Kaspersky Lab gặp gỡ Tân Thủ tướng Malaysia

Trong khuôn khổ hội nghị Business Missions vừa được tổ chức tại Putrajaya, Malaysia, Kaspersky Lab đã có buổi gặp gỡ Tân Thủ tướng Malaysia, ông Tun Dr. Mahathir để thảo luận về các thách thức an ninh mạng.


 • Phòng chống tấn công có chủ đích trên các mạng công nghệ thông tin trọng yếu các cơ quan Đảng, Nhà nước
 • Kaspersky Lab: lỗ hổng ứng dụng Web rất dễ bị lợi dụng
 • Kaspersky Lab cảnh báo sự nguy hiểm của Balkanisation
 • Khoảng 280.000 camera an ninh Hikvision, Dahua và Avtech tại Việt Nam có lỗ hổng bảo mật
 • Trà đá Hacking #7: Tăng cường an ninh mạng trong kỷ nguyên 4.0

Công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspersky Lab cùng Liên minh Doanh nghiệp châu Âu - ASEAN (EABA), tham dự hội nghị Business Missions vừa được tổ chức tại Putrajaya, Malaysia. Kaspersky Lab đã có buổi gặp gỡ Tân Thủ tướng Malaysia, ông Tun Dr. Mahathir để thảo luận về các thách thức an ninh mạng.


Liên minh Kinh doanh châu Âu - ASEAN (EABA) là tổ chức phi lợi nhuận tập hợp các doanh nghiệp đa quốc gia hàng đầu châu Âu có sức ảnh hưởng to lớn trong khu vực ASEAN, hoạt động với mục đích tạo dựng nền tảng cho các cuộc đối thoại với chính phủ và tổ chức tại các quốc gia. EABA đồng thời mở ra diễn đàn thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp châu Âu trong khu vực.


Kaspersky Lab gặp gỡ Tân Thủ tướng Malaysia tại hội nghị với Liên minh Doanh nghiệp châu Âu - ASEAN


Cùng với EABA, Kaspersky Lab đã có chuyến viếng thăm đến Malaysia để tìm hiểu rõ hơn về những chính sách quan trọng cũng như kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trong giai đoạn đầu của Chính phủ mới nước này.


Phái đoàn đã có cơ hội gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Tài chính - ông YB Lim Guan Eng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế - ông YB Ong Kian Ming, cùng nhiều nguyên thủ quốc gia.


Tại hội nghị, ông Stephan Neumeier, Giám đốc Điều hành Kaspersky Lab APAC chia sẻ đánh giá của ông về cấp độ các mối đe dọa trong tương lai và trả lời những câu hỏi từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về an ninh mạng: “Hội nghị cho phép chúng tôi tìm hiểu về các chính sách mới được Chính phủ mới thực thi, cách Chính phủ tiếp cận các vấn đề an ninh mạng. Điều này cũng tạo cơ hội cho chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Các cuộc thảo luận này cần được duy trì, như thảo luận về căn cước số do Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Đa phương tiện, ông YB Gobind Singh Deo giới thiệu vào đầu tháng 10”.


Ông Stephan cho biết thêm: “Một nghiên cứu được công bố bởi Global Cybersecurity Index vào năm 2017 cho thấy Malaysia xếp thứ ba về cam kết bảo mật mạng. Malaysia là một trong những thị trường quan trọng của Kaspersky Lab nhờ vào các chính sách hỗ trợ phát triển ICT của quốc gia này”.

Kaspersky Lab gap go Tan Thu tuong Malaysia


Trong khuon kho hoi nghi Business Missions vua duoc to chuc tai Putrajaya, Malaysia, Kaspersky Lab da co buoi gap go Tan Thu tuong Malaysia, ong Tun Dr. Mahathir de thao luan ve cac thach thuc an ninh mang.


 • Phòng chong tan công có chu dích trên các mang công nghe thông tin trong yeu các co quan Dang, Nhà nuoc
 • Kaspersky Lab: lo hong ung dung Web rat de bi loi dung
 • Kaspersky Lab canh báo su nguy hiem cua Balkanisation
 • Khoang 280.000 camera an ninh Hikvision, Dahua và Avtech tai Viet Nam có lo hong bao mat
 • Trà dá Hacking #7: Tang cuong an ninh mang trong ky nguyên 4.0

Công ty an ninh mang toàn cau Kaspersky Lab cùng Liên minh Doanh nghiep châu Âu - ASEAN (EABA), tham du hoi nghi Business Missions vua duoc to chuc tai Putrajaya, Malaysia. Kaspersky Lab dã có buoi gap go Tân Thu tuong Malaysia, ông Tun Dr. Mahathir de thao luan ve các thách thuc an ninh mang.


Liên minh Kinh doanh châu Âu - ASEAN (EABA) là to chuc phi loi nhuan tap hop các doanh nghiep da quoc gia hàng dau châu Âu có suc anh huong to lon trong khu vuc ASEAN, hoat dong voi muc dích tao dung nen tang cho các cuoc doi thoai voi chính phu và to chuc tai các quoc gia. EABA dong thoi mo ra dien dàn thao luan ve các van de liên quan den hoat dong cua doanh nghiep châu Âu trong khu vuc.


Kaspersky Lab gap go Tân Thu tuong Malaysia tai hoi nghi voi Liên minh Doanh nghiep châu Âu - ASEAN


Cùng voi EABA, Kaspersky Lab dã có chuyen vieng tham den Malaysia de tìm hieu rõ hon ve nhung chính sách quan trong cung nhu ke hoach trien khai thuc hien chính sách trong giai doan dau cua Chính phu moi nuoc này.


Phái doàn dã có co hoi gap go Bo truong Bo Tài chính - ông YB Lim Guan Eng, Thu truong Bo Công nghiep và Thuong mai Quoc te - ông YB Ong Kian Ming, cùng nhieu nguyên thu quoc gia.


Tai hoi nghi, ông Stephan Neumeier, Giám doc Dieu hành Kaspersky Lab APAC chia se dánh giá cua ông ve cap do các moi de doa trong tuong lai và tra loi nhung câu hoi tu các nhà lãnh dao doanh nghiep ve an ninh mang: “Hoi nghi cho phép chúng tôi tìm hieu ve các chính sách moi duoc Chính phu moi thuc thi, cách Chính phu tiep can các van de an ninh mang. Dieu này cung tao co hoi cho chúng tôi chia se kinh nghiem thuc te. Các cuoc thao luan này can duoc duy trì, nhu thao luan ve can cuoc so do Bo truong Bo Truyen thông và Da phuong tien, ông YB Gobind Singh Deo gioi thieu vào dau tháng 10”.


Ông Stephan cho biet thêm: “Mot nghiên cuu duoc công bo boi Global Cybersecurity Index vào nam 2017 cho thay Malaysia xep thu ba ve cam ket bao mat mang. Malaysia là mot trong nhung thi truong quan trong cua Kaspersky Lab nho vào các chính sách ho tro phát trien ICT cua quoc gia này”.


Kaspersky Lab gặp gỡ Tân Thủ tướng Malaysia

Trong khuôn khổ hội nghị Business Missions vừa được tổ chức tại Putrajaya, Malaysia, Kaspersky Lab đã có buổi gặp gỡ Tân Thủ tướng Malaysia, ông Tun Dr. Mahathir để thảo luận về các thách thức an ninh mạng.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: