Philippines và một loạt quốc gia Đông Nam Á khác được dùng WiFi miễn phí do Google cung cấp

Hy vọng là Việt Nam cũng sẽ sớm được tham gia chương trình Google Station của Google.


Mới đây, tại một hội nghị dành riêng cho Philippines, Google tuyên bố rằng họ sẽ mở rộng chương trình Google Station để bắt đầu cung cấp WiFi miễn phí tại các khu vực công cộng, đông dân cư ở Philippines.


Google Station là chương trình cung cấp điểm truy cập WiFi miễn phí cho những khu vực đông dân cự tại các quốc gia đang phát triển, ví dụ như nhà ga, bến tàu hoặc sân bay. Chương trình này đã được triển khai ở Ấn Độ, Mexico, Indonesia, Nigeria, Thái Lan và mới đây là Philippines.


Philippines và một loạt quốc gia Đông Nam Á khác được dùng WiFi miễn phí do Google cung cấp - Ảnh 1.

Tại Philippines, Google Station sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối tháng 2 này và cung cấp WiFi cho 50 địa điểm. Hầu hết các địa điểm này nằm ở thủ đô Manila và Quezon City. Dẫu vậy, trong suốt năm 2019, Google Station sẽ liên tục bổ sung thêm các điểm truy cập mới tại các khu vực có mật độ dân cư cao ở Philippines.


Mỗi người dùng Philippines sẽ được truy cập WiFi miễn phí theo block 30 phút. Sau khi kết thúc 30 phút, người dùng cần đăng nhập lại để kết nối WiFi.


Tại Philippines, Google sẽ hợp tác với các hãng viễn thông là PLDT và Smart Communications để xây dựng cơ sở hạ tầng. Google cũng bán gói quảng cáo trên hệ thống Google Station cho Unilever để lấy kinh phí duy trì mạng lưới cơ sở hạ tầng.


Google sẽ ra mắt Pixel 3 Lite, đồng hồ Pixel Watch và nhiều sản phẩm công nghệ khác trong 2019Philippines va mot loat quoc gia Dong Nam A khac duoc dung WiFi mien phi do Google cung cap


Hy vọng là Viẹt Nam cũng sẽ sóm duọc tham gia chuong trình Google Station của Google.


Mói day, tại mọt họi nghị dành rieng cho Philippines, Google tuyen bó ràng họ sẽ mỏ rọng chuong trình Google Station dẻ bát dàu cung cáp WiFi miẽn phí tại các khu vục cong cọng, dong dan cu ỏ Philippines.


Google Station là chuong trình cung cáp diẻm truy cạp WiFi miẽn phí cho nhũng khu vục dong dan cụ tại các quóc gia dang phát triẻn, ví dụ nhu nhà ga, bén tàu hoạc san bay. Chuong trình này dã duọc triẻn khai ỏ Án Dọ, Mexico, Indonesia, Nigeria, Thái Lan và mói day là Philippines.


Philippines va mot loat quoc gia Dong Nam A khac duoc dung WiFi mien phi do Google cung cap - Anh 1.

Tại Philippines, Google Station sẽ bát dàu hoạt dọng vào cuói tháng 2 này và cung cáp WiFi cho 50 dịa diẻm. Hàu hét các dịa diẻm này nàm ỏ thủ do Manila và Quezon City. Dãu vạy, trong suót nam 2019, Google Station sẽ lien tục bỏ sung them các diẻm truy cạp mói tại các khu vục có mạt dọ dan cu cao ỏ Philippines.


Mõi nguòi dùng Philippines sẽ duọc truy cạp WiFi miẽn phí theo block 30 phút. Sau khi két thúc 30 phút, nguòi dùng càn dang nhạp lại dẻ két nói WiFi.


Tại Philippines, Google sẽ họp tác vói các hãng viẽn thong là PLDT và Smart Communications dẻ xay dụng co sỏ hạ tàng. Google cũng bán gói quảng cáo tren hẹ thóng Google Station cho Unilever dẻ láy kinh phí duy trì mạng luói co sỏ hạ tàng.


Google se ra mat Pixel 3 Lite, dong ho Pixel Watch va nhieu san pham cong nghe khac trong 2019

Philippines và một loạt quốc gia Đông Nam Á khác được dùng WiFi miễn phí do Google cung cấp

Hy vọng là Việt Nam cũng sẽ sớm được tham gia chương trình Google Station của Google.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: