Vinh danh 11 tổ chức và cá nhân đạt Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM năm 2018

Chiều ngày 19/10, Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM 2018 (I-Star 2018) chính thức được trao cho 11 tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đây là hoạt động trong tuần lễ WHISE 2018 do Sở KHCN TP.HCM chủ trì tổ chức.


 • Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM (I-Star 2018): Uy tín, chất lượng, và lan tỏa
 • Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM: Những ngôi sao sáng vòng chung kết
 • TP.HCM đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng liên kết vùng
 • WHISE 2018: Sàn diễn tuyệt vời cho loạt sản phẩm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục
 • WHISE 2018: Trẻ em sáng tạo đô thị và trường học thân thiện với môi trường

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM lần thứ 2 - năm 2018 (WHISE 2018) diễn ra từ 15-19/10/2018.


Được biết, sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 197 bài dự thi, trong đó có 169 bài dự thi hợp lệ với 40 bài dự thi có số lượng yêu thích cao nhất đã được chọn vào vòng chung kết và được.


Trong tổng số các bài thi thuộc 4 nhóm dự giải năm nay, có những đối tượng thực sự nổi bật, đáp ứng tốt các tiêu chí của Giải thưởng.


Nhóm 1:


 • Công ty Cổ phần Vé Xe Rẻ với giải pháp mua vé xe khách trực tuyến.
 • Công ty TNHH FreelancerViet với nền tảng kết nối nhân lực tự do giúp nhà tuyển dụng tìm được nhân sự ngắn hạn
 • Công ty Cổ phần EKID Studio với sản phẩm đồ chơi, giáo cụ thông minh ứng dụng công nghệ AR (tăng cường thực tế ảo)

Nhóm 2:


 • Hệ thống quản lý thông tin hiệu quả bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Thành phố - WEBGIS (Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM)
 • Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giám sát, xử lý trật tự lòng lề đường trên địa bàn quận Bình Thạnh

Nhóm 3:


 • Dịch vụ công trực tuyến chuyển mình (tác giả Di Lâm, Báo Sài Gòn Giải Phóng)
 • Quy trình báo động đỏ trong cấp cứu người bệnh (nhóm tác tác giả: Lê Nhật Thành, Tạ Ngọc Nhung, Hồ Tùng Duy, Truyền hình Nhân dân)
 • Dạy khởi nghiệp thế nào cho hiệu quả (tác giả Vũ Tuấn Anh, Thời Báo Kinh tế Sài Gòn)

Nhóm 4:


 • Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao (SHTP-IC).
 • Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP.HCM (BSSC).
 • Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP.HCM (ITP).Vinh danh 11 to chuc va ca nhan dat Giai thuong Doi moi sang tao va Khoi nghiep TP.HCM nam 2018


Chieu ngay 19/10, Giai thuong Doi moi Sang tao va Khoi nghiep TP.HCM 2018 (I-Star 2018) chinh thuc duoc trao cho 11 to chuc va ca nhan co thanh tich xuat sac trong hoat dong khoi nghiep va doi moi sang tao. Day la hoat dong trong tuan le WHISE 2018 do So KHCN TP.HCM chu tri to chuc.


 • Giai thuong doi moi sáng tao và khoi nghiep TP.HCM (I-Star 2018): Uy tín, chat luong, và lan toa
 • Giai thuong doi moi sáng tao và khoi nghiep TP.HCM: Nhung ngôi sao sáng vòng chung ket
 • TP.HCM day manh phát trien nông nghiep công nghe cao theo huong liên ket vùng
 • WHISE 2018: Sàn dien tuyet voi cho loat san pham doi moi sáng tao trong linh vuc giáo duc
 • WHISE 2018: Tre em sáng tao dô thi và truong hoc thân thien voi môi truong

Su kien nam trong khuôn kho Tuan le Doi moi sáng tao và Khoi nghiep TP.HCM lan thu 2 - nam 2018 (WHISE 2018) dien ra tu 15-19/10/2018.


Duoc biet, sau 5 tháng phát dong, Ban to chuc dã nhan duoc tong cong 197 bài du thi, trong dó có 169 bài du thi hop le voi 40 bài du thi có so luong yêu thích cao nhat dã duoc chon vào vòng chung ket và duoc.


Trong tong so các bài thi thuoc 4 nhóm du giai nam nay, có nhung doi tuong thuc su noi bat, dáp ung tot các tiêu chí cua Giai thuong.


Nhóm 1:


 • Công ty Co phan Vé Xe Re voi giai pháp mua vé xe khách truc tuyen.
 • Công ty TNHH FreelancerViet voi nen tang ket noi nhân luc tu do giúp nhà tuyen dung tìm duoc nhân su ngan han
 • Công ty Co phan EKID Studio voi san pham do choi, giáo cu thông minh ung dung công nghe AR (tang cuong thuc te ao)

Nhóm 2:


 • He thong quan lý thông tin hieu qua benh truyen nhiem trên dia bàn Thành pho - WEBGIS (Trung tâm Y te du phòng TP.HCM)
 • Ung dung Công nghe thông tin trong giám sát, xu lý trat tu lòng le duong trên dia bàn quan Bình Thanh

Nhóm 3:


 • Dich vu công truc tuyen chuyen mình (tác gia Di Lâm, Báo Sài Gòn Giai Phóng)
 • Quy trình báo dong do trong cap cuu nguoi benh (nhóm tác tác gia: Lê Nhat Thành, Ta Ngoc Nhung, Ho Tùng Duy, Truyen hình Nhân dân)
 • Day khoi nghiep the nào cho hieu qua (tác gia Vu Tuan Anh, Thoi Báo Kinh te Sài Gòn)

Nhóm 4:


 • Vuon uom Doanh nghiep công nghe cao (SHTP-IC).
 • Trung tâm Ho tro thanh niên khoi nghiep TP.HCM (BSSC).
 • Khu công nghe phan mem Dai hoc Quoc gia TP.HCM (ITP).
Vinh danh 11 tổ chức và cá nhân đạt Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM năm 2018

Chiều ngày 19/10, Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM 2018 (I-Star 2018) chính thức được trao cho 11 tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đây là hoạt động trong tuần lễ WHISE 2018 do Sở KHCN TP.HCM chủ trì tổ chức.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: