Vụ Thế Giới Di Động rò rỉ thông tin thẻ: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo rà soát

Trước nỗi băn khoăn của người dùng về vụ Thế Giới Di Động đã làm rò rỉ thông tin của hơn 5 triệu khách hàng, đặc biệt là lịch sử giao dịch của khoảng 31.000 thẻ tín dụng trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng cùng rà soát vụ việc.


Hôm qua - 9/11, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức có văn bản chỉ đạo các các ngân hàng (là các đơn vị có liên quan liên quan) cùng Thế Giới Di Động tiến hành rà soát để xác định nguyên nhân, đồng thời theo dõi, giám sát chặt các thẻ và giao dịch thẻ liên quan trong vụ việc. Cụ thể, theo văn bản của Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong các ngày 7 và 8/11/2018, trên các phương tiện thông tin truyền thông phản ánh vụ việc nghi rò rỉ thông tin giao dịch thẻ ngân hàng của khách hàng tại chuỗi cửa hàng của Thế Giới Di Động. Do đó, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc lộ, lọt thông tin thẻ ngân hàng của khách hàng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiến hành rà soát cụ thể.
Hàng triệu người dùng đang lo lắng trước nghi vấn Thế Giới Di Động làm lộ, lọt thông tin thẻ.
Theo đó, các đơn vị có liên quan nói trên sẽ rà soát, làm việc với Thế Giới Di Động để xác định nguyên nhân, đồng thời theo dõi, giám sát chặt các thẻ và giao dịch thẻ liên quan trong vụ việc để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, có biện pháp xử lý phù hợp nhằm bảo mật thông tin và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về việc lưu trữ, bảo mật thông tin khách hàng; rà soát, đánh giá lại quy trình nghiệp vụ đối với các đơn vị chấp nhận thanh toán và các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng trong quá trình cung ứng dịch vụ; kiểm tra và giám sát chặt chẽ đảm bảo quy trình được thực hiện đúng và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành,… Trước đó, trên diễn đàn RaidForums, một tài khoản có tên là "erwincho" đã đăng tải liên tiếp nhiều tệp thông tin khách hàng của Thế Giới Di Động có chứa thông tin cá nhân người dùng. Trong đó, tệp tin ban đầu chứa danh sách 5,4 triệu địa chỉ email kèm theo thông tin thẻ tín dụng đã bị mã hóa và một số thông tin thanh toán khác. Sau đó, tài khoản này tiếp tục đăng tải tệp tin chứa 61.000 địa chỉ email có đuôi @thegioididong.com. Không dừng ở đó, vào tối ngày 7/11, tài khoản erwincho tiếp tục tung ra một hình ảnh gồm thông tin thẻ ngân hàng, số tiền giao dịch và các giao dịch của khách hàng tại các cửa hàng của Thế Giới Di Động từ năm 2016. Tuy nhiên, một số thông tin quan trọng như tên chủ thẻ, thời hạn dùng và số CGV vẫn chưa bị lộ.Những thông tin nói trên đã gây hoang mang trong dư luận và làm dấy lên nghi ngờ Thế Giới Di Động bị hacker tấn công và đánh cắp dữ liệu. Trả lời và để trấn an khách hàng về vấn đề này, đại diện Thế Giới Di Động cho biết, đơn vị đã kiểm tra các thông tin được phản ánh và khẳng định: hệ thống CNTT của Thế Giới Di Động vẫn an toàn, hoạt động bình thường và không hề bị ảnh hưởng. Trong khi đó, nhiều ngân hàng có liên quan - cung cấp các tài khoản thẻ bị lộ lọt kia, vẫn "án binh bất động" và không hề có động thái nào. Chính bởi thế, để làm cho người dùng thẻ an tâm, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng phải cùng vào cuộc để tìm hiểu ngọn ngành và tìm ra nguyên nhân. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, qua báo cáo nhanh của các ngân hàng, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận trường hợp khách hàng nào (của các ngân hàng có liên quan trong vụ việc này) bị lộ lọt thông tin thẻ, cũng như bị khai thác, lợi dụng chiếm đoạt tiền trong tài khoản.Vu The Gioi Di Dong ro ri thong tin the: Ngan hang Nha nuoc chi dao ra soat


Truoc noi ban khoan cua nguoi dung ve vu The Gioi Di Dong da lam ro ri thong tin cua hon 5 trieu khach hang, dac biet la lich su giao dich cua khoang 31.000 the tin dung trong do, Ngan hang Nha nuoc da chi dao cac ngan hang cung ra soat vu viec.


Hôm qua - 9/11, Ngân hàng Nhà nuoc dã chính thuc có van ban chi dao các các ngân hàng (là các don vi có liên quan liên quan) cùng The Gioi Di Dong tien hành rà soát de xác dinh nguyên nhân, dong thoi theo dõi, giám sát chat các the và giao dich the liên quan trong vu viec. Cu the, theo van ban cua Ngân hàng Nhà nuoc cho biet, trong các ngày 7 và 8/11/2018, trên các phuong tien thông tin truyen thông phan ánh vu viec nghi rò ri thông tin giao dich the ngân hàng cua khách hàng tai chuoi cua hàng cua The Gioi Di Dong. Do dó, de chu dong phòng ngua, ngan chan viec lo, lot thông tin the ngân hàng cua khách hàng, Ngân hàng Nhà nuoc yêu cau các to chuc cung ung dich vu thanh toán, các to chuc cung ung dich vu trung gian thanh toán tien hành rà soát cu the.
Hàng trieu nguoi dùng dang lo lang truoc nghi van The Gioi Di Dong làm lo, lot thông tin the.
Theo dó, các don vi có liên quan nói trên se rà soát, làm viec voi The Gioi Di Dong de xác dinh nguyên nhân, dong thoi theo dõi, giám sát chat các the và giao dich the liên quan trong vu viec de kip thoi phát hien các dau hieu bat thuong, có bien pháp xu lý phù hop nham bao mat thông tin và bao ve quyen loi hop pháp cua khách hàng. Cùng voi dó, Ngân hàng Nhà nuoc cung yêu cau các to chuc cung ung dich vu thanh toán, to chuc cung ung dich vu trung gian thanh toán chap hành nghiêm chinh các quy dinh cua pháp luat ve viec luu tru, bao mat thông tin khách hàng; rà soát, dánh giá lai quy trình nghiep vu doi voi các don vi chap nhan thanh toán và các don vi liên quan dam bao an toàn, bao mat thông tin khách hàng trong quá trình cung ung dich vu; kiem tra và giám sát chat che dam bao quy trình duoc thuc hien dúng và tuân thu quy dinh pháp luat hien hành,… Truoc dó, trên dien dàn RaidForums, mot tài khoan có tên là "erwincho" dã dang tai liên tiep nhieu tep thông tin khách hàng cua The Gioi Di Dong có chua thông tin cá nhân nguoi dùng. Trong dó, tep tin ban dau chua danh sách 5,4 trieu dia chi email kèm theo thông tin the tín dung dã bi mã hóa và mot so thông tin thanh toán khác. Sau dó, tài khoan này tiep tuc dang tai tep tin chua 61.000 dia chi email có duôi @thegioididong.com. Không dung o dó, vào toi ngày 7/11, tài khoan erwincho tiep tuc tung ra mot hình anh gom thông tin the ngân hàng, so tien giao dich và các giao dich cua khách hàng tai các cua hàng cua The Gioi Di Dong tu nam 2016. Tuy nhiên, mot so thông tin quan trong nhu tên chu the, thoi han dùng và so CGV van chua bi lo.Nhung thông tin nói trên dã gây hoang mang trong du luan và làm day lên nghi ngo The Gioi Di Dong bi hacker tan công và dánh cap du lieu. Tra loi và de tran an khách hàng ve van de này, dai dien The Gioi Di Dong cho biet, don vi dã kiem tra các thông tin duoc phan ánh và khang dinh: he thong CNTT cua The Gioi Di Dong van an toàn, hoat dong bình thuong và không he bi anh huong. Trong khi dó, nhieu ngân hàng có liên quan - cung cap các tài khoan the bi lo lot kia, van "án binh bat dong" và không he có dong thái nào. Chính boi the, de làm cho nguoi dùng the an tâm, Ngân hàng Nhà nuoc dã yêu cau các ngân hàng phai cùng vào cuoc de tìm hieu ngon ngành và tìm ra nguyên nhân. Cung theo Ngân hàng Nhà nuoc, qua báo cáo nhanh cua các ngân hàng, den thoi diem hien tai van chua ghi nhan truong hop khách hàng nào (cua các ngân hàng có liên quan trong vu viec này) bi lo lot thông tin the, cung nhu bi khai thác, loi dung chiem doat tien trong tài khoan.

Vụ Thế Giới Di Động rò rỉ thông tin thẻ: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo rà soát

Trước nỗi băn khoăn của người dùng về vụ Thế Giới Di Động đã làm rò rỉ thông tin của hơn 5 triệu khách hàng, đặc biệt là lịch sử giao dịch của khoảng 31.000 thẻ tín dụng trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng cùng rà soát vụ việc.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: