Sự kiện CODE FOR CHANGE: tìm kiếm sáng kiến xã hội ứng dụng CNTT

ICTNews - Tháng 06/2014 này, tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh sẽ diễn ra 02 sự kiện Kết nối và học hỏi về Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) dành cho các hoạt động phát triển “Code for change”


Sự kiện “Code for change” nằm trong khuôn khổ dự án Các tổ chức xã hội trong thế giới phẳng (E-CSO) thúc đẩy việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động phát triển của cá tổ chức phi lợi nhuận, các nhóm thiện nguyện và các doanh nghiệp xã hội, do Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng điều phối cùng các đối tác tác Đại học FPT, Passion Zone, Appota, Vinades, Dòng tìm kiếm, Greelance …Đây là cơ hội để các cá nhân, tổ chức CNTT tham gia đề xuất và thực hiện các sáng kiến xã hội ứng dụng CNTT, với tổng giá trị là 45,000 USD.Đến với sự kiện “Code for change” các cá nhân, tổ chức CNTT sẽ cùng tìm hiểu thách thức xã hội của Việt Nam và cùng các nhóm xã hội đề xuất giải pháp CNTT giải quyết vấn đề đó. Sau 02 – 03 tuần, các nhóm sẽ nộp đề xuất giải pháp CNTT, kế hoạch thực hiện, các nhóm xuất sắc sẽ có cơ hội tham dự thuyết trình và hoàn thiện sản phẩm hơn nữa tại Ngày hội sáng tạo, diễn ra trong 03 ngày tại Hà Nội vào cuối tháng 07/2014.


“Code for change” không chỉ dừng lại ở việc tạo sản phẩm, mà còn thúc đẩy các nhóm/tổ chức CNTT và nhóm/tổ chức phát triển lên kế hoạch triển khai sản phẩm đó bao gồm truyền thông, tài chính, nhân sự. Các nhóm tham dự “Code for change” sẽ có cơ hội được các cá nhân/tổ chức CNTT tư vấn ý tưởng để có sản phẩm thực tế nhất.


“Code for change” được đánh giá là một trong các hoạt động đầu tiên kết nối các cá nhân, tổ chức CNTT và các cá nhân, tổ chức phát triển để cùng giải quyết thách thức xã hội trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, chất lượng giáo dục, giảm đói nghèo, chất lượng dịch vụ công… Cuối chương trình, ít nhất 03 sáng kiến xã hội ứng dụng CNTT được hỗ trợ với tổng kinh phí: 45,000 USD để thực hiện từ tháng 08 tới tháng 12/2014.


Đối tượng tham dự:


• Các cá nhân, nhóm/tổ chức CNTT (developer, marketer, coder, designer quan tâm có thể đăng ký tại đường link bit.ly/ICTforchange


• Thời hạn: 20h00 ngày 08/06/2014

Su kien CODE FOR CHANGE: tim kiem sang kien xa hoi ung dung CNTT


ICTNews - Thang 06/2014 nay, tai Ha Noi va TP.Ho Chi Minh se dien ra 02 su kien Ket noi va hoc hoi ve Ung dung Cong nghe thong tin (CNTT) danh cho cac hoat dong phat trien “Code for change”


Su kien “Code for change” nam trong khuon kho du an Cac to chuc xa hoi trong the gioi phang (E-CSO) thuc day viec ung dung CNTT trong cac hoat dong phat trien cua ca to chuc phi loi nhuan, cac nhom thien nguyen va cac doanh nghiep xa hoi, do Trung tam Song va Hoc tap vi Moi truong va Cong dong dieu phoi cung cac doi tac tac Dai hoc FPT, Passion Zone, Appota, Vinades, Dong tim kiem, Greelance …Day la co hoi de cac ca nhan, to chuc CNTT tham gia de xuat va thuc hien cac sang kien xa hoi ung dung CNTT, voi tong gia tri la 45,000 USD.Den voi su kien “Code for change” cac ca nhan, to chuc CNTT se cung tim hieu thach thuc xa hoi cua Viet Nam va cung cac nhom xa hoi de xuat giai phap CNTT giai quyet van de do. Sau 02 – 03 tuan, cac nhom se nop de xuat giai phap CNTT, ke hoach thuc hien, cac nhom xuat sac se co co hoi tham du thuyet trinh va hoan thien san pham hon nua tai Ngay hoi sang tao, dien ra trong 03 ngay tai Ha Noi vao cuoi thang 07/2014.


“Code for change” khong chi dung lai o viec tao san pham, ma con thuc day cac nhom/to chuc CNTT va nhom/to chuc phat trien len ke hoach trien khai san pham do bao gom truyen thong, tai chinh, nhan su. Cac nhom tham du “Code for change” se co co hoi duoc cac ca nhan/to chuc CNTT tu van y tuong de co san pham thuc te nhat.


“Code for change” duoc danh gia la mot trong cac hoat dong dau tien ket noi cac ca nhan, to chuc CNTT va cac ca nhan, to chuc phat trien de cung giai quyet thach thuc xa hoi trong cac linh vuc nhu bien doi khi hau, chat luong giao duc, giam doi ngheo, chat luong dich vu cong… Cuoi chuong trinh, it nhat 03 sang kien xa hoi ung dung CNTT duoc ho tro voi tong kinh phi: 45,000 USD de thuc hien tu thang 08 toi thang 12/2014.


Doi tuong tham du:


• Cac ca nhan, nhom/to chuc CNTT (developer, marketer, coder, designer quan tam co the dang ky tai duong link bit.ly/ICTforchange


• Thoi han: 20h00 ngay 08/06/2014


Sự kiện CODE FOR CHANGE: tìm kiếm sáng kiến xã hội ứng dụng CNTT

ICTNews - Tháng 06/2014 này, tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh sẽ diễn ra 02 sự kiện Kết nối và học hỏi về Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) dành cho các hoạt động phát triển “Code for change”
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: