Nghị định mới ban hành giúp startup công nghệ Việt được miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo

Với Nghị định mới được ban hành, các startup công nghệ Việt Nam và các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển.


Vừa mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi đối với các startup công nghệ. Đặc biệt, các startup công nghệ sẽ được miễn thuế trong 4 năm đầu tiên và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.


Đối tượng được áp dụng Nghị định mới này bao gồm các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học và công nghệ. Nghị định có hiệu lực bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.


Cụ thể, Nghị định mới sẽ miễn thuế trong 4 năm đầu kể từ ngày thành lập và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.


Nghị định mới ban hành giúp startup công nghệ Việt được miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo - Ảnh 1.

Nghị định mới cũng sẽ ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh theo quy định. Các doanh nghiệp công nghệ và nghiên cứu khoa học sẽ được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn.


Đối với các doanh nghiệp công nghệ và nghiên cứu khoa học có tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật, có thể được hỗ trợ để vay vốn với lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại thực hiện cho vay.


Bên cạnh đó, các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ cũng sẽ được hỗ trợ và hưởng rất nhiều ưu đãi. Ví dụ như không thu phí dịch vụ khi sử dụng máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu và nhập khẩu.


Với Nghị định mới được ban hành, các startup công nghệ Việt Nam và các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển.CEO Luxstay: Khởi nghiệp năm 18 tuổi, bỏ thi đại học và tham vọng xây dựng startup biểu tượng của Việt NamNghi dinh moi ban hanh giup startup cong nghe Viet duoc mien thue 4 nam, giam 50% trong 9 nam tiep theo


Voi Nghi dinh moi duoc ban hanh, cac startup cong nghe Viet Nam va cac doanh nghiep nghien cuu khoa hoc se co nhieu co hoi hon de phat trien.


Vua moi day, Thu tuong Chinh phu Nguyen Xuan Phuc da ky ban hanh Nghi dinh 13/2019/ND-CP ve doanh nghiep khoa hoc va cong nghe, trong do co nhieu chinh sach uu dai doi voi cac startup cong nghe. Dac biet, cac startup cong nghe se duoc mien thue trong 4 nam dau tien va giam 50% trong 9 nam tiep theo.


Doi tuong duoc ap dung Nghi dinh moi nay bao gom cac doanh nghiep duoc thanh lap va hoat dong tren lanh tho Viet Nam, thuc hien hoat dong san xuat, kinh doanh, dich vu tu ket qua khoa hoc va cong nghe. Nghi dinh co hieu luc bat dau tu ngay 20 thang 3 nam 2019.


Cu the, Nghi dinh moi se mien thue trong 4 nam dau ke tu ngay thanh lap va giam 50% so thue phai nop trong 9 nam tiep theo. Ben canh do, doanh nghiep con duoc mien, giam tien thue dat, thue mat nuoc theo quy dinh cua phap luat ve dat dai.


Nghi dinh moi ban hanh giup startup cong nghe Viet duoc mien thue 4 nam, giam 50% trong 9 nam tiep theo - Anh 1.

Nghi dinh moi cung se uu dai tin dung cho doanh nghiep khoa hoc va cong nghe thuc hien hoat dong nghien cuu khoa hoc, phat trien cong nghe va san xuat kinh doanh theo quy dinh. Cac doanh nghiep cong nghe va nghien cuu khoa hoc se duoc Quy Doi moi cong nghe quoc gia, Quy phat trien khoa hoc va cong nghe cua bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, tinh, thanh pho truc thuoc trung uong tai tro, cho vay voi lai suat uu dai, ho tro lai suat vay va bao lanh de vay von.


Doi voi cac doanh nghiep cong nghe va nghien cuu khoa hoc co tai san the chap theo quy dinh cua phap luat, co the duoc ho tro de vay von voi lai suat bang 50% lai suat vay von tai ngan hang thuong mai thuc hien cho vay.


Ben canh do, cac hoat dong nghien cuu khoa hoc cong nghe cung se duoc ho tro va huong rat nhieu uu dai. Vi du nhu khong thu phi dich vu khi su dung may moc, trang thiet bi tai cac phong thi nghiem trong diem quoc gia, huong uu dai ve thue xuat khau va nhap khau.


Voi Nghi dinh moi duoc ban hanh, cac startup cong nghe Viet Nam va cac doanh nghiep nghien cuu khoa hoc se co nhieu co hoi hon de phat trien.CEO Luxstay: Khoi nghiep nam 18 tuoi, bo thi dai hoc va tham vong xay dung startup bieu tuong cua Viet Nam

Nghị định mới ban hành giúp startup công nghệ Việt được miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo

Với Nghị định mới được ban hành, các startup công nghệ Việt Nam và các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: