Startup công nghệ ngành du lịch: Cơ hội và thách thức trước xu thế 4.0

Innovation Night lần thứ 4 diễn ra vào hôm 28/8/2018 tại SIHUB đã mang đến cho các startup nhiều kiến thức và thông tin bổ ích, đặc biệt những cơ hội và thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến cho ngành du lịch.


 • Các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.HCM
 • Hợp tác công nghệ thông tin Việt Nam - Nhật Bản
 • Mạng xã hội nhà nông tích hợp IoT
 • Tăng cường đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
 • Phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu

Tại sự kiện, ông Phan Đông Nhựt - đại diện Sở Du lịch TP.HCM một lần nữa đã giới thiệu thông tin về Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Du lịch TP.HCM năm 2018 (HIST) đến cộng đồng khởi nghiệp. Nhằm tạo cơ hội tham dự cho tất cả mọi người, đặc biệt là các sinh viên trẻ đầy sáng tạo, Ban tổ chức cuộc thi đã quyết định gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 10/9/2018, và sẽ tiếp tục hành trình đưa cuộc thi đến các trường ĐH trong Thành phố.


Tại sự kiện, ông Nhựt cũng đã đưa ra một "đơn đặt hàng" đầy hấp dẫn đến cộng đồng từ Sở Du lịch. Đó là một app hoặc chương trình có thể thống kê được chính xác, cụ thể lượng khách du lịch đến TP.HCM.


Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành du lịch TP.HCM đã thu hút được khoảng 3.833.000 lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, đây chỉ là thống kê dựa trên lượng khách quốc tế trực tiếp đến TP.HCM, còn lượng khách đến Việt Nam tại những tỉnh thành khác, sau đó mới di chuyển trên phương tiện nội địa đến TP.HCM thì chưa thể thống kê cụ thể, chưa kể khách du lịch nội địa.


Phần mong đợi nhất của sự kiện chính là sự xuất hiện của ông Ngô Minh Đức - chủ tịch HG Holdings. Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực du lịch hơn 20 năm, ông đã mang đến nhiều thông tin giá trị về chủ đề cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ hội, thách thức khởi nghiệp trong ngành du lịch.


Ông Đức cho biết, tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 3 sau Indonesia và Thái Lan trên sơ đồ xếp hạng thị trường du lịch trực tuyến (theo báo cáo của Google/Tamesak). Do đó, không khó để đẩy mạnh ngành du lịch tại Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Là một ngành dịch vụ có rất nhiều khâu, với mỗi khâu, cách mạng công nghiệp 4.0 đều có tác dụng. Đối với du khách, đầu tiên chúng ta phải tìm địa chỉ, seach trên mạng, tìm kiến hotel, tìm các chỗ đi lại và giá cả hợp lý nhất. Tiếp theo là mua vé máy bay rồi các chỉ dẫn đường đi. Du lịch trong cách mạng công nghiệp 4.0 cần được phát triển một cách thông minh với sự hỗ trợ của công nghệ số.


Thực tế, đầu tư công nghệ tại các doanh nghiệp Việt vẫn chưa được đầu tư đúng mức vì đây là một lĩnh vực khó, cần phải có nhân sự giỏi, tầm nhìn xa, đặc biệt vốn đầu tư cao, nên chưa có nhiều người mạnh dạn đầu tư, mà đa phần vẫn đang nằm trong tay các doanh nghiệp ngoại.


Vậy nên, ông Đức nhận định, để thành công trong lĩnh vực này, chúng ta cần tạo ra được sản phẩm thực sự tốt và cần thiết, phải biết cách làm sao để Người Việt dùng Hàng Việt, đồng thời cần được sự ủng hộ - hỗ trợ từ Nhà nước.


Startup công nghệ ngành du lịch: Cơ hội và thách thức trước xu thế 4.0

Startup cong nghe nganh du lich: Co hoi va thach thuc truoc xu the 4.0


Innovation Night lan thu 4 dien ra vao hom 28/8/2018 tai SIHUB da mang den cho cac startup nhieu kien thuc va thong tin bo ich, dac biet nhung co hoi va thach thuc ma cuoc cach mang cong nghiep 4.0 mang den cho nganh du lich.


 • Các hoat dong thúc day doi moi sáng tao trên dia bàn TP.HCM
 • Hop tác công nghe thông tin Viet Nam - Nhat Ban
 • Mang xã hoi nhà nông tích hop IoT
 • Tang cuong doi moi sáng tao, nghiên cuu khoa hoc và chuyen giao công nghe góp phan thúc day phát trien kinh te - xã hoi
 • Phát trien và ung dung khoa hoc - công nghe là quoc sách hàng dau

Tai su kien, ông Phan Dông Nhut - dai dien So Du lich TP.HCM mot lan nua dã gioi thieu thông tin ve Cuoc thi Khoi nghiep Doi moi sáng tao Du lich TP.HCM nam 2018 (HIST) den cong dong khoi nghiep. Nham tao co hoi tham du cho tat ca moi nguoi, dac biet là các sinh viên tre day sáng tao, Ban to chuc cuoc thi dã quyet dinh gia han thoi gian nhan ho so dang ký den het ngày 10/9/2018, và se tiep tuc hành trình dua cuoc thi den các truong DH trong Thành pho.


Tai su kien, ông Nhut cung dã dua ra mot "don dat hàng" day hap dan den cong dong tu So Du lich. Dó là mot app hoac chuong trình có the thong kê duoc chính xác, cu the luong khách du lich den TP.HCM.


Duoc biet, trong 6 tháng dau nam 2018, ngành du lich TP.HCM dã thu hút duoc khoang 3.833.000 luot khách quoc te. Tuy nhiên, dây chi là thong kê dua trên luong khách quoc te truc tiep den TP.HCM, còn luong khách den Viet Nam tai nhung tinh thành khác, sau dó moi di chuyen trên phuong tien noi dia den TP.HCM thì chua the thong kê cu the, chua ke khách du lich noi dia.


Phan mong doi nhat cua su kien chính là su xuat hien cua ông Ngô Minh Duc - chu tich HG Holdings. Voi kinh nghiem hoat dong trong linh vuc du lich hon 20 nam, ông dã mang den nhieu thông tin giá tri ve chu de cách mang công nghiep 4.0 và co hoi, thách thuc khoi nghiep trong ngành du lich.


Ông Duc cho biet, tai khu vuc Dông Nam Á, Viet Nam dung thu 3 sau Indonesia và Thái Lan trên so do xep hang thi truong du lich truc tuyen (theo báo cáo cua Google/Tamesak). Do dó, không khó de day manh ngành du lich tai Viet Nam trong cuoc cách mang công nghiep 4.0. Là mot ngành dich vu có rat nhieu khâu, voi moi khâu, cách mang công nghiep 4.0 deu có tác dung. Doi voi du khách, dau tiên chúng ta phai tìm dia chi, seach trên mang, tìm kien hotel, tìm các cho di lai và giá ca hop lý nhat. Tiep theo là mua vé máy bay roi các chi dan duong di. Du lich trong cách mang công nghiep 4.0 can duoc phát trien mot cách thông minh voi su ho tro cua công nghe so.


Thuc te, dau tu công nghe tai các doanh nghiep Viet van chua duoc dau tu dúng múc vì dây là mot linh vuc khó, can phai có nhân su gioi, tam nhìn xa, dac biet von dau tu cao, nên chua có nhieu nguoi manh dan dau tu, mà da phan van dang nàm trong tay các doanh nghiep ngoai.


Vay nên, ông Duc nhan dinh, de thành công trong linh vuc này, chúng ta can tạo ra duoc san phẩm thuc su tot và can thiet, phai biet cách làm sao de Nguoi Viet dùng Hàng Viet, dong thoi can duoc su ung hộ - hỗ trọ tu Nhà nuoc.


Startup cong nghe nganh du lich: Co hoi va thach thuc truoc xu the 4.0


Startup công nghệ ngành du lịch: Cơ hội và thách thức trước xu thế 4.0

Innovation Night lần thứ 4 diễn ra vào hôm 28/8/2018 tại SIHUB đã mang đến cho các startup nhiều kiến thức và thông tin bổ ích, đặc biệt những cơ hội và thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến cho ngành du lịch.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: