CEO Google vẫn thấy triển vọng tăng trưởng dù lợi nhuận giảm

Việc công bố trước thời hạn kết quả tài chính quý 3/2012 của Google đã gây hoảng loạn trên thị trường chứng khoán và các phiên giao dịch vì sự sụt giá cổ phiếu.


CEO Google vẫn thấy triển vọng tăng trưởng dù lợi nhuận giảm
Larry Page, CEO của Google.
Tuy nhiên, Tổng giám đốc điều hành Google Larry Page trong cuộc gặp với các nhà phân tích đã tuyên bố rằng quý 3 vừa rồi đã rất thành công với Google và sẽ mang lại những cơ hội tăng trưởng lớn cho công ty trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo di động.


Larry Page nhấn mạnh, cứ tiếp tục các khuynh hướng hiện có, thu nhập của Google trong mảng di động sẽ đạt 8 tỷ USD/năm. Ngòai quảng cáo, trong nguồn thu này còn có thu nhập từ bán sách, video, nhạc và các ứng dụng trên cửa hàng ứng dụng di động Play.


Doanh thu của Google trong quý gần đây nhất là 14,10 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sau khi trừ tiền hoa hồng cho các đối tác quảng cáo, thu trong quý này của Google chỉ còn 11,33 tỷ USD, thấp hơn so với kết quả thăm dò của các nhà phân tích từ Thomson Financial vốn đạt 11,86 tỷ USD.


Trong đó, lợi nhuận ròng đã giảm từ 2,73 tỷ USD trong quý 3 năm ngoái xuống còn 2,18 tỷ USD. Mặc dù số lượng click chuột trả tiền trên các liên kết quảng cáo tăng 33%, giá của chúng đã hạ 15% và yếu tố này đã được phản ánh trong các kết quả tài chính. Bộ phận Motorola Mobility mang lại khoản lỗ 527 triệu USD còn chi cho việc tái cấu trúc bộ phận này đã tiêu tốn 349 triệu USD.

CEO Google van thay trien vong tang truong du loi nhuan giam


Viec cong bo truoc thoi han ket qua tai chinh quy 3/2012 cua Google da gay hoang loan tren thi truong chung khoan va cac phien giao dich vi su sut gia co phieu.


CEO Google van thay trien vong tang truong du loi nhuan giam
Larry Page, CEO cua Google.
Tuy nhiên, Tong giám doc dieu hành Google Larry Page trong cuoc gap voi các nhà phân tích dã tuyên bo rang quý 3 vua roi dã rat thành công voi Google và se mang lai nhung co hoi tang truong lon cho công ty trong tuong lai, dac biet là trong linh vuc quang cáo di dong.


Larry Page nhan manh, cu tiep tuc các khuynh huong hien có, thu nhap cua Google trong mang di dong se dat 8 ty USD/nam. Ngòai quang cáo, trong nguon thu này còn có thu nhap tu bán sách, video, nhac và các ung dung trên cua hàng ung dung di dong Play.


Doanh thu cua Google trong quý gan dây nhat là 14,10 ty USD, tang 45% so voi cùng ky nam truoc. Tuy nhiên, sau khi tru tien hoa hong cho các doi tác quang cáo, thu trong quý này cua Google chi còn 11,33 ty USD, thap hon so voi ket qua tham dò cua các nhà phân tích tu Thomson Financial von dat 11,86 ty USD.


Trong dó, loi nhuan ròng dã giam tu 2,73 ty USD trong quý 3 nam ngoái xuong còn 2,18 ty USD. Mac dù so luong click chuot tra tien trên các liên ket quang cáo tang 33%, giá cua chúng dã ha 15% và yeu to này dã duoc phan ánh trong các ket qua tài chính. Bo phan Motorola Mobility mang lai khoan lo 527 trieu USD còn chi cho viec tái cau trúc bo phan này dã tiêu ton 349 trieu USD.


CEO Google vẫn thấy triển vọng tăng trưởng dù lợi nhuận giảm

Việc công bố trước thời hạn kết quả tài chính quý 3/2012 của Google đã gây hoảng loạn trên thị trường chứng khoán và các phiên giao dịch vì sự sụt giá cổ phiếu.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: