Hỗ trợ doanh nghiệp CNTT Việt Nam tham dự Computex 2013

Doanh nghiệp CNTT muốn tham dự Computex 2013 cần Hội Tin học TP.HCM (HCA) hỗ trợ thì sẽ được giúp mua vé, đặt khách sạn, kết nối với doanh nghiệp địa phương ở Đài Loan…


Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký HCA khuyến cáo đại diện các doanh nghiệp CNTT Việt Nam tham dự Computex 2013 tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan từ 4 đến 8/6/2012 nên đi theo đoàn để dễ dàng hơn cho công tác tổ chức. Công việc hỗ trợ từ phía HCA mà các doanh nghiệp quan tâm nhất là kết nối với các doanh nghiệp CNTT bản xứ ở Đài Loan. HCA sẽ cùng với Hội đồng Xúc tiến thương mại Đài Loan TAITRA giúp các doanh nghiệp CNTT Việt Nam và Đài Loan kết nối trước và trong sự kiện.


Hỗ trợ doanh nghiệp CNTT Việt Nam tham dự Computex 2013
Ông Tso Wei Da (bìa trái) và ông Vũ Anh Tuấn (thứ ba từ phải sang) cùng các đại biểu dự Hội thảo giới thiệu 4 sự kiện CNTT lớn của Đài Loan năm 2013.
Ông Tso Wei Da, Trưởng đại diện TAITRA tại TP.HCM và ông Vũ Anh Tuấn đều cho rằng các doanh nghiệp nên kết nối, hội đàm qua Internet trước sự kiện và trong sự kiện thì cần có những tổ chức gặp gỡ đặc biệt hơn là gặp gỡ trực tiếp tại Triển lãm thường không đầy đủ tiện nghi. Ông Tso Wei Da cũng nói TAITRA sẽ tìm hiểu, vận động doanh nghiệp CNTT Đài Loan hỗ trợ đối tác tiềm năng từ Việt Nam sang dự Triển lãm Computex 2013 và xúc tiến các cuộc đàm phán.


Trên đây là nội dung các doanh nghiệp CNTT Việt Nam quan tâm nhất tại Hội thảo giới thiệu 4 sự kiện CNTT lớn ở Đài Loan trong năm 2012 do TAITRA và HCA tổ chức ngày 26/10/2012. Tại Hội thảo, ông Thomas Huang, Trưởng phòng Phòng tổ chức triển lãm TAITRA giới thiệu tổng quan về ngành công nghiệp CNTT của Đài Loan. Bà Karen Yu, Chuyên viên Phòng tổ chức Triển lãm TAITRA giới thiệu các sự kiện triển lãm tại Đài Loan năm 2013.


4 triển lãm CNTT gồm: Computex Taipei 2013 – sự kiện CNTT thường niên lớn thứ 2 thế giới (4-8/6/2013); Triển lãm Công nghệ màn hình Display Taiwan 2013 (18 - 20/6/2013); Triển lãm Năng lượng mặt trời PV Taiwan 2013 (30/10 - 1/11/2013); Triển lãm Thiết bị điện tử Taitronics 2013 (8-11/10/2013).


Đài Loan đang chiếm khoảng 84% sản lượng máy tính bảng và 65% thiết bị cầm tay toàn cầu và cũng là nơi sản xuất máy tính xách tay số 1 thế giới. Doanh số năm 2011 của các doanh nghiệp CNTT Đài Loan đã lên tới 200 tỷ USD. Theo TAITRA, sản phẩm, thiết bị CNTT Đài Loan đứng thứ 3 trong danh sách các mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất của Việt Nam.

Ho tro doanh nghiep CNTT Viet Nam tham du Computex 2013


Doanh nghiep CNTT muon tham du Computex 2013 can Hoi Tin hoc TP.HCM (HCA) ho tro thi se duoc giup mua ve, dat khach san, ket noi voi doanh nghiep dia phuong o Dai Loan…


Ông Vu Anh Tuan, Phó Tong thu ký HCA khuyen cáo dai dien các doanh nghiep CNTT Viet Nam tham du Computex 2013 to chuc tai Dài Bac, Dài Loan tu 4 den 8/6/2012 nên di theo doàn de de dàng hon cho công tác to chuc. Công viec ho tro tu phía HCA mà các doanh nghiep quan tâm nhat là ket noi voi các doanh nghiep CNTT ban xu o Dài Loan. HCA se cùng voi Hoi dong Xúc tien thuong mai Dài Loan TAITRA giúp các doanh nghiep CNTT Viet Nam và Dài Loan ket noi truoc và trong su kien.


Ho tro doanh nghiep CNTT Viet Nam tham du Computex 2013
Ông Tso Wei Da (bìa trái) và ông Vu Anh Tuan (thu ba tu phai sang) cùng các dai bieu du Hoi thao gioi thieu 4 su kien CNTT lon cua Dài Loan nam 2013.
Ông Tso Wei Da, Truong dai dien TAITRA tai TP.HCM và ông Vu Anh Tuan deu cho rang các doanh nghiep nên ket noi, hoi dàm qua Internet truoc su kien và trong su kien thì can có nhung to chuc gap go dac biet hon là gap go truc tiep tai Trien lãm thuong không day du tien nghi. Ông Tso Wei Da cung nói TAITRA se tìm hieu, van dong doanh nghiep CNTT Dài Loan ho tro doi tác tiem nang tu Viet Nam sang du Trien lãm Computex 2013 và xúc tien các cuoc dàm phán.


Trên dây là noi dung các doanh nghiep CNTT Viet Nam quan tâm nhat tai Hoi thao gioi thieu 4 su kien CNTT lon o Dài Loan trong nam 2012 do TAITRA và HCA to chuc ngày 26/10/2012. Tai Hoi thao, ông Thomas Huang, Truong phòng Phòng to chuc trien lãm TAITRA gioi thieu tong quan ve ngành công nghiep CNTT cua Dài Loan. Bà Karen Yu, Chuyên viên Phòng to chuc Trien lãm TAITRA gioi thieu các su kien trien lãm tai Dài Loan nam 2013.


4 trien lãm CNTT gom: Computex Taipei 2013 – su kien CNTT thuong niên lon thu 2 the gioi (4-8/6/2013); Trien lãm Công nghe màn hình Display Taiwan 2013 (18 - 20/6/2013); Trien lãm Nang luong mat troi PV Taiwan 2013 (30/10 - 1/11/2013); Trien lãm Thiet bi dien tu Taitronics 2013 (8-11/10/2013).


Dài Loan dang chiem khoang 84% san luong máy tính bang và 65% thiet bi cam tay toàn cau và cung là noi san xuat máy tính xách tay so 1 the gioi. Doanh so nam 2011 cua các doanh nghiep CNTT Dài Loan dã lên toi 200 ty USD. Theo TAITRA, san pham, thiet bi CNTT Dài Loan dung thu 3 trong danh sách các mat hàng nhap khau nhieu nhat cua Viet Nam.


Hỗ trợ doanh nghiệp CNTT Việt Nam tham dự Computex 2013

Doanh nghiệp CNTT muốn tham dự Computex 2013 cần Hội Tin học TP.HCM (HCA) hỗ trợ thì sẽ được giúp mua vé, đặt khách sạn, kết nối với doanh nghiệp địa phương ở Đài Loan…
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: