hạt siêu trữ nước

Đây là chủ để của buổi hội thảo do Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI) phối hợp với Công ty TNHH Chớp Ngay tổ chức vào ngày 22/2 sắp tới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: