Nhà khoa học Việt tìm ra chất chống tiểu đường trong gạo trắng

Công trình nghiên cứu do PGS. Trần Đăng Xuân đang công tác tại Đại học Hiroshima (Nhật Bản) đứng đầu đã phát hiện và phân lập thành công 2 hợp chất quý Momilactones A và B có hoạt tính ức chế các enzyme trong gạo trắng.


  • Nông nghiệp Việt Nam tập trung chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng dựa vào khoa học và công nghệ
  • TPHCM: Kéo phòng thí nghiệm về gần doanh nghiệp
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản
  • Công nghệ đục vi lỗ trên màng bao, tăng chất lượng trái cây

Công bố này vừa được tạp chí chuyên ngành Phân tử của MDPI tại Thụy Sĩ đăng tải ngày 29/1.


Đây là nghiên cứu đầu tiên xác nhận sự hiện diện của 2 hợp chất Momilactones A và B (MA và MB) trong hạt gạo tinh chế, đồng thời là công trình đầu tiên tìm thấy hợp chất chống tiểu đường trong gạo trắng. Một số nghiên cứu trước đây từng tìm được hợp chất ức chế tiểu đường nhưng chỉ trên gạo màu nâu hoặc đỏ, thường có phẩm chất kém và khó tiêu thụ.


Hợp chất MA và MB rất hiếm trên thị trường thế giới và chưa được nghiên cứu đầy đủ về hoạt tính sinh học, dược lý. Hợp chất này từng được trang điện tử Carbosynth.com, một công ty chuyên bán các sản phẩm hóa sinh nổi tiếng của Anh bán với giá 125 USD cho 0,1 mg.


PGS. Trần Đăng Xuân cùng đồng nghiệp tại Phòng thí nghiệm sinh lý, thực vật và hóa sinh.

PGS. Trần Đăng Xuân cho biết có 4 gene liên quan đến việc tổng hợp Momilactones A và B trong lúa đã được xác nhận. Điều này sẽ giúp ích cho việc tạo ra các giống lúa mới có khả năng ức chế tiểu đường, giúp làm tăng giá trị của lúa gạo Việt Nam.


Phát kiến về Momilactones A và B đưa ra quan niệm mới rằng, ăn một lượng gạo vừa phải hằng ngày góp phần tăng cường sức khỏe con người thông qua giảm bớt nguy cơ tiểu đường, bệnh gút và béo phì. Một số công bố gần đây cho biết tại Việt Nam có hơn 3 triệu người đang mắc hoặc đối mặt với nguy cơ bệnh tiểu đường nên kết quả nghiên cứu này đặc biệt có ý nghĩa.


Chỉ sau một tháng thẩm định và phản biện, công trình được công bố trên tạp chí chuyên ngành quốc tế của MDPI (tạp chí có chỉ số ảnh hưởng xếp hạng số 1 - Q1 - đánh giá của Scimagolab.com). MDPI là thành viên của Ủy ban Đạo đức Xuất bản (COPE), được giới nghiên cứu đánh giá là có chính sách nghiêm ngặt để bảo đảm các công trình khoa học được công bố có chất lượng cao.


Theo baochinhphu.vn

Nha khoa hoc Viet tim ra chat chong tieu duong trong gao trang


Cong trinh nghien cuu do PGS. Tran Dang Xuan dang cong tac tai Dai hoc Hiroshima (Nhat Ban) dung dau da phat hien va phan lap thanh cong 2 hop chat quy Momilactones A va B co hoat tinh uc che cac enzyme trong gao trang.


  • Nông nghiep Viet Nam tap trung chuyen doi manh me theo huong dua vào khoa hoc và công nghe
  • TPHCM: Kéo phòng thí nghiem ve gan doanh nghiep
  • Xây dung co so du lieu quoc gia ve thuy san
  • Công nghe duc vi lo trên màng bao, tang chat luong trái cây

Công bo này vua duoc tap chí chuyên ngành Phân tu cua MDPI tai Thuy Si dang tai ngày 29/1.


Dây là nghiên cuu dau tiên xác nhan su hien dien cua 2 hop chat Momilactones A và B (MA và MB) trong hat gao tinh che, dong thoi là công trình dau tiên tìm thay hop chat chong tieu duong trong gao trang. Mot so nghiên cuu truoc dây tung tìm duoc hop chat uc che tieu duong nhung chi trên gao màu nâu hoac do, thuong có pham chat kém và khó tiêu thu.


Hop chat MA và MB rat hiem trên thi truong the gioi và chua duoc nghiên cuu day du ve hoat tính sinh hoc, duoc lý. Hop chat này tung duoc trang dien tu Carbosynth.com, mot công ty chuyên bán các san pham hóa sinh noi tieng cua Anh bán voi giá 125 USD cho 0,1 mg.


PGS. Tran Dang Xuân cùng dong nghiep tai Phòng thí nghiem sinh lý, thuc vat và hóa sinh.

PGS. Tran Dang Xuân cho biet có 4 gene liên quan den viec tong hop Momilactones A và B trong lúa dã duoc xác nhan. Dieu này se giúp ích cho viec tao ra các giong lúa moi có kha nang uc che tieu duong, giúp làm tang giá tri cua lúa gao Viet Nam.


Phát kien ve Momilactones A và B dua ra quan niem moi rang, an mot luong gao vua phai hang ngày góp phan tang cuong suc khoe con nguoi thông qua giam bot nguy co tieu duong, benh gút và béo phì. Mot so công bo gan dây cho biet tai Viet Nam có hon 3 trieu nguoi dang mac hoac doi mat voi nguy co benh tieu duong nên ket qua nghiên cuu này dac biet có ý nghia.


Chi sau mot tháng tham dinh và phan bien, công trình duoc công bo trên tap chí chuyên ngành quoc te cua MDPI (tap chí có chi so anh huong xep hang so 1 - Q1 - dánh giá cua Scimagolab.com). MDPI là thành viên cua Uy ban Dao duc Xuat ban (COPE), duoc gioi nghiên cuu dánh giá là có chính sách nghiêm ngat de bao dam các công trình khoa hoc duoc công bo có chat luong cao.


Theo baochinhphu.vn


Nhà khoa học Việt tìm ra chất chống tiểu đường trong gạo trắng

Công trình nghiên cứu do PGS. Trần Đăng Xuân đang công tác tại Đại học Hiroshima (Nhật Bản) đứng đầu đã phát hiện và phân lập thành công 2 hợp chất quý Momilactones A và B có hoạt tính ức chế các enzyme trong gạo trắng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: