“Hoa tiêu” và  “Happy Voucher” chiến thắng tại Teckathon 2014

Cuộc thi lập trình nhanh trên di động Teckathon 2014 đã diễn ra đồng thời tại Hà Nội và TP.HCM trong các ngày 9/5-11/5 với sự tham gia của 30 đội.


Trong vòng 48 giờ, các đội thi phải lên ý tưởng và thực hiện việc code sản phẩm theo đề bài của Ban tổ chức.


Kết thúc cuộc thi, giải nhất thuộc về hai đội: đội MASD với ứng dụng “Happy Voucher” (TPHCM); đội SIK với ứng dụng “Hoa tiêu” (Hà Nội).


Happy Voucher là giải pháp sử dụng QR Code thay thế cho việc lưu trữ, sử dụng voucher hay coupon, giúp doanh nghiệp có hệ thống marketing chi phí thấp, dễ dàng thiết lập và sử dụng.


“Hoa tiêu” và  “Happy Voucher” chiến thắng tại Teckathon 2014
Còn ứng dụng Hoa tiêu là giải pháp hỗ trợ các ngư dân tính năng chỉ hướng và định vị (kể cả trong truờng hợp mất mạng, địa chỉ trên bản đồ vẫn được lưu lại và tần số radio các thuyền lân cận cũng được hiển thị).


“Hoa tiêu” và  “Happy Voucher” chiến thắng tại Teckathon 2014
Các sản phẩm tham dự Teckathon 2014 lần này đều được BGK đánh giá cao về tính ứng dụng cũng như khả năng phát triển trong tương lai.


Hai đội đạt giải nhất sẽ trình diễn ứng dụng tại gian hàng của hội nghị Vietnam Mobile Day 2014 tổ chức tại Hà Nội (17/5) và TP.HCM (24/5).


Teckathon 2014 là cuộc thi lập trình nhanh trên di động trong vòng 48h được tổ chức đồng thời tại 2 miền Nam – Bắc bởi Trang tin khởi nghiệp về công nghệ Châu Á Techinasia, Tổ chức thúc đẩy và hỗ trợ khởi nghiệp HATCH! PROGRAM và Trường đào tạo Lập trình viên Quốc Tế AiTi Education phối hợp tổ chức.


Kết quả Teckathon 2014


Miền Nam Miền Bắc
Giải nhất: Đội MASD - Ứng dụng Happy Voucher Giải nhất: Đội SIK - Ứng dụng Hoa tiêu
Giải nhì: Đội D2M - Ứng dụng Flower69 Giải nhì: Đội Fighting - Ứng dụng phát thông tin và tín hiệu cấp cứu
Giải ba: Đội ItPlus - Ứng dụng English Quiz Giải ba: Đội C4F - Ứng dụng hỗ trợ mọi người xác định vị trí
người gặp nạn để nhanh chóng cứu trợ.

“Hoa tieu” va “Happy Voucher” chien thang tai Teckathon 2014


Cuoc thi lap trinh nhanh tren di dong Teckathon 2014 da dien ra dong thoi tai Ha Noi va TP.HCM trong cac ngay 9/5-11/5 voi su tham gia cua 30 doi.


Trong vòng 48 gio, các doi thi phai lên ý tuong và thuc hien viec code san pham theo de bài cua Ban to chuc.


Ket thúc cuoc thi, giai nhat thuoc ve hai doi: doi MASD voi ung dung “Happy Voucher” (TPHCM); doi SIK voi ung dung “Hoa tiêu” (Hà Noi).


Happy Voucher là giai pháp su dung QR Code thay the cho viec luu tru, su dung voucher hay coupon, giúp doanh nghiep có he thong marketing chi phí thap, de dàng thiet lap và su dung.


“Hoa tieu” va  “Happy Voucher” chien thang tai Teckathon 2014
Còn ung dung Hoa tiêu là giai pháp ho tro các ngu dân tính nang chi huong và dinh vi (ke ca trong truong hop mat mang, dia chi trên ban do van duoc luu lai và tan so radio các thuyen lân can cung duoc hien thi).


“Hoa tieu” va  “Happy Voucher” chien thang tai Teckathon 2014
Các san pham tham du Teckathon 2014 lan này deu duoc BGK dánh giá cao ve tính ung dung cung nhu kha nang phát trien trong tuong lai.


Hai doi dat giai nhat se trình dien ung dung tai gian hàng cua hoi nghi Vietnam Mobile Day 2014 to chuc tai Hà Noi (17/5) và TP.HCM (24/5).


Teckathon 2014 là cuoc thi lap trình nhanh trên di dong trong vòng 48h duoc to chuc dong thoi tai 2 mien Nam – Bac boi Trang tin khoi nghiep ve công nghe Châu Á Techinasia, To chuc thúc day và ho tro khoi nghiep HATCH! PROGRAM và Truong dào tao Lap trình viên Quoc Te AiTi Education phoi hop to chuc.


Ket qua Teckathon 2014


Mien Nam Mien Bac
Giai nhat: Doi MASD - Ung dung Happy Voucher Giai nhat: Doi SIK - Ung dung Hoa tiêu
Giai nhì: Doi D2M - Ung dung Flower69 Giai nhì: Doi Fighting - Ung dung phát thông tin và tín hieu cap cuu
Giai ba: Doi ItPlus - Ung dung English Quiz Giai ba: Doi C4F - Ung dung ho tro moi nguoi xác dinh vi trí
nguoi gap nan de nhanh chóng cuu tro.


“Hoa tiêu” và “Happy Voucher” chiến thắng tại Teckathon 2014

Cuộc thi lập trình nhanh trên di động Teckathon 2014 đã diễn ra đồng thời tại Hà Nội và TP.HCM trong các ngày 9/5-11/5 với sự tham gia của 30 đội.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: