Hội thảo an ninh thông tin cho lãnh đạo doanh nghiệp

Nhằm giúp lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức nắm bắt được các vấn đề mang tính vĩ mô, chiến lược về An ninh thông tin cũng như công tác tiếp cận, triển khai về an toàn thông tin cấp doanh nghiệp, VNISA phía Nam sẽ phối hợp cùng IsePro tổ chức buổi Hội thảo "Phương pháp tiếp cận có hệ thống về An ninh thông tin cho lãnh đạo doanh nghiệp" vào ngày 30/05/2014.


Với sự xâm nhập sâu rộng, len lỏi đến tất cả các hoạt động của con người, doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước, Công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang mang đến cho xã hội những lợi ích to lớn. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đối mặt với sự phụ thuộc từng phần hoặc gần như tuyệt đối vào hệ thống CNTT này. Nhiều trục trặc của hệ thống mạng máy tính hay thất thoát dữ liệu đã và đang gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, đảm bảo cho hệ thống CNTT được hoạt động liên tục và an toàn bảo mật đã trở thành vấn đề hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp, tổ chức.


Hội thảo "Phương pháp tiếp cận có hệ thống về An ninh thông tin cho lãnh đạo doanh nghiệp" sắp diễn ra sẽ giúp lãnh đạo các doanh nghiệp có một cái nhìn đơn giản hơn về bài toán an ninh thông tin. Hội thảo cũng sẽ giúp các doanh nghiệp có cách tiếp cận hệ thống (systematic approach) để có cách đảm bảo an toàn thông tin hiệu quả nhất. Ngoài ra, hội thảo này cũng sẽ giúp lãnh đạo có được quan điểm chiến lược nhất quán trong xử lý các tình huống, đưa ra quyết định đúng đắn với các vấn đề liên quan đến an ninh thông tin.


Hội thảo có thể sẽ giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến an ninh thông tin với lãnh đạo doanh nghiệp.
Nội dung hội thảo sẽ tập trung vào việc giới thiệu bài toán an ninh thông tin, các công nghệ tấn công mới và từ đó đưa ra các công nghệ bảo vệ tương ứng cũng như đề xuất các giải pháp an ninh thông tin cho doanh nghiệp.


Hội thảo sẽ diễn ra từ 8h30 đến 16h00 ngày 30/05/2014 tại lầu 6 khách sạn Palace Saigon, 56-66 Nguyễn Huệ Q.1 TP.HCM. Đối tượng tham dự là lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, không yêu cầu có kiến thức nhiều về CNTT. Chi phí tham dự 1.800.000đ/ khách tham dự. Chi phí trên đã bao gồm tea break, tài liệu học tập, và ăn trưa buffet tại nhà hàng Gánh (lầu 5 của khách sạn). Ưu đãi discount 30% chi phí cho khách tham dự là hội viên Chi hội VNISA phía Nam.


Thông tin chi tiết về hội thảo và đăng ký tham dự:


- Ms. Kim Thanh, thư ký Chi hội VNISA; ĐT: 0906976673; email: [email protected]


- Mr. B2ui Thanh Phong, GĐ Cty IsePRO; ĐT 0908621154; email: [email protected]

Hoi thao an ninh thong tin cho lanh dao doanh nghiep


Nham giup lanh dao cac doanh nghiep, to chuc nam bat duoc cac van de mang tinh vi mo, chien luoc ve An ninh thong tin cung nhu cong tac tiep can, trien khai ve an toan thong tin cap doanh nghiep, VNISA phia Nam se phoi hop cung IsePro to chuc buoi Hoi thao "Phuong phap tiep can co he thong ve An ninh thong tin cho lanh dao doanh nghiep" vao ngay 30/05/2014.


Voi su xâm nhap sâu rong, len loi den tat ca các hoat dong cua con nguoi, doanh nghiep, co quan quan lý Nhà nuoc, Công nghe thông tin (CNTT) dã và dang mang den cho xã hoi nhung loi ích to lon. Nhung bên canh dó, chúng ta cung phai doi mat voi su phu thuoc tung phan hoac gan nhu tuyet doi vào he thong CNTT này. Nhieu truc trac cua he thong mang máy tính hay that thoát du lieu dã và dang gây ra nhung hau qua dac biet nghiêm trong. Do dó, dam bao cho he thong CNTT duoc hoat dong liên tuc và an toàn bao mat dã tro thành van de het suc quan trong doi voi doanh nghiep, to chuc.


Hoi thao "Phuong pháp tiep can có he thong ve An ninh thông tin cho lãnh dao doanh nghiep" sap dien ra se giúp lãnh dao các doanh nghiep có mot cái nhìn don gian hon ve bài toán an ninh thông tin. Hoi thao cung se giúp các doanh nghiep có cách tiep can he thong (systematic approach) de có cách dam bao an toàn thông tin hieu qua nhat. Ngoài ra, hoi thao này cung se giúp lãnh dao có duoc quan diem chien luoc nhat quán trong xu lý các tình huong, dua ra quyet dinh dúng dan voi các van de liên quan den an ninh thông tin.


Hoi thao có the se giai dáp nhieu câu hoi liên quan den an ninh thông tin voi lãnh dao doanh nghiep.
Noi dung hoi thao se tap trung vào viec gioi thieu bài toán an ninh thông tin, các công nghe tan công moi và tu dó dua ra các công nghe bao ve tuong ung cung nhu de xuat các giai pháp an ninh thông tin cho doanh nghiep.


Hoi thao se dien ra tu 8h30 den 16h00 ngày 30/05/2014 tai lau 6 khách san Palace Saigon, 56-66 Nguyen Hue Q.1 TP.HCM. Doi tuong tham du là lãnh dao các don vi, doanh nghiep, không yêu cau có kien thuc nhieu ve CNTT. Chi phí tham du 1.800.000d/ khách tham du. Chi phí trên dã bao gom tea break, tài lieu hoc tap, và an trua buffet tai nhà hàng Gánh (lau 5 cua khách san). Uu dãi discount 30% chi phí cho khách tham du là hoi viên Chi hoi VNISA phía Nam.


Thông tin chi tiet ve hoi thao và dang ký tham du:


- Ms. Kim Thanh, thu ký Chi hoi VNISA; DT: 0906976673; email: [email protected]


- Mr. B2ui Thanh Phong, GD Cty IsePRO; DT 0908621154; email: [email protected]


Hội thảo an ninh thông tin cho lãnh đạo doanh nghiệp

Nhằm giúp lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức nắm bắt được các vấn đề mang tính vĩ mô, chiến lược về An ninh thông tin cũng như công tác tiếp cận, triển khai về an toàn thông tin cấp doanh nghiệp, VNISA phía Nam sẽ phối hợp cùng IsePro tổ chức buổi Hội thảo "Phương pháp tiếp cận có hệ thống về An ninh thông tin cho lãnh đạo doanh nghiệp" vào ngày 30/05/2014.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: