Tài sản trí tuệ giúp thúc đẩy hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo

Giám đốc Sở KHCN Nguyễn Việt Dũng khẳng định rằng, đối với việc thúc đẩy hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo tại TP.HCM, thì hai yếu tố quan trọng chính là năng suất chất lượng và tài sản trí tuệ.


  • Phát huy tiềm lực trí tuệ và tài sản trí tuệ tại TP.HCM và vùng lân cận

Tại buổi khánh thành và đưa vào hoạt động Văn phòng đại diện tại TP.HCM của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (VIPRI) vào sáng 15/2 vừa qua, Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng cho biết, đối với việc thúc đẩy hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo tại TP.HCM, có hai yếu tố quan trọng là năng suất chất lượng và tài sản trí tuệ.


Về năng suất chất lượng, khảo sát cho thấy, 70% doanh nghiệp ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố đã có hoạt động năng suất chất lượng. Những doanh nghiệp có ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng đạt được doanh số tăng từ 3–7 lần.


Về tài sản trí tuệ, tỷ lệ các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động quản trị khai thác phát triển tài sản trí tuệ chưa đánh giá được mức độ đóng góp của lĩnh vực này trong sự phát triển kinh tế - xã hội.


Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng

"Với việc hợp tác này, Sở KHCN kỳ vọng đưa hoạt động tài sản trí tuệ tại TP.HCM bước sang một giai đoạn mới, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố", ông Dũng nhấn mạnh.


Ông Tạ Quang Minh - Viện trưởng VIPRI cho biết rằng TP.HCM và các tỉnh khu vực phía Nam là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, cùng với phong trào khởi nghiệp đang diễn ra sôi động.


"Trong khuôn khổ hợp tác với Sở KHCN TP.HCM, sự hiện diện của Văn phòng đại diện VIPRI có ý nghĩa góp phần gia tăng hiệu quả hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại khu vực phía Nam trong hoạt động phát triển tài sản trí tuệ", ông Minh nói, "VIPRI sẽ triển khai ngay các dịch vụ liên quan đến đào tạo, tư vấn, giám định và thẩm định giá về sở hữu trí tuệ (SHTT), hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp và bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ (TSTT),… để thúc đẩy các hoạt động này phát triển mạnh mẽ hơn nữa tại TP.HCM".


Ngay sau lễ khai trương, VIPRI phối hợp với Trung tâm quốc gia về Đào tạo và Thông tin Nhật Bản (INPIT) tổ chức hội thảo “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị TSTT” nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm của Nhật Bản trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ quyền SHTT; giới thiệu hoạt động nghiên cứu, đào tạo, giám định và định giá về SHTT của VIPRI; giới thiệu các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, thông tin sở hữu công nghiệp do VIPRI cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở khu vực phía Nam.Về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khai thác thông tin, VIPRI đã xây dựng và cung cấp hệ thống cơ sở dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp. Các nhà khoa học, doanh nghiệp có thể sử dụng chức năng tra cứu, gửi yêu cầu dịch vụ (về nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, theo dõi đơn/bằng sở hữu công nghiệp, tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp, theo dõi tình hình đăng ký/bảo hộ, đánh giá khả năng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, giám định sở hữu công nghiệp,…), cập nhật thông tin, sàn giao dịch,… của hệ thống, tạo thuận lợi cho việc khảo sát, nghiên cứu, tìm kiếm thông tin liên quan đến các đối tượng SHTT.Ngoài ra, VIPRI đang chủ trì thực hiện dự án “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị TSTT ở trong và ngoài nước” (từ tháng 9/2018 – tháng 8/2020) với các nội dung hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng về quản trị TSTT; tư vấn về tạo dựng, xác lập và bảo vệ quyền SHTT, thương mại hóa TSTT và quản trị TSTT; khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, đăng ký bảo hộ, bảo vệ quyền SHTT, thương mại hóa và quản trị TSTT. Những nội dung này dành cho đối tượng là các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức trung gian, hiệp hội,… trên địa bàn cả nước với mức hỗ trợ kinh phí từ 50-100%.


Tai san tri tue giup thuc day hoat dong KHCN va doi moi sang tao


Giam doc So KHCN Nguyen Viet Dung khang dinh rang, doi voi viec thuc day hoat dong KHCN va doi moi sang tao tai TP.HCM, thi hai yeu to quan trong chinh la nang suat chat luong va tai san tri tue.


  • Phát huy tiem luc trí tue và tài san trí tue tai TP.HCM và vùng lân can

Tai buoi khánh thành và dua vào hoat dong Van phòng dai dien tai TP.HCM cua Vien Khoa hoc So huu trí tue (VIPRI) vào sáng 15/2 vua qua, Giám doc So KHCN TP.HCM Nguyen Viet Dung cho biet, doi voi viec thúc day hoat dong KHCN và doi moi sáng tao tai TP.HCM, có hai yeu to quan trong là nang suat chat luong và tài san trí tue.


Ve nang suat chat luong, khao sát cho thay, 70% doanh nghiep ngành công nghiep trong yeu cua Thành pho dã có hoat dong nang suat chat luong. Nhung doanh nghiep có ung dung he thong quan lý chat luong dat duoc doanh so tang tu 3–7 lan.


Ve tài san trí tue, ty le các doanh nghiep Viet Nam có hoat dong quan tri khai thác phát trien tài san trí tue chua dánh giá duoc muc do dóng góp cua linh vuc này trong su phát trien kinh te - xã hoi.


Giám doc So KHCN TP.HCM Nguyen Viet Dung

"Voi viec hop tác này, So KHCN ky vong dua hoat dong tài san trí tue tai TP.HCM buoc sang mot giai doan moi, dóng vai trò quan trong trong viec thúc day hoat dong doi moi sáng tao, phát trien kinh te - xã hoi cua Thành pho", ông Dung nhan manh.


Ông Ta Quang Minh - Vien truong VIPRI cho biet rang TP.HCM và các tinh khu vuc phía Nam là noi tap trung nhieu truong dai hoc, vien nghiên cuu, doanh nghiep, cùng voi phong trào khoi nghiep dang dien ra sôi dong.


"Trong khuôn kho hop tác voi So KHCN TP.HCM, su hien dien cua Van phòng dai dien VIPRI có ý nghia góp phan gia tang hieu qua ho tro các doanh nghiep, to chuc, cá nhân tai khu vuc phía Nam trong hoat dong phát trien tài san trí tue", ông Minh nói, "VIPRI se trien khai ngay các dich vu liên quan den dào tao, tu van, giám dinh và tham dinh giá ve so huu trí tue (SHTT), ho tro khai thác thông tin so huu công nghiep và bao ho, quan tri tài san trí tue (TSTT),… de thúc day các hoat dong này phát trien manh me hon nua tai TP.HCM".


Ngay sau le khai truong, VIPRI phoi hop voi Trung tâm quoc gia ve Dào tao và Thông tin Nhat Ban (INPIT) to chuc hoi thao “Tu van, ho tro doanh nghiep bao ho, quan tri TSTT” nham trao doi thông tin, kinh nghiem cua Nhat Ban trong hoat dong tu van, ho tro doanh nghiep bao ho quyen SHTT; gioi thieu hoat dong nghiên cuu, dào tao, giám dinh và dinh giá ve SHTT cua VIPRI; gioi thieu các dich vu tu van, ho tro, thông tin so huu công nghiep do VIPRI cung cap cho các to chuc, doanh nghiep, cá nhân o khu vuc phía Nam.Ve dich vu tu van, ho tro khai thác thông tin, VIPRI dã xây dung và cung cap he thong co so du lieu và dich vu thông tin so huu công nghiep. Các nhà khoa hoc, doanh nghiep có the su dung chuc nang tra cuu, gui yêu cau dich vu (ve nop don dang ký so huu công nghiep, theo dõi don/bang so huu công nghiep, tra cuu thông tin so huu công nghiep, theo dõi tình hình dang ký/bao ho, dánh giá kha nang su dung doi tuong so huu công nghiep, giám dinh so huu công nghiep,…), cap nhat thông tin, sàn giao dich,… cua he thong, tao thuan loi cho viec khao sát, nghiên cuu, tìm kiem thông tin liên quan den các doi tuong SHTT.Ngoài ra, VIPRI dang chu trì thuc hien du án “Tu van, ho tro doanh nghiep bao ho, quan tri TSTT o trong và ngoài nuoc” (tu tháng 9/2018 – tháng 8/2020) voi các noi dung ho tro dào tao, boi duong ve quan tri TSTT; tu van ve tao dung, xác lap và bao ve quyen SHTT, thuong mai hóa TSTT và quan tri TSTT; khai thác thông tin so huu công nghiep, dang ký bao ho, bao ve quyen SHTT, thuong mai hóa và quan tri TSTT. Nhung noi dung này dành cho doi tuong là các truong dai hoc, vien nghiên cuu, doanh nghiep, to chuc KH&CN, co quan quan lý nhà nuoc, các to chuc trung gian, hiep hoi,… trên dia bàn ca nuoc voi muc ho tro kinh phí tu 50-100%.Tài sản trí tuệ giúp thúc đẩy hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo

Giám đốc Sở KHCN Nguyễn Việt Dũng khẳng định rằng, đối với việc thúc đẩy hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo tại TP.HCM, thì hai yếu tố quan trọng chính là năng suất chất lượng và tài sản trí tuệ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: