GALAX công bố cuộc thi vòng loại trực tuyến GOC 2018

GALAX vừa xác nhận ngày, giải thưởng và giai đoạn của vòng loại giai đoạn đánh giá năng lực trực tuyến trên toàn thế giới của GOC 2018.


 • Sử dụng máy tính trên 4 năm chưa hẳn đã tiết kiệm
 • Hệ thống nhân vật trong MU Strongest - VNG
 • HP Omen Obelisk: PC chuyên game cho DIYer
 • Laptop gaming Strix SCAR II và Hero II về Việt Nam, giá từ 44,99 triệu đồng
 • Cận cảnh bo mạch chủ chuyên game Asus ROG Strix H370-F Gaming

Cuộc thi giai đoạn đánh giá năng lực trực tuyến là phần mở đầu cho Chung kết GALAX GOC 2018 sẽ diễn ra vào tháng 12/2018. Giai đoạn đánh giá năng lực được mở cho tất cả các người ép xung và kéo dài năm giai đoạn, trong đó bao gồm cả hai thách thức 2D và 3D.


Vòng loại toàn cầu GALAX GOC 2018: từ ngày 15/10 đến ngày 10/11/2018. Vòng loại trực tuyến với tất cả 5 giai đoạn mở cho tất cả thành viên HWBOT và sẽ được lưu trữ trên OC-ESPORTS bởi HWBOT từ ngày 15/10 đến ngày 10/11.Để tham gia cuộc thi, chỉ cần gửi điểm chuẩn tốt nhất của bạn trên trang cuộc thi. Hai thí sinh có điểm tổng thể cao nhất sẽ giành được vé tham dự sự kiện trực tiếp chung kết GALAX GOC 2018. Trong năm nay, tất cả các nhà vô địch Ex-GOC từ năm 2009 đến năm 2017 và 1 hoặc nhiều hơn sẽ được mời vào chung kết.


Quy định phần cứng:


 • Chỉ sử dụng Intel Core i7- 8086K hoặc thấp hơn), chỉ bán lẻ
 • Galax HOF OC Lab Edition 2080ti thẻ đơn, chỉ bán lẻ
 • Galax HOF OC Lab Edition DDR4 4600 CL 19, chỉ bán lẻ
 • Chỉ nền tảng Z370, Z270 hoặc Z170
 • CPU và Uncore Freq. sẽ được giới hạn ở 6gb +/- 10MHz
 • Không có giới hạn người ép xung VGA, xung hệ thống bộ nhớ hoặc làm mát

Bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về các quy tắc và hạn chế tại đây trên trang cuộc thi OC-ESPORTS:
https://oc-esports.io/#!/round/galax_goc18_qualifier hoặc: https://hwbot.org/competition/galax_goc18_qualifier

GALAX cong bo cuoc thi vong loai truc tuyen GOC 2018


GALAX vua xac nhan ngay, giai thuong va giai doan cua vong loai giai doan danh gia nang luc truc tuyen tren toan the gioi cua GOC 2018.


 • Su dung máy tính trên 4 nam chua han dã tiet kiem
 • He thong nhân vat trong MU Strongest - VNG
 • HP Omen Obelisk: PC chuyên game cho DIYer
 • Laptop gaming Strix SCAR II và Hero II ve Viet Nam, giá tu 44,99 trieu dong
 • Can canh bo mach chu chuyên game Asus ROG Strix H370-F Gaming

Cuoc thi giai doan dánh giá nang luc truc tuyen là phan mo dau cho Chung ket GALAX GOC 2018 se dien ra vào tháng 12/2018. Giai doan dánh giá nang luc duoc mo cho tat ca các nguoi ép xung và kéo dài nam giai doan, trong dó bao gom ca hai thách thuc 2D và 3D.


Vòng loai toàn cau GALAX GOC 2018: tu ngày 15/10 den ngày 10/11/2018. Vòng loai truc tuyen voi tat ca 5 giai doan mo cho tat ca thành viên HWBOT và se duoc luu tru trên OC-ESPORTS boi HWBOT tu ngày 15/10 den ngày 10/11.De tham gia cuoc thi, chi can gui diem chuan tot nhat cua ban trên trang cuoc thi. Hai thí sinh có diem tong the cao nhat se giành duoc vé tham du su kien truc tiep chung ket GALAX GOC 2018. Trong nam nay, tat ca các nhà vô dich Ex-GOC tu nam 2009 den nam 2017 và 1 hoac nhieu hon se duoc moi vào chung ket.


Quy dinh phan cung:


 • Chi su dung Intel Core i7- 8086K hoac thap hon), chi bán le
 • Galax HOF OC Lab Edition 2080ti the don, chi bán le
 • Galax HOF OC Lab Edition DDR4 4600 CL 19, chi bán le
 • Chi nen tang Z370, Z270 hoac Z170
 • CPU và Uncore Freq. se duoc gioi han o 6gb +/- 10MHz
 • Không có gioi han nguoi ép xung VGA, xung he thong bo nho hoac làm mát

Ban có the tìm hieu thêm chi tiet ve các quy tac và han che tai dây trên trang cuoc thi OC-ESPORTS:
https://oc-esports.io/#!/round/galax_goc18_qualifier hoac: https://hwbot.org/competition/galax_goc18_qualifier


GALAX công bố cuộc thi vòng loại trực tuyến GOC 2018

GALAX vừa xác nhận ngày, giải thưởng và giai đoạn của vòng loại giai đoạn đánh giá năng lực trực tuyến trên toàn thế giới của GOC 2018.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: