Kickstarter đạt mốc 1 tỷ USD tổng tiền vốn từ cộng đồng

ICTNews – Ngày 3/3 vừa qua Kickstarter đã vượt mốc 1 tỷ USD tổng tiền gọi vốn cộng đồng. Con số được đóng góp bởi 5,7 triệu người dùng toàn cầu.


Kickstarter được thành lập tháng 4/2009 với mục đích gọi vốn từ cộng đồng cho các dự án thuộc nhiều lĩnh vực. Mới đây, trên trang chủ của họ đã công bố số tiền thu được từ cộng đồng đã vượt mức 1 tỷ USD.


Số tiền trên bao gồm tiền từ các dự án đã gọi vốn thành công, các dự án đang trong quá trình gọi vốn và cả những dự án không thành công. Trong đó, có gần 858 triệu USD là từ các dự án thành công. Mỹ, Anh và Canada là 3 nước đầu tư số tiền cao nhất. Trong đó Mỹ với 663 triệu USD tiền đầu tư, bỏ xa vị trí thứ 2 là Anh với 54 triệu USD.


Kickstarter đạt mốc 1 tỷ USD tổng tiền vốn từ cộng đồng


Sau đây là một vài con số thống kê thú vị khác:   Có tổng cộng 135.270 dự án được đưa lên Kickstarter, số dự án được góp vốn thành công là 57.025 đạt tỷ lệ 43%. Trong những dự án không thành công có đến 10% không nhận được bất kỳ đồng vốn nào. Tuy số lượng dự án về games chỉ đứng thứ 6 trong tổng số các dự án được góp vốn thành công, nhưng số tiền thu được nhiều hơn bất kỳ các danh mục nào khác. Đặc biệt, đây cũng là danh mục có nhiều dự án được góp vốn trên 1 triệu USD nhất. Những dự án gọi vốn được 20% số tiền mong muốn thì 80% dự án đó sẽ thành công. Để duy trì hoạt động, Kickstarter thu về 5% số tiền của các dự án thành công. Tính ra, với số tiền gần 858 triệu USD bên trên, họ đã thu về khoảng 42 triệu USD.Kickstarter dat moc 1 ty USD tong tien von tu cong dong


ICTNews – Ngay 3/3 vua qua Kickstarter da vuot moc 1 ty USD tong tien goi von cong dong. Con so duoc dong gop boi 5,7 trieu nguoi dung toan cau.


Kickstarter duoc thanh lap thang 4/2009 voi muc dich goi von tu cong dong cho cac du an thuoc nhieu linh vuc. Moi day, tren trang chu cua ho da cong bo so tien thu duoc tu cong dong da vuot muc 1 ty USD.


So tien tren bao gom tien tu cac du an da goi von thanh cong, cac du an dang trong qua trinh goi von va ca nhung du an khong thanh cong. Trong do, co gan 858 trieu USD la tu cac du an thanh cong. My, Anh va Canada la 3 nuoc dau tu so tien cao nhat. Trong do My voi 663 trieu USD tien dau tu, bo xa vi tri thu 2 la Anh voi 54 trieu USD.


Kickstarter dat moc 1 ty USD tong tien von tu cong dong


Sau day la mot vai con so thong ke thu vi khac:   Co tong cong 135.270 du an duoc dua len Kickstarter, so du an duoc gop von thanh cong la 57.025 dat ty le 43%. Trong nhung du an khong thanh cong co den 10% khong nhan duoc bat ky dong von nao. Tuy so luong du an ve games chi dung thu 6 trong tong so cac du an duoc gop von thanh cong, nhung so tien thu duoc nhieu hon bat ky cac danh muc nao khac. Dac biet, day cung la danh muc co nhieu du an duoc gop von tren 1 trieu USD nhat. Nhung du an goi von duoc 20% so tien mong muon thi 80% du an do se thanh cong. De duy tri hoat dong, Kickstarter thu ve 5% so tien cua cac du an thanh cong. Tinh ra, voi so tien gan 858 trieu USD ben tren, ho da thu ve khoang 42 trieu USD.

Kickstarter đạt mốc 1 tỷ USD tổng tiền vốn từ cộng đồng

ICTNews – Ngày 3/3 vừa qua Kickstarter đã vượt mốc 1 tỷ USD tổng tiền gọi vốn cộng đồng. Con số được đóng góp bởi 5,7 triệu người dùng toàn cầu.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: