Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 500 triệu khách hàng Marriott

Hôm qua (30/11), tập đoàn kinh doanh khách sạn toàn cầu Marriott International vừa cho biết, hệ thống cơ sở dữ liệu đặt phòng của hãng đã bị tin tặc tấn công và chúng đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của khoảng 500 triệu khách hàng.


Trong một thông báo của hãng vào ngày 30/11, tập đoàn khách sạn danh tiếng này cho biết, chuỗi quản lý đặt phòng tại các khách sạn thuộc hệ thống Starwood của tập đoàn này đã bị một "sự cố an ninh dữ liệu" (tức bị hacker tấn công). Đó là kết quả của một cuộc điều tra gần đây khi các chuyên gia an ninh mạng đã phát hiện "có sự tiếp cận trái phép" vào mạng lưới đặt phòng của chuỗi khách sạn Starwood từ năm 2014. Hậu quả có thể là dữ liệu cá nhân của khoảng 500 triệu khách lưu trú của hãng đã bị tin tặc đánh cắp.
Tập đoàn kinh doanh khách sạn toàn cầu Marriott International là một trong những tập đoàn kinh doanh khách sạn lớn nhất thế giới.
Các dữ liệu này bao gồm tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại, địa chỉ nhận bưu kiện, số hộ chiếu, thông tin tài khoản khách Starwood, ngày sinh, giới tính, thông tin điểm đến và điểm rời đi, ngày đặt phòng của khách..., thông báo của hãng chỉ rõ. Liên quan đến vụ việc, Marriott đã lập một website và trung tâm tiếp nhận thông tin phục vụ các khách hàng mới nhằm để khắc phục sự cố nói trên, và đã bắt đầu gửi email thông báo tới những người có thể bị ảnh hưởng. Cách đây hai năm, tập đoàn kinh doanh khách sạn Marriott International đã từng chi ra 13 tỷ USD để thâu tóm chuỗi khách sạn Starwood cho mục đích mở rộng địa bàn trên toàn cầu. Và chuỗi khách sạn bị thâu tóm này chính là nguồn cơn của vụ việc chấn động nói trên. Hiện thời, hãng Marriott đang quản lý một chuỗi 30 thương hiệu (tên nhà hàng, khách sạn), bao gồm hơn 5.700 khách sạn với 1,1 triệu phòng tại hơn 110 quốc gia. Đây là chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới với những thương hiệu nổi tiếng như Ritz-Carlton, Courtyard, Westin và Sheraton.Tin tac danh cap du lieu cua 500 trieu khach hang Marriott


Hom qua (30/11), tap doan kinh doanh khach san toan cau Marriott International vua cho biet, he thong co so du lieu dat phong cua hang da bi tin tac tan cong va chung da danh cap du lieu ca nhan cua khoang 500 trieu khach hang.


Trong mot thông báo cua hãng vào ngày 30/11, tap doàn khách san danh tieng này cho biet, chuoi quan lý dat phòng tai các khách san thuoc he thong Starwood cua tap doàn này dã bi mot "su co an ninh du lieu" (tuc bi hacker tan công). Dó là ket qua cua mot cuoc dieu tra gan dây khi các chuyên gia an ninh mang dã phát hien "có su tiep can trái phép" vào mang luoi dat phòng cua chuoi khách san Starwood tu nam 2014. Hau qua có the là du lieu cá nhân cua khoang 500 trieu khách luu trú cua hãng dã bi tin tac dánh cap.
Tap doàn kinh doanh khách san toàn cau Marriott International là mot trong nhung tap doàn kinh doanh khách san lon nhat the gioi.
Các du lieu này bao gom tên, dia chi e-mail, so dien thoai, dia chi nhan buu kien, so ho chieu, thông tin tài khoan khách Starwood, ngày sinh, gioi tính, thông tin diem den và diem roi di, ngày dat phòng cua khách..., thông báo cua hãng chi rõ. Liên quan den vu viec, Marriott dã lap mot website và trung tâm tiep nhan thông tin phuc vu các khách hàng moi nham de khac phuc su co nói trên, và dã bat dau gui email thông báo toi nhung nguoi có the bi anh huong. Cách dây hai nam, tap doàn kinh doanh khách san Marriott International dã tung chi ra 13 ty USD de thâu tóm chuoi khách san Starwood cho muc dích mo rong dia bàn trên toàn cau. Và chuoi khách san bi thâu tóm này chính là nguon con cua vu viec chan dong nói trên. Hien thoi, hãng Marriott dang quan lý mot chuoi 30 thuong hieu (tên nhà hàng, khách san), bao gom hon 5.700 khách san voi 1,1 trieu phòng tai hon 110 quoc gia. Dây là chuoi khách san lon nhat the gioi voi nhung thuong hieu noi tieng nhu Ritz-Carlton, Courtyard, Westin và Sheraton.

Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 500 triệu khách hàng Marriott

Hôm qua (30/11), tập đoàn kinh doanh khách sạn toàn cầu Marriott International vừa cho biết, hệ thống cơ sở dữ liệu đặt phòng của hãng đã bị tin tặc tấn công và chúng đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của khoảng 500 triệu khách hàng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: