Switch PoE APTEK chuyên dụng cho camera

Switch PoE APTEK cho phép truyền dẫn nguồn và dữ liệu trên một sợi cáp mạng duy nhất. Với thiết lập Extended mode, các cổng PoE cô lập nhau và chỉ kết nối cổng uplink, truyền nguồn PoE và dữ liệu lên đến 250 mét.


  • Bộ mở rộng sóng Wi-Fi APTEK E302: Nhỏ gọn, dễ sử dụng, thu phát sóng tốt
  • DrayTek VigorAP 910C: Bậc thầy Access Point, giá cực tốt
  • Router Wi-Fi băng tần kép chuẩn AC1200 APTEK A122e: Nhỏ mà có võ

Bạn đã bao giờ gặp rắc rối về nguồn điện khi thi công hệ thống mạng? Bạn gặp khó khăn khi thi công hệ thống camera giám sát cho khu nhà xưởng nhưng vị trí lắp đặt camera lại không thể kéo nguồn điện đến tận nơi? Khi đó, giải pháp sử dụng switch PoE truyền dẫn nguồn điện song song dữ liệu trên cùng một sợi cáp mạng duy nhất, sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề khó khăn trên.


Bạn không cần tính việc đi dây điện nguồn 220V đến từng thiết bị để cấp nguồn và đương nhiên không cần dùng adaptor nữa. Đó là lợi ích đầu tiên, việc sử dụng switch PoE giúp việc thi công mạng đơn giản hơn rất nhiều. Ngoài ra việc sử dụng switch PoE giúp quản lý nguồn điện tập trung, dễ dàng trong việc vận hành và bảo trì hệ thống.


Công ty TNHH CNTT An Phát vừa đưa ra thị trường 3 dòng switch APTEK SF1042P 4 cổng PoE, APTEK SF1082P 8 cổng PoE và APTEK SF1163P 16 cổng PoE chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát.


Về cơ bản, cả ba dòng switch PoE APTEK đều trang bị các tính năng: Extended mode (CCTV mode) với các cổng PoE cô lập nhau, chỉ kết nối cổng uplink giúp giảm các gói tin broadcast giữa các cổng PoE và cho phép truyền tín hiệu, nguồn PoE khoảng cách 250m. Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của các cổng PoE khi chọn mode extended là 10Mbps. Khả năng chống sét 4kV. Cấp nguồn qua dây mạng PoE chuẩn IEEE802.3at/af. Công suất tối đa trên mỗi cổng PoE là 30W.


Đáng chú ý, APTEK SF1082P 8 cổng PoE trang bị 2 cổng uplink Gigabit, tổng công suất PoE 120W. APTEK SF1163P 16 cổng PoE gồm 2 cổng uplink Gigabit, 1 cổng SFP Gigabit 1.25G, tổng công suất lên đến 250W, cao hơn so với Switch APTEK SF1082P và APTEK SF1042P. Việc trang bị nhiều cổng PoE, tốc độ truyền tải Gigabit trên cổng uplink và tổng công suất lớn, APTEK SF1163P 16 cổng PoE cho phép bạn dễ dàng lắp đặt nhiều camera hơn, nâng cao khả năng giám sát và quản lý.


Qua trải nghiệm thực tế với hệ thống gồm APTEK A134GHU, APTEK SF1082P 8 cổng PoE, 8 IP Camera VIVOTEK IB8360 mỗi camera kết nối với cổng PoE switch bằng cáp APTEK Cat.5e 100 mét, hệ thống hoạt động 24/24 giờ. Kết quả sau 7 ngày, APTEK SF1082P 8 cổng PoE và các camera vẫn ghi hình và truy cập ổn định.


APTEK SF1082P kết nối IP Camera VIVOTEK qua cáp mạng APTEK Cat.5e 100 mét và APTEK A134GHU

Trong trải nghiệm tiếp theo cũng với hệ thống như trên nhưng sử dụng cáp mạng DINTEK Cat.5e 250mét (cắt từ thùng cáp mạng DINTEK Cat.5e 305 mét) và switch PoE APTEK SF1082P chuyển sang Extended mode (CCTV mode), kết quả APTEK SF1082P 8 cổng PoE và các camera vẫn ghi hình và truy cập ổn định.


APTEK SF1082P kết nối IP Camera VIVOTEK qua cáp mạng DINTEK Cat.5e 250mét, Extended mode và APTEK A134GHU

Bộ ba switch APTEK SF1042P 4 cổng PoE, APTEK SF1082P 8 cổng PoE và APTEK SF1163P 16 cổng PoE giúp việc thi công mạng đơn giản, quản lý tập trung nguồn điện và dễ dàng trong vận hành, bảo trì hệ thống mạng, camera. Switch PoE ngày càng trở nên phổ biến trong cả doanh nghiệp và hộ gia đình.


APTEK SF1042PAPTEK SF1082PAPTEK SF1163P
Số cổng PoE4 cổng RJ45
10/100Mbps
8 cổng RJ45
10/100Mbps
16 cổng RJ45
10/100Mbps
Cổng uplink2 cổng RJ45
10/100Mbps
2 cổng RJ45
10/100Mbps
2 cổng RJ45 Gigabit

1 slot SFP 1.25 Gigabit


Công suất tối đa
trên mỗi cổng PoE


30W30W30W
Tổng công suất60W120W250W
Tích hợp Extended mode
(CCTV mode)

Switch PoE APTEK chuyen dung cho camera


Switch PoE APTEK cho phep truyen dan nguon va du lieu tren mot soi cap mang duy nhat. Voi thiet lap Extended mode, cac cong PoE co lap nhau va chi ket noi cong uplink, truyen nguon PoE va du lieu len den 250 met.


  • Bo mo rong sóng Wi-Fi APTEK E302: Nho gon, de su dung, thu phát sóng tot
  • DrayTek VigorAP 910C: Bac thay Access Point, giá cuc tot
  • Router Wi-Fi bang tan kép chuan AC1200 APTEK A122e: Nho mà có võ

Ban dã bao gio gap rac roi ve nguon dien khi thi công he thong mang? Ban gap khó khan khi thi công he thong camera giám sát cho khu nhà xuong nhung vi trí lap dat camera lai không the kéo nguon dien den tan noi? Khi dó, giai pháp su dung switch PoE truyen dan nguon dien song song du lieu trên cùng mot soi cáp mang duy nhat, se giúp ban giai quyet van de khó khan trên.


Ban không can tính viec di dây dien nguon 220V den tung thiet bi de cap nguon và duong nhiên không can dùng adaptor nua. Dó là loi ích dau tiên, viec su dung switch PoE giúp viec thi công mang don gian hon rat nhieu. Ngoài ra viec su dung switch PoE giúp quan lý nguon dien tap trung, de dàng trong viec van hành và bao trì he thong.


Công ty TNHH CNTT An Phát vua dua ra thi truong 3 dòng switch APTEK SF1042P 4 cong PoE, APTEK SF1082P 8 cong PoE và APTEK SF1163P 16 cong PoE chuyên dung cho he thong camera giám sát.


Ve co ban, ca ba dòng switch PoE APTEK deu trang bi các tính nang: Extended mode (CCTV mode) voi các cong PoE cô lap nhau, chi ket noi cong uplink giúp giam các gói tin broadcast giua các cong PoE và cho phép truyen tín hieu, nguon PoE khoang cách 250m. Toc do truyen du lieu toi da cua các cong PoE khi chon mode extended là 10Mbps. Kha nang chong sét 4kV. Cap nguon qua dây mang PoE chuan IEEE802.3at/af. Công suat toi da trên moi cong PoE là 30W.


Dáng chú ý, APTEK SF1082P 8 cong PoE trang bi 2 cong uplink Gigabit, tong công suat PoE 120W. APTEK SF1163P 16 cong PoE gom 2 cong uplink Gigabit, 1 cong SFP Gigabit 1.25G, tong công suat lên den 250W, cao hon so voi Switch APTEK SF1082P và APTEK SF1042P. Viec trang bi nhieu cong PoE, toc do truyen tai Gigabit trên cong uplink và tong công suat lon, APTEK SF1163P 16 cong PoE cho phép ban de dàng lap dat nhieu camera hon, nâng cao kha nang giám sát và quan lý.


Qua trai nghiem thuc te voi he thong gom APTEK A134GHU, APTEK SF1082P 8 cong PoE, 8 IP Camera VIVOTEK IB8360 moi camera ket noi voi cong PoE switch bang cáp APTEK Cat.5e 100 mét, he thong hoat dong 24/24 gio. Ket qua sau 7 ngày, APTEK SF1082P 8 cong PoE và các camera van ghi hình và truy cap on dinh.


APTEK SF1082P ket noi IP Camera VIVOTEK qua cáp mang APTEK Cat.5e 100 mét và APTEK A134GHU

Trong trai nghiem tiep theo cung voi he thong nhu trên nhung su dung cáp mang DINTEK Cat.5e 250mét (cat tu thùng cáp mang DINTEK Cat.5e 305 mét) và switch PoE APTEK SF1082P chuyen sang Extended mode (CCTV mode), ket qua APTEK SF1082P 8 cong PoE và các camera van ghi hình và truy cap on dinh.


APTEK SF1082P ket noi IP Camera VIVOTEK qua cáp mang DINTEK Cat.5e 250mét, Extended mode và APTEK A134GHU

Bo ba switch APTEK SF1042P 4 cong PoE, APTEK SF1082P 8 cong PoE và APTEK SF1163P 16 cong PoE giúp viec thi công mang don gian, quan lý tap trung nguon dien và de dàng trong van hành, bao trì he thong mang, camera. Switch PoE ngày càng tro nên pho bien trong ca doanh nghiep và ho gia dình.


APTEK SF1042PAPTEK SF1082PAPTEK SF1163P
So cong PoE4 cong RJ45
10/100Mbps
8 cong RJ45
10/100Mbps
16 cong RJ45
10/100Mbps
Cong uplink2 cong RJ45
10/100Mbps
2 cong RJ45
10/100Mbps
2 cong RJ45 Gigabit

1 slot SFP 1.25 Gigabit


Công suat toi da
trên moi cong PoE


30W30W30W
Tong công suat60W120W250W
Tích hop Extended mode
(CCTV mode)


Switch PoE APTEK chuyên dụng cho camera

Switch PoE APTEK cho phép truyền dẫn nguồn và dữ liệu trên một sợi cáp mạng duy nhất. Với thiết lập Extended mode, các cổng PoE cô lập nhau và chỉ kết nối cổng uplink, truyền nguồn PoE và dữ liệu lên đến 250 mét.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: