Giới tin tặc Trung Quốc đang nhắm vào Ấn Độ?

Ngày 12/1/2019 vừa qua, báo National Herald của Ấn Độ cho hay nước này đang là mục tiêu chính của các công ty công nghệ Trung Quốc và việc thâm nhập đã gây ra những nguy cơ lớn về an ninh mạng.


 • Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 500 triệu khách hàng Marriott
 • Úc cáo buộc tin tặc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ
 • Sốc: Mỗi phút trôi qua, tin tặc đánh cắp 1 triệu USD
 • Tin tặc công khai chào bán quyền truy cập vào bộ công cụ của Apple
 • Tích hợp Deep learning để camera giám sát không trở thành mồi ngon của tin tặc
Theo giới chuyên gia an ninh mạng của Ấn Độ, việc các công ty công nghệ Trung Quốc tham gia ngày càng sâu vào thị trường công nghệ của Ấn Độ là một mối quan ngại lớn về an ninh quốc gia. Ấn Độ đang là mục tiêu chính của giới tin tặc Trung Quốc, tờ National Herald đã viết. Dẫn lời tiến sỹ Nishikant Ojha - một chuyên gia về an ninh mạng, đồng thời cũng là người từng hỗ trợ cho chính phủ Nga và một số nước khác xây dựng chiến lược an ninh mạng, tờ National Herald nhận định rằng, chính phủ Ấn Độ hiện không hề được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với hàng loạt cuộc tấn công mạng, với nhiều thủ đoạn từ tin tặc Trung Quốc.

Các cuộc tấn công mạng có nguồn gốc từ Trung Quốc ngày càng làm cho nhiều quốc gia lo ngại, trong đó có Ấn Độ.
Theo ông Ojha, có tới 35% số vụ tấn công mạng bắt nguồn từ Trung Quốc là nhằm trực tiếp vào Ấn Độ, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác. Trong khi đó, nhiều chuyên gia an ninh mạng khác lại cho rằng, đa số tin tặc Trung Quốc đang nhắm đến những trang web ở Ấn Độ chủ yếu là vì động cơ chính trị và ngoại giao. Hiện chính phủ Ấn Độ vẫn đang đánh giá tổng quát về những mối đe dọa đối với an ninh mạng và đẩy nhanh nỗ lực soạn thảo một chiến lược toàn diện nhằm đối phó những nguy cơ về an ninh mạng của nước này.


Cũng có liên quan đến giới tin tặc Trung Quốc, vào cuối năm ngoái, giới điều tra Mỹ cho rằng, tình báo Trung Quốc đã đứng đằng sau vụ xâm nhập dữ liệu của khoảng 500 triệu khách hàng tập đoàn Marriott - đơn vị đang sở hữu chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới. Theo đó, cuộc tấn công mạng nhằm vào chuỗi khách sạn hạng sang của tập đoàn Marriott để thu thập thông tin của khoảng hàng trăm triệu khách hàng này là một phần trong nỗ lực thu thập tình báo của Trung Quốc nhằm vào các công ty bảo hiểm y tế, cơ sở dữ liệu việc làm dân sự của Mỹ.Gioi tin tac Trung Quoc dang nham vao An Do?


Ngay 12/1/2019 vua qua, bao National Herald cua An Do cho hay nuoc nay dang la muc tieu chinh cua cac cong ty cong nghe Trung Quoc va viec tham nhap da gay ra nhung nguy co lon ve an ninh mang.


 • Tin tac dánh cap du lieu cua 500 trieu khách hàng Marriott
 • Úc cáo buoc tin tac Trung Quoc dánh cap so huu trí tue
 • Soc: Moi phút trôi qua, tin tac dánh cap 1 trieu USD
 • Tin tac công khai chào bán quyen truy cap vào bo công cu cua Apple
 • Tích hop Deep learning de camera giám sát không tro thành moi ngon cua tin tac
Theo gioi chuyên gia an ninh mang cua An Do, viec các công ty công nghe Trung Quoc tham gia ngày càng sâu vào thi truong công nghe cua An Do là mot moi quan ngai lon ve an ninh quoc gia. An Do dang là muc tiêu chính cua gioi tin tac Trung Quoc, to National Herald dã viet. Dan loi tien sy Nishikant Ojha - mot chuyên gia ve an ninh mang, dong thoi cung là nguoi tung ho tro cho chính phu Nga và mot so nuoc khác xây dung chien luoc an ninh mang, to National Herald nhan dinh rang, chính phu An Do hien không he duoc chuan bi san sàng de doi phó voi hàng loat cuoc tan công mang, voi nhieu thu doan tu tin tac Trung Quoc.

Các cuoc tan công mang có nguon goc tu Trung Quoc ngày càng làm cho nhieu quoc gia lo ngai, trong dó có An Do.
Theo ông Ojha, có toi 35% so vu tan công mang bat nguon tu Trung Quoc là nham truc tiep vào An Do, nhieu hon bat cu quoc gia nào khác. Trong khi dó, nhieu chuyên gia an ninh mang khác lai cho rang, da so tin tac Trung Quoc dang nham den nhung trang web o An Do chu yeu là vì dong co chính tri và ngoai giao. Hien chính phu An Do van dang dánh giá tong quát ve nhung moi de doa doi voi an ninh mang và day nhanh no luc soan thao mot chien luoc toàn dien nham doi phó nhung nguy co ve an ninh mang cua nuoc này.


Cung có liên quan den gioi tin tac Trung Quoc, vào cuoi nam ngoái, gioi dieu tra My cho rang, tình báo Trung Quoc dã dung dang sau vu xâm nhap du lieu cua khoang 500 trieu khách hàng tap doàn Marriott - don vi dang so huu chuoi khách san lon nhat the gioi. Theo dó, cuoc tan công mang nham vào chuoi khách san hang sang cua tap doàn Marriott de thu thap thông tin cua khoang hàng tram trieu khách hàng này là mot phan trong no luc thu thap tình báo cua Trung Quoc nham vào các công ty bao hiem y te, co so du lieu viec làm dân su cua My.

Giới tin tặc Trung Quốc đang nhắm vào Ấn Độ?

Ngày 12/1/2019 vừa qua, báo National Herald của Ấn Độ cho hay nước này đang là mục tiêu chính của các công ty công nghệ Trung Quốc và việc thâm nhập đã gây ra những nguy cơ lớn về an ninh mạng.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: