Facebook: Mạng xã hội hay xã hội đen kỹ thuật số?

Mới đây, các nhà lập pháp Anh đã cáo buộc Facebook cố tình vi phạm luật bảo vệ dữ liệu riêng tư và luật cạnh tranh. Thậm chí, họ còn gọi mạng xã hội Facebook là xã hội đen kỹ thuật số.


Theo hãng tin CNN, trong một báo cáo vừa được công bố ngày hôm qua - 18/2, Ủy ban Kỹ thuật số - Văn hóa - Truyền thông và Thể thao của Vương quốc Anh đã cho rằng: Facebook "đã cố tình và cố ý" vi phạm cả luật bảo vệ dữ liệu riêng tư lẫn luật cạnh tranh của nước này. Báo cáo được đưa ra sau khi ủy ban này đã xem xét các email nội bộ của Facebook, trong đó bao gồm cả các cuộc trao đổi giữa Mark Zuckerberg - Giám đốc Điều hành, với các giám đốc khác. Toàn bộ tài liệu được lấy từ một vụ kiện mà Facebook đang phải đối mặt ở bang California (Mỹ) và công ty Six4Three - bên đứng sau vụ kiện này, đã cung cấp thông tin cho ủy ban trên.
Một người phản đối đã đeo mặt nạ in hình Mark Zuckerberg sau khi CEO Facebook từ chối xuất hiện để điều trần trước quốc hội Anh vào tháng 11/2018.
Theo ủy ban nói trên, những tài liệu mà họ có được cho thấy, Facebook đã sẵn sàng bỏ qua các đặc quyền riêng tư của người dùng để truyền dữ liệu cho các nhà phát triển ứng dụng. Không những thế, các nhà lập pháp Anh còn cho rằng, các tài liệu này cho thấy mạng xã hội Facebook cũng có thể "bỏ đói" dữ liệu đối một số nhà phát triển ứng dụng để chèn ép, gây khó khăn cho các dự án của họ, nếu các nhà phát triển ứng dụng này không trả tiền đầy đủ, giống như cách hành xử "kiểu xã hội đen" ngoài xã hội vậy. "Những công ty như Facebook không được phép cư xử như "xã hội đen kỹ thuật số" trên thế giới trực tuyến, tự coi họ đứng trước và đứng trên luật pháp", báo cáo viết. Báo cáo cũng chỉ trích gay gắt Facebook và CEO Mark Zuckerberg - người liên tục từ chối xuất hiện trong phiên điều trần ở quốc hội Anh, mặc dù có rất nhiều yêu cầu. "Cấu trúc quản lý của Facebook không rõ ràng đối với những người từ bên ngoài công ty. Và điều này dường như đã được thiết kế để che giấu sự hiểu biết và trách nhiệm của từng quyết định cụ thể.", báo cáo nhấn mạnh. Và, "Facebook đã sử dụng chiến thuật gửi tới những nhân chứng mà họ gọi là đại diện phù hợp nhất, nhưng lại chưa được tóm tắt chính xác về các vấn đề quan trọng, và không thể, hoặc chọn không trả lời nhiều câu hỏi của chúng tôi.", báo cáo cho biết. Các tác giả của bản báo cáo nhận định rằng: "Không có nghi ngờ gì đây là một chiến thuật có chủ đích". Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban - ông Damian Collins, đã cho rằng: CEO Mark Zuckerberg của Facebook tiếp tục không thể hiện được khả năng lãnh đạo và trách nhiệm cá nhân, và chúng ta không thể kỳ vọng được gì từ người đứng đầu của một trong những công ty lớn nhất thế giới này. Phản ứng trước báo cáo này, Facebook cho biết họ không vi phạm luật bảo vệ dữ liệu người dùng hoặc luật cạnh tranh. Giám đốc chính sách của Facebook tại Anh, Karim Palant tuyên bố: công ty hỗ trợ quy định bảo vệ hiệu quả quyền riêng tư, và cho biết họ sẵn sàng tuân thủ "những quy định có ý nghĩa".Cũng có liên quan, vào tháng 12/2018, Facebook đã nại rằng, các tài liệu của vụ kiện của Six4Three đã được "cho rò rỉ một cách có chọn lọc" để kể "chỉ một phần của câu chuyện". Tuy nhiên, CNN và các cơ quan báo chí khác đã yêu cầu tòa án California công khai các tài liệu này. Hiện thời, trước các cáo buộc đang trở thành "vấn đề đau đầu" với gã khổng lồ công nghệ Facebook - vốn đang phải chịu sự kiểm tra gắt gao từ các nhà hoạch định chính sách Mỹ và châu Âu cũng như nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới sau khi hãng này đã để xảy ra một loạt vụ bế bối dữ liệu, điển hình là trường hợp của công ty Cambridge Analytica. Trong khi Facebook là trọng tâm chính trong báo cáo tại Quốc hội Anh, Ủy ban Kỹ thuật số - Văn hóa - Truyền thông và Thể thao củac Anh cũng đưa ra một số khuyến nghị về cách thức chống lại nạn tin giả và thông tin sai lệch. Theo ủy ban này, các nền tảng truyền thông xã hội phải tuân theo một quy tắc đạo đức bắt buộc. Trước đó, vào năm 2018, các nhà chức trách Anh đã ra phán quyết cho rằng Facebook đã vi phạm luật pháp nước này khi không bảo vệ dữ liệu người dùng và không thông báo cho hàng chục triệu người về việc công ty Cambridge Analytica đã thu thập thông tin của họ để sử dụng trong các chiến dịch vận động chính trị.Facebook: Mang xa hoi hay xa hoi den ky thuat so?


Moi day, cac nha lap phap Anh da cao buoc Facebook co tinh vi pham luat bao ve du lieu rieng tu va luat canh tranh. Tham chi, ho con goi mang xa hoi Facebook la xa hoi den ky thuat so.


Theo hãng tin CNN, trong mot báo cáo vua duoc công bo ngày hôm qua - 18/2, Uy ban Ky thuat so - Van hóa - Truyen thông và The thao cua Vuong quoc Anh dã cho rang: Facebook "dã co tình và co ý" vi pham ca luat bao ve du lieu riêng tu lan luat canh tranh cua nuoc này. Báo cáo duoc dua ra sau khi uy ban này dã xem xét các email noi bo cua Facebook, trong dó bao gom ca các cuoc trao doi giua Mark Zuckerberg - Giám doc Dieu hành, voi các giám doc khác. Toàn bo tài lieu duoc lay tu mot vu kien mà Facebook dang phai doi mat o bang California (My) và công ty Six4Three - bên dung sau vu kien này, dã cung cap thông tin cho uy ban trên.
Mot nguoi phan doi dã deo mat na in hình Mark Zuckerberg sau khi CEO Facebook tu choi xuat hien de dieu tran truoc quoc hoi Anh vào tháng 11/2018.
Theo uy ban nói trên, nhung tài lieu mà ho có duoc cho thay, Facebook dã san sàng bo qua các dac quyen riêng tu cua nguoi dùng de truyen du lieu cho các nhà phát trien ung dung. Không nhung the, các nhà lap pháp Anh còn cho rang, các tài lieu này cho thay mang xã hoi Facebook cung có the "bo dói" du lieu doi mot so nhà phát trien ung dung de chèn ép, gây khó khan cho các du án cua ho, neu các nhà phát trien ung dung này không tra tien day du, giong nhu cách hành xu "kieu xã hoi den" ngoài xã hoi vay. "Nhung công ty nhu Facebook không duoc phép cu xu nhu "xã hoi den ky thuat so" trên the gioi truc tuyen, tu coi ho dung truoc và dung trên luat pháp", báo cáo viet. Báo cáo cung chi trích gay gat Facebook và CEO Mark Zuckerberg - nguoi liên tuc tu choi xuat hien trong phiên dieu tran o quoc hoi Anh, mac dù có rat nhieu yêu cau. "Cau trúc quan lý cua Facebook không rõ ràng doi voi nhung nguoi tu bên ngoài công ty. Và dieu này duong nhu dã duoc thiet ke de che giau su hieu biet và trách nhiem cua tung quyet dinh cu the.", báo cáo nhan manh. Và, "Facebook dã su dung chien thuat gui toi nhung nhân chung mà ho goi là dai dien phù hop nhat, nhung lai chua duoc tóm tat chính xác ve các van de quan trong, và không the, hoac chon không tra loi nhieu câu hoi cua chúng tôi.", báo cáo cho biet. Các tác gia cua ban báo cáo nhan dinh rang: "Không có nghi ngo gì dây là mot chien thuat có chu dích". Trong mot tuyên bo, Chu tich Uy ban - ông Damian Collins, dã cho rang: CEO Mark Zuckerberg cua Facebook tiep tuc không the hien duoc kha nang lãnh dao và trách nhiem cá nhân, và chúng ta không the ky vong duoc gì tu nguoi dung dau cua mot trong nhung công ty lon nhat the gioi này. Phan ung truoc báo cáo này, Facebook cho biet ho không vi pham luat bao ve du lieu nguoi dùng hoac luat canh tranh. Giám doc chính sách cua Facebook tai Anh, Karim Palant tuyên bo: công ty ho tro quy dinh bao ve hieu qua quyen riêng tu, và cho biet ho san sàng tuân thu "nhung quy dinh có ý nghia".Cung có liên quan, vào tháng 12/2018, Facebook dã nai rang, các tài lieu cua vu kien cua Six4Three dã duoc "cho rò ri mot cách có chon loc" de ke "chi mot phan cua câu chuyen". Tuy nhiên, CNN và các co quan báo chí khác dã yêu cau tòa án California công khai các tài lieu này. Hien thoi, truoc các cáo buoc dang tro thành "van de dau dau" voi gã khong lo công nghe Facebook - von dang phai chiu su kiem tra gat gao tu các nhà hoach dinh chính sách My và châu Âu cung nhu nhieu quoc gia khác trên toàn the gioi sau khi hãng này dã de xay ra mot loat vu be boi du lieu, dien hình là truong hop cua công ty Cambridge Analytica. Trong khi Facebook là trong tâm chính trong báo cáo tai Quoc hoi Anh, Uy ban Ky thuat so - Van hóa - Truyen thông và The thao cuac Anh cung dua ra mot so khuyen nghi ve cách thuc chong lai nan tin gia và thông tin sai lech. Theo uy ban này, các nen tang truyen thông xã hoi phai tuân theo mot quy tac dao duc bat buoc. Truoc dó, vào nam 2018, các nhà chuc trách Anh dã ra phán quyet cho rang Facebook dã vi pham luat pháp nuoc này khi không bao ve du lieu nguoi dùng và không thông báo cho hàng chuc trieu nguoi ve viec công ty Cambridge Analytica dã thu thap thông tin cua ho de su dung trong các chien dich van dong chính tri.

Facebook: Mạng xã hội hay xã hội đen kỹ thuật số?

Mới đây, các nhà lập pháp Anh đã cáo buộc Facebook cố tình vi phạm luật bảo vệ dữ liệu riêng tư và luật cạnh tranh. Thậm chí, họ còn gọi mạng xã hội Facebook là xã hội đen kỹ thuật số.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: