Apple cho nghỉ việc hai lãnh đạo cấp cao

Phó chủ tịch phụ trách bán lẻ của Apple ra đi sau 6 tháng đảm nhận công việc và người đứng đầu bộ phận phát triển iOS cũng sẽ nghỉ vào năm sau.


Mặc dù Apple đã không nói lý do tại sao Phó chủ tịch John Browett phụ trách bán lẻ và giám đốc phát triển phần mềm iOS Scott Forstall ra đi, nhưng theo AP, cả hai đã có những sai lầm trong thời gian qua.


Apple cho nghỉ việc hai lãnh đạo cấp cao
Nguồn: AP


Browett, Phó Chủ tịch phụ trách các cửa hàng của Apple đã cắt giảm giờ làm của nhân viên tại các cửa hàng bán lẻ, một động thái được cho là đi ngược và ông này đã công nhận đó là một sai lầm.


Apple có hơn 360 cửa hàng, chiếm 12% tổng doanh số bán hàng của Apple. Các cửa hàng này là đại sứ của thương hiệu của Apple, giúp các khách hàng tiện lợi khi tiếp cận các hỗ trợ về mặt kỹ thuật.


Thời gian gần đây, Apple đã có những chú trọng hơn tới thị trường Việt Nam. "Các sản phẩm mới của Apple được bán tại thị trường Việt Nam sau khi ra mắt trên thị trường quốc tế ngắn hơn", đại diện Future World, đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam cho biết. "Các sản phẩm Apple chính hãng cũng nhận được chính sách ưu đãi khi chuẩn bị ra mắt model mới tương tự thị trường các nước".


Còn Forstall đã đưa ra một bản cập nhật phần mềm hồi tháng 9/2012 để thay thế Google Maps với các ứng dụng bản đồ đầu tiên của Apple. Ứng dụng này nhanh chóng bị so sánh và chê bai là không xứng đáng để thay thế. Điều này buộc Apple phải lên tiếng xin lỗi người dùng.

Browett sẽ nghỉ ngay lập tức và Apple đang tìm kiếm người thay thế. Còn Forstall sẽ giữ vai trò như một cố vấn cho Giám đốc điều hành Tim Cook cho đến khi ông rời khỏi Apple. Trách nhiệm của ông sẽ được chia lại cho các “cựu chiến binh” khác của Apple.


Forstall gia nhập Apple vào năm 1997 khi hãng này mua lại công ty NeXT của Steve Jobs. Apple đã tín nhiệm ông như một trong những kiến trúc sư ban đầu của hệ điều hành Mac OS X.

Apple cho nghi viec hai lanh dao cap cao


Pho chu tich phu trach ban le cua Apple ra di sau 6 thang dam nhan cong viec va nguoi dung dau bo phan phat trien iOS cung se nghi vao nam sau.


Mac dù Apple dã không nói lý do tai sao Phó chu tich John Browett phu trách bán le và giám doc phát trien phan mem iOS Scott Forstall ra di, nhung theo AP, ca hai dã có nhung sai lam trong thoi gian qua.


Apple cho nghi viec hai lanh dao cap cao
Nguon: AP


Browett, Phó Chu tich phu trách các cua hàng cua Apple dã cat giam gio làm cua nhân viên tai các cua hàng bán le, mot dong thái duoc cho là di nguoc và ông này dã công nhan dó là mot sai lam.


Apple có hon 360 cua hàng, chiem 12% tong doanh so bán hàng cua Apple. Các cua hàng này là dai su cua thuong hieu cua Apple, giúp các khách hàng tien loi khi tiep can các ho tro ve mat ky thuat.


Thoi gian gan dây, Apple dã có nhung chú trong hon toi thi truong Viet Nam. "Các san pham moi cua Apple duoc bán tai thi truong Viet Nam sau khi ra mat trên thi truong quoc te ngan hon", dai dien Future World, dai lý uy quyen cua Apple tai Viet Nam cho biet. "Các san pham Apple chính hãng cung nhan duoc chính sách uu dãi khi chuan bi ra mat model moi tuong tu thi truong các nuoc".


Còn Forstall dã dua ra mot ban cap nhat phan mem hoi tháng 9/2012 de thay the Google Maps voi các ung dung ban do dau tiên cua Apple. Ung dung này nhanh chóng bi so sánh và chê bai là không xung dáng de thay the. Dieu này buoc Apple phai lên tieng xin loi nguoi dùng.

Browett se nghi ngay lap tuc và Apple dang tìm kiem nguoi thay the. Còn Forstall se giu vai trò nhu mot co van cho Giám doc dieu hành Tim Cook cho den khi ông roi khoi Apple. Trách nhiem cua ông se duoc chia lai cho các “cuu chien binh” khác cua Apple.


Forstall gia nhap Apple vào nam 1997 khi hãng này mua lai công ty NeXT cua Steve Jobs. Apple dã tín nhiem ông nhu mot trong nhung kien trúc su ban dau cua he dieu hành Mac OS X.


Apple cho nghỉ việc hai lãnh đạo cấp cao

Phó chủ tịch phụ trách bán lẻ của Apple ra đi sau 6 tháng đảm nhận công việc và người đứng đầu bộ phận phát triển iOS cũng sẽ nghỉ vào năm sau.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: