29 triệu người dùng Facebook bị đánh cắp dữ liệu

Liên quan đến vụ vi phạm về dữ liệu người dùng (do bị hack) khiến 50 triệu tài khoản Facebook bị ảnh hưởng, hãng Facebook vừa thừa nhận đã có 29 triệu người dùng bị đánh cắp dữ liệu.


Ngày hôm qua - 12/10, Facebook cho biết, trong số 29 triệu tài khoản bị đánh cắp dữ liệu, có 14 triệu người sử dụng bị hack bị đánh cắp các dữ liệu bao gồm ngày sinh, chủ lao động, trình độ giáo dục và danh sách bạn bè; trong khi đó, 15 triệu người sử dụng khác bị đánh cắp thông tin về tên cá nhân và chi tiết liên lạc. Đây được coi là lỗi hệ thống tồi tệ nhất từ trước tới nay của Facebook, và vụ việc đã khiến người sử dụng mạng, các nhà làm luật và nhà đầu tư lo ngại hết sức lo ngại khi Facebook đã không tìm mọi cách bảo vệ dữ liệu của mình.
Vụ Facebook bị hack, khiến 50 triệu tài khoản bị ảnh hưởng đã khiến người sử dụng mạng, các nhà làm luật và nhà đầu tư lo ngại hết sức lo ngại khi Facebook đã không tìm mọi cách bảo vệ dữ liệu của mình.
Cũng trong thông báo mới đây, Facebook cho biết, hãng sẽ sớm gửi tin nhắn riêng tới những người bị ảnh hưởng để giải thích những thông tin nào bị tin tặc truy cập và cách thức giúp người sử dụng tự bảo vệ mình. Đồng thời Facebook cũng đang phối hợp với Cục điều tra liên bang Mỹ để điều tra ai đứng sau vụ tấn công. Ngay sau thông báo về các dữ liệu bị đánh cắp vào ngày hôm qua (12/10), cổ phiếu của Facebook đã giảm tiếp 0.5%, sau khi cổ phiếu này đã bị giảm tới 2.6% khi thông tin về lỗ hổng an ninh mạng được công bố hồi tháng trước. Liên quan đến việc các tài khoản người dùng bị hack, trang tin TheVerge mới đây cho biết, Facebook đã vô hiệu hóa nhiều tài khoản đánh cắp dữ liệu người dùng. Đó là 66 tài khoản của SocialDataHub - một công ty Nga có dính dáng tới cáo buộc thu thập thông tin cá nhân của người dùng, đã bị Facebook vô hiệu hóa. Người phát ngôn Facebook cho biết, hoạt động của SocialDataHub đã đi ngược lại với nguyên tắc của mạng xã hội này. Do vậy, hãng đã khóa tài khoản và sẽ tiếp tục tìm các tài kiếm thêm các tài khoản khác nữa.29 trieu nguoi dung Facebook bi danh cap du lieu


Lien quan den vu vi pham ve du lieu nguoi dung (do bi hack) khien 50 trieu tai khoan Facebook bi anh huong, hang Facebook vua thua nhan da co 29 trieu nguoi dung bi danh cap du lieu.


Ngày hôm qua - 12/10, Facebook cho biet, trong so 29 trieu tài khoan bi dánh cap du lieu, có 14 trieu nguoi su dung bi hack bi dánh cap các du lieu bao gom ngày sinh, chu lao dong, trình do giáo duc và danh sách ban bè; trong khi dó, 15 trieu nguoi su dung khác bi dánh cap thông tin ve tên cá nhân và chi tiet liên lac. Dây duoc coi là loi he thong toi te nhat tu truoc toi nay cua Facebook, và vu viec dã khien nguoi su dung mang, các nhà làm luat và nhà dau tu lo ngai het suc lo ngai khi Facebook dã không tìm moi cách bao ve du lieu cua mình.
Vu Facebook bi hack, khien 50 trieu tài khoan bi anh huong dã khien nguoi su dung mang, các nhà làm luat và nhà dau tu lo ngai het suc lo ngai khi Facebook dã không tìm moi cách bao ve du lieu cua mình.
Cung trong thông báo moi dây, Facebook cho biet, hãng se som gui tin nhan riêng toi nhung nguoi bi anh huong de giai thích nhung thông tin nào bi tin tac truy cap và cách thuc giúp nguoi su dung tu bao ve mình. Dong thoi Facebook cung dang phoi hop voi Cuc dieu tra liên bang My de dieu tra ai dung sau vu tan công. Ngay sau thông báo ve các du lieu bi dánh cap vào ngày hôm qua (12/10), co phieu cua Facebook dã giam tiep 0.5%, sau khi co phieu này dã bi giam toi 2.6% khi thông tin ve lo hong an ninh mang duoc công bo hoi tháng truoc. Liên quan den viec các tài khoan nguoi dùng bi hack, trang tin TheVerge moi dây cho biet, Facebook dã vô hieu hóa nhieu tài khoan dánh cap du lieu nguoi dùng. Dó là 66 tài khoan cua SocialDataHub - mot công ty Nga có dính dáng toi cáo buoc thu thap thông tin cá nhân cua nguoi dùng, dã bi Facebook vô hieu hóa. Nguoi phát ngôn Facebook cho biet, hoat dong cua SocialDataHub dã di nguoc lai voi nguyên tac cua mang xã hoi này. Do vay, hãng dã khóa tài khoan và se tiep tuc tìm các tài kiem thêm các tài khoan khác nua.

29 triệu người dùng Facebook bị đánh cắp dữ liệu

Liên quan đến vụ vi phạm về dữ liệu người dùng (do bị hack) khiến 50 triệu tài khoản Facebook bị ảnh hưởng, hãng Facebook vừa thừa nhận đã có 29 triệu người dùng bị đánh cắp dữ liệu.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: