TP.HCM: Tôn vinh nhà khoa học có đóng góp xuất sắc

9 tập thể, 8 cá nhân các nhà khoa học đóng góp xuất sắc cho TP.HCM những năm qua đã được nhận bằng khen của TP vào chiều 15/5.


Lễ tôn vinh và khen thưởng các nhà khoa học, tổ chức và cá nhân có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của TP.HCM nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) diễn ra từ ngày 14 – 15/5, do Sở Khoa học & Công Nghệ TP.HCM chủ trì.


Đọc báo cáo tại buổi lễ, Giám đốc Sở Phan Minh Tân cho biết, những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của TP.HCM trong những năm qua có sự đóng góp tích cực của hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực mà thành phố đã đạt nhiều thành tựu xuất sắc sau 30 năm đổi mới.


Theo báo cáo, cơ chế đặt hàng trong nghiên cứu khóa học giúp thành phố tập hợp được đội ngũ KH&CN để giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, tiêu biểu như những dự án: xác định nguyên nhân gây cháy xe gắn máy trên địa thành phố; xây dựng phần mềm kiểm tra hố ngầm và công trình ngầm, đề xuất các giải pháp khắc phục lún sụp mặt đường; giải pháp chống ngập nước; xử lý chất thải…


Nhiều công trình khoa học và công nghệ được đầu tư, phục vụ trực tiếp các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của TP.HCM, góp phần thực hiện thành công 6 chương trình đột phá, trong đó có chương trình an ninh thông tin.


4 lĩnh vực công nghệ được thành phố tập trung cho nghiên cứu và phát triển, nhằm tăng tốc quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các ngành kinh tế - kỹ thuật của thành phố. Đó là: Công nghệ thông tin và truyền thông, Công nghệ sinh học, Phát triển các sản phẩm hóa dược và dược liệu trong nước, Công nghệ nano và vật liệu mới, Phát triển năng lượng mới.


Thành phố tập trung cho các ngành công nghiệp công nghệ cao, điển hình như “Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch thành phố” hướng tới mục tiêu đạt 100 – 150 triệu đô la Mỹ vào năm 2017.


Thành phố trở thành trung tâm hàng đầu trong cả nước về phát triển công nghệ thông tin, với tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm đạt 46,2%. Điện tử - Công nghệ thông tin là 1 trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố có hàm lượng khoa học công nghệ cao. 3 ngành còn lại là: Cơ khí chế tạo, hóa chất, và chế biến tinh lương thực thực phẩm.

TP.HCM: Ton vinh nha khoa hoc co dong gop xuat sac


9 tap the, 8 ca nhan cac nha khoa hoc dong gop xuat sac cho TP.HCM nhung nam qua da duoc nhan bang khen cua TP vao chieu 15/5.


Le tôn vinh và khen thuong các nhà khoa hoc, to chuc và cá nhân có nhung dóng góp xuat sac cho su phát trien cua TP.HCM nam trong chuoi hoat dong chào mung Ngày khoa hoc và Công nghe Viet Nam (18/5) dien ra tu ngày 14 – 15/5, do So Khoa hoc & Công Nghe TP.HCM chu trì.


Doc báo cáo tai buoi le, Giám doc So Phan Minh Tân cho biet, nhung ket qua dat duoc ve kinh te - xã hoi cua TP.HCM trong nhung nam qua có su dóng góp tích cuc cua hoat dong khoa hoc và công nghe, linh vuc mà thành pho dã dat nhieu thành tuu xuat sac sau 30 nam doi moi.


Theo báo cáo, co che dat hàng trong nghiên cuu khóa hoc giúp thành pho tap hop duoc doi ngu KH&CN de giai quyet các van de dân sinh buc xúc, tiêu bieu nhu nhung du án: xác dinh nguyên nhân gây cháy xe gan máy trên dia thành pho; xây dung phan mem kiem tra ho ngam và công trình ngam, de xuat các giai pháp khac phuc lún sup mat duong; giai pháp chong ngap nuoc; xu lý chat thai…


Nhieu công trình khoa hoc và công nghe duoc dau tu, phuc vu truc tiep các chuong trình phát trien kinh te - xã hoi trong diem cua TP.HCM, góp phan thuc hien thành công 6 chuong trình dot phá, trong dó có chuong trình an ninh thông tin.


4 linh vuc công nghe duoc thành pho tap trung cho nghiên cuu và phát trien, nham tang toc quá trình công nghiep hóa, hien dai hóa các ngành kinh te - ky thuat cua thành pho. Dó là: Công nghe thông tin và truyen thông, Công nghe sinh hoc, Phát trien các san pham hóa duoc và duoc lieu trong nuoc, Công nghe nano và vat lieu moi, Phát trien nang luong moi.


Thành pho tap trung cho các ngành công nghiep công nghe cao, dien hình nhu “Chuong trình phát trien công nghiep vi mach thành pho” huong toi muc tiêu dat 100 – 150 trieu dô la My vào nam 2017.


Thành pho tro thành trung tâm hàng dau trong ca nuoc ve phát trien công nghe thông tin, voi toc do tang truong doanh thu trung bình hàng nam dat 46,2%. Dien tu - Công nghe thông tin là 1 trong 4 ngành công nghiep trong yeu cua thành pho có hàm luong khoa hoc công nghe cao. 3 ngành còn lai là: Co khí che tao, hóa chat, và che bien tinh luong thuc thuc pham.


TP.HCM: Tôn vinh nhà khoa học có đóng góp xuất sắc

9 tập thể, 8 cá nhân các nhà khoa học đóng góp xuất sắc cho TP.HCM những năm qua đã được nhận bằng khen của TP vào chiều 15/5.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: