Các nhà mạng tại Việt Nam rục rịch triển khai eSIM

Đây được xem là tin vui dành cho những ai đã có và đang có nhu cầu sử dụng các dòng iPhone mới tại Việt Nam, bao gồm iPhone XS/XS Max hay XR, là những chiếc điện thoại 2 SIM (gồm 1 SIM vật lý và 1 eSIM) của Apple, đã được hãng tung ra trong thời gian gần đây.


Theo thông tin vừa được MobiFone công bố và được các báo đưa, chiếc eSIM đầu tiên tại Việt Nam đã "về tay" của một khách hàng MobiFone. Cùng với thông tin này, MobiFone cũng ban hành chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua Iphone XS và XS Max của nhà mạng này. Chương trình đang được MobiFone thử nghiệm và sẽ sớm cung cấp eSIM rộng rãi tới các khách hàng mua máy. Như Thế giới Vi tính đã đưa, eSIM hay embedded-SIM là công nghệ đã được nhiều quốc gia và nhà mạng áp dụng, và chúng được đưa vào một số thiết bị như đồng hồ thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và mới đây đã được Apple đưa vào điện thoại thông minh. SIM vật lý là một tấm thẻ rời, được chế tạo tương đối nhỏ gọn để lắp vào khe cắm trên các máy điện thoại; còn eSIM khác hẳn SIM vật lý, nó giống như một con chip nhỏ hay linh kiện điện tử, được gắn/hàn vào bên trong mạch điện của điện thoại và trở thành một phần không thể tách rời của chiếc điện thoại đó. Tuy là vậy nhưng thay vì là "một sự trói buộc", eSIM lại mở ra quyền năng hoàn toàn mới dành cho các thuê bao khi sử dụng các dịch vụ viễn thông.
Khi eSIM thực sự đi vào cuộc sống, những chiếc SIM vật lý này sẽ trở thành "dĩ vãng".
Do vậy, thay vì chỉ sử dụng mỗi chiếc SIM vật lý, khách hàng khi mua XS và XS Max sẽ có thể tích hợp số điện thoại ngay trên chiếc XS và XS Max đó (tức trên eSIM), hoặc dùng "chiếc eSIM" này để đăng ký thêm một số điện thoại khác và đương nhiên chiếc iPhone đời mới này trở thành những chiếc smartphone 2 SIM. Không những thế, với 1 eSIM, ta có thể đăng ký sử dụng được nhiều số điện thoại thuộc nhiều nhà mạng khác nhau, từ 03-05 số điện thoại. Chính vì thế, công nghệ eSIM được giới chuyên môn nhìn nhận là "kẻ thay đổi thế giới", bởi nó cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi nhà mạng ngay trên điện thoại cá nhân, như những chiếc iPhone XS và XS Max, để biến các nhà mạng thành một hệ thống tiện ích cho chính người sử dụng. Sau khi những chiếc iPhone XS và XS Max của Apple ra đời, cơn sốt “chơi” eSIM trên thế giới trên chiếc iPhone XS và XS Max đã lan rộng và nay đã đến Việt Nam, mà một trong những nhà mạng tại Việt Nam đi tiên phong - chuẩn bị đưa chiếc eSIM tới tay người dùng, chính là MobiFone như đã nói. Hiện nhà mạng MobiFone đang thử nghiệm eSIM để sớm chính thức cung cấp cho mọi khách hàng. Người dùng có thể đến cửa hàng MobiFone tại số 213 Xã Đàn (Hà Nội) và cửa hàng MobiFone tại số 80 Nguyễn Du (TP.HCM) để trải nghiệm thử thực tế các tính năng mới trên chiếc eSIM. Trong thông tin đưa ra, đại diện MobiFone cho biết: “Trong suốt 25 năm qua, MobiFone luôn có những chương trình, sản phẩm mới, đem đến những trải nghiệm lần đầu tiên cho khách hàng và eSIM cũng vậy. MobiFone luôn nỗ lực và mong muốn đưa những ứng dụng công nghệ mới nhất, lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới về Việt Nam để khách hàng của mình dùng trải nghiệm". Cũng có liên quan đến việc triển khai eSIM, vào tuần trước, nhà mạng Viettel đã tung ra một đoạn video về eSIM, theo đó nhà mạng này cũng tuyên bố đã triển khai thành công eSIM, và người dùng iPhone mới không cần mua SIM vật lý nữa. Theo video Viettel cung cấp, quá trình kích hoạt eSIM của nhà mạng rất đơn giản cũng như tuân theo quy chuẩn của Apple. Trước hết, người dùng sẽ nhận được một mã QR Code từ Viettel, sau đó tiến hành quét mã QR này bằng điện thoại. Sau đó, cấu hình thiết lập của nhà mạng sẽ được bổ sung vào eSIM có trong máy, và người dùng có thể nghe gọi/nhắn tin/sử dụng dữ liệu mạng ngay lập tức và bình thường như SIM vật lý. Hiện không chỉ có các dòng iPhone mới mà rất nhiều sản phẩm công nghệ khác (đang có mặt tại Việt Nam) cũng đang trông đợi eSIM, để người dùng có thể sử dụng chúng với đầy đủ các chức năng. Có kể đến những thiết bị có eSIM như: Apple Watch Series 3/ Series 4, Huawei Watch 2,...Cac nha mang tai Viet Nam ruc rich trien khai eSIM


Day duoc xem la tin vui danh cho nhung ai da co va dang co nhu cau su dung cac dong iPhone moi tai Viet Nam, bao gom iPhone XS/XS Max hay XR, la nhung chiec dien thoai 2 SIM (gom 1 SIM vat ly va 1 eSIM) cua Apple, da duoc hang tung ra trong thoi gian gan day.


Theo thông tin vua duoc MobiFone công bo và duoc các báo dua, chiec eSIM dau tiên tai Viet Nam dã "ve tay" cua mot khách hàng MobiFone. Cùng voi thông tin này, MobiFone cung ban hành chuong trình uu dãi dac biet dành cho khách hàng mua Iphone XS và XS Max cua nhà mang này. Chuong trình dang duoc MobiFone thu nghiem và se som cung cap eSIM rong rãi toi các khách hàng mua máy. Nhu The gioi Vi tính dã dua, eSIM hay embedded-SIM là công nghe dã duoc nhieu quoc gia và nhà mang áp dung, và chúng duoc dua vào mot so thiet bi nhu dong ho thông minh, máy tính bang, máy tính xách tay và moi dây dã duoc Apple dua vào dien thoai thông minh. SIM vat lý là mot tam the roi, duoc che tao tuong doi nho gon de lap vào khe cam trên các máy dien thoai; còn eSIM khác han SIM vat lý, nó giong nhu mot con chip nho hay linh kien dien tu, duoc gan/hàn vào bên trong mach dien cua dien thoai và tro thành mot phan không the tách roi cua chiec dien thoai dó. Tuy là vay nhung thay vì là "mot su trói buoc", eSIM lai mo ra quyen nang hoàn toàn moi dành cho các thuê bao khi su dung các dich vu vien thông.
Khi eSIM thuc su di vào cuoc song, nhung chiec SIM vat lý này se tro thành "di vãng".
Do vay, thay vì chi su dung moi chiec SIM vat lý, khách hàng khi mua XS và XS Max se có the tích hop so dien thoai ngay trên chiec XS và XS Max dó (tuc trên eSIM), hoac dùng "chiec eSIM" này de dang ký thêm mot so dien thoai khác và duong nhiên chiec iPhone doi moi này tro thành nhung chiec smartphone 2 SIM. Không nhung the, voi 1 eSIM, ta có the dang ký su dung duoc nhieu so dien thoai thuoc nhieu nhà mang khác nhau, tu 03-05 so dien thoai. Chính vì the, công nghe eSIM duoc gioi chuyên môn nhìn nhan là "ke thay doi the gioi", boi nó cho phép nguoi dùng de dàng chuyen doi nhà mang ngay trên dien thoai cá nhân, nhu nhung chiec iPhone XS và XS Max, de bien các nhà mang thành mot he thong tien ích cho chính nguoi su dung. Sau khi nhung chiec iPhone XS và XS Max cua Apple ra doi, con sot “choi” eSIM trên the gioi trên chiec iPhone XS và XS Max dã lan rong và nay dã den Viet Nam, mà mot trong nhung nhà mang tai Viet Nam di tiên phong - chuan bi dua chiec eSIM toi tay nguoi dùng, chính là MobiFone nhu dã nói. Hien nhà mang MobiFone dang thu nghiem eSIM de som chính thuc cung cap cho moi khách hàng. Nguoi dùng có the den cua hàng MobiFone tai so 213 Xã Dàn (Hà Noi) và cua hàng MobiFone tai so 80 Nguyen Du (TP.HCM) de trai nghiem thu thuc te các tính nang moi trên chiec eSIM. Trong thông tin dua ra, dai dien MobiFone cho biet: “Trong suot 25 nam qua, MobiFone luôn có nhung chuong trình, san pham moi, dem den nhung trai nghiem lan dau tiên cho khách hàng và eSIM cung vay. MobiFone luôn no luc và mong muon dua nhung ung dung công nghe moi nhat, lan dau tiên xuat hien trên the gioi ve Viet Nam de khách hàng cua mình dùng trai nghiem". Cung có liên quan den viec trien khai eSIM, vào tuan truoc, nhà mang Viettel dã tung ra mot doan video ve eSIM, theo dó nhà mang này cung tuyên bo dã trien khai thành công eSIM, và nguoi dùng iPhone moi không can mua SIM vat lý nua. Theo video Viettel cung cap, quá trình kích hoat eSIM cua nhà mang rat don gian cung nhu tuân theo quy chuan cua Apple. Truoc het, nguoi dùng se nhan duoc mot mã QR Code tu Viettel, sau dó tien hành quét mã QR này bang dien thoai. Sau dó, cau hình thiet lap cua nhà mang se duoc bo sung vào eSIM có trong máy, và nguoi dùng có the nghe goi/nhan tin/su dung du lieu mang ngay lap tuc và bình thuong nhu SIM vat lý. Hien không chi có các dòng iPhone moi mà rat nhieu san pham công nghe khác (dang có mat tai Viet Nam) cung dang trông doi eSIM, de nguoi dùng có the su dung chúng voi day du các chuc nang. Có ke den nhung thiet bi có eSIM nhu: Apple Watch Series 3/ Series 4, Huawei Watch 2,...

Các nhà mạng tại Việt Nam rục rịch triển khai eSIM

Đây được xem là tin vui dành cho những ai đã có và đang có nhu cầu sử dụng các dòng iPhone mới tại Việt Nam, bao gồm iPhone XS/XS Max hay XR, là những chiếc điện thoại 2 SIM (gồm 1 SIM vật lý và 1 eSIM) của Apple, đã được hãng tung ra trong thời gian gần đây.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: