Google từng quan hệ thân thiết với NSA

Giám đốc NSA và ban lãnh đạo của Google đã nhiều lần liên lạc với nhau, liên quan đến những đề xuất hợp tác về bảo mật dữ liệu.


Hai loạt email do Al Jazeera America có được theo một yêu cầu tiếp cận thông tin theo Đạo luật tự do thông tin (Freedom of Information Act – FOIA) và tung ra hôm 6/5 dẫn đến nghi vấn về sự hợp tác trên mức ép buộc của Google với cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA).


Các email trao đổi giữa giám đốc NSA, tướng Keith Alexander, và các lãnh đạo của Google, chủ tịch Eric Schmidt và nhà đồng sáng lập Sergey Brin, diễn ra trước tháng 6/2012.


Trong một email, Alexander đề cập đến một cuộc họp diễn ra trước đó giữa NSA và Google, sau đó mời Schmidt dự một cuộc họp bí mật trong 4 giờ đồng hồ, có "chủ đề cụ thể" và "giải quyết theo định hướng" về các mối đe dọa và bảo mật di động.


"Sự tham gia của Google trong việc lựa chọn, thiết kế và triển khai các giải pháp sẽ là rất cần thiết", Alexander đề cập trong thư.


Schmidt đã email trả lời chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, bày tỏ sẵn lòng tham dự cuộc họp theo lời mời của Alexander, nhưng lấy làm tiếc là không thể vì vướng bận một công việc khác cùng thời điểm. "Rất vui lòng gặp ông vào một lần khác", Schmidt viết trong email.


Email của Alexander đề cập đến một sáng kiến chia sẻ thông tin giữa chính phủ Mỹ và các doanh nghiệp trong ngành, gọi là khung an ninh bền vững (Enduring Security Framework - ESF), được ban hành vào năm 2009 bởi Bộ an ninh nội địa, Bộ quốc phòng (Mỹ) và CEO của 18 công ty công nghệ.


Alexander lưu ý trong email rằng theo sáng kiến ESF, NSA đã hợp tác với một số công ty công nghệ hàng đầu, bao gồm Intel, AMD, Dell, HP và Microsoft, giải quyết một mối đe dọa an ninh trong BIOS của nhiều hệ thống doanh nghiệp.


Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình của chương trình “60 phút” phát trong tháng 12/2013, giám đốc phòng thủ không gian mạng NSA Debora Plunkett đã trình bày khá chi tiết về mối đe dọa BIOS được nhắc đến trong thư trên. Plunkett cho biết một nhóm hacker dưới sự tài trợ của chính phủ Trung Quốc tạo ra một âm mưu BIOS nhằm làm tê liệt các hệ thống ở Mỹ, và NSA đã phối hợp với các công ty công nghệ hàng đầu để giải quyết mối đe dọa đó.


Trong email gửi Schmidt, Alexander còn đề nghị sự giúp đỡ của Google trong việc giải quyết các mối đe dọa bảo mật di động. Alexander cho biết, cuộc họp bí mật này nhằm cung cấp thông tin cho CEO của Google, Apple và Microsoft nhằm giảm thiểu những mối đe dọa cụ thể cho các công nghệ di động của họ.


Trong một email gửi Brin, Alexander ca ngợi những đóng góp cho ESF từ các chuyên gia công nghệ hàng đầu của Google, như phó chủ tịch Vint Cerf, giám đốc Internet Evangelist, và phó chủ tịch kỹ thuật bảo mật Eric Grosse.


Hôm 6/5, một phát ngôn viên của Google cho biết công ty đã hợp tác với nhiều chuyên gia bên ngoài, kể cả những người của chính phủ Mỹ, để bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công trên không gian mạng. "Chúng tôi thực sự cố gắng bảo vệ người dùng chống lại các cuộc tấn công mạng và chúng tôi trao đổi với các chuyên gia bên ngoài, đôi khi từ cả chính phủ Mỹ, để đảm bảo chúng tôi vượt lên trước cuộc chiến".


Google, cũng như một số công ty khác, đã cố gắng giữ khoảng cách với NSA kể từ khi Edward Snowden tiết lộ các tài liệu mật của NSA. Schmidt và các lãnh đạo khác của Google luôn khẳng định mọi chia sẻ thông tin có thể có với chính phủ là miễn cưỡng và bị ép buộc về pháp lý.


Trong một lần trả lời phỏng vấn của CNN mùa Thu vừa qua, Schmidt đã chỉ trích NSA xâm phạm sự riêng tư của các công dân sau khi vỡ lẽ cơ quan an ninh này đã tổ chức nghe lén trên diện rộng. NSA bị cáo buộc khai thác hàng triệu bản ghi dữ liệu trực tiếp từ cáp quang liên kết giữa các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu.


Người khổng lồ Internet đang giảm sự hợp tác với NSA cũng là điều dễ hiểu, khi đang bị “soi” kể từ sau những thông tin rò rỉ từ Snowden.


Chẳng hạn, uy tín của nhà cung cấp công cụ bảo mật RSA đã sứt mẻ do bị cáo buộc là đã giúp NSA tích hợp một backdoor vào một trong các sản phẩm mã hóa của công ty để đổi lấy 10 triệu USD.


Google sẽ phải lo ngại các khách hàng đang sử dụng dịch vụ đám mây của mình sợ hãi bỏ đi nếu công ty bị phát hiện đóng vai trò tích cực trong các hoạt động thu thập dữ liệu của NSA. Cho đến nay, Google cũng như các ông lớn công nghệ khác luôn khẳng định họ chỉ cung cấp dữ liệu khách hàng cho chính phủ khi phải đáp ứng lệnh của tòa án hoặc yêu cầu có hiệu lực pháp luật.

Google tung quan he than thiet voi NSA


Giam doc NSA va ban lanh dao cua Google da nhieu lan lien lac voi nhau, lien quan den nhung de xuat hop tac ve bao mat du lieu.


Hai loat email do Al Jazeera America có duoc theo mot yêu cau tiep can thông tin theo Dao luat tu do thông tin (Freedom of Information Act – FOIA) và tung ra hôm 6/5 dan den nghi van ve su hop tác trên muc ép buoc cua Google voi co quan an ninh quoc gia My (NSA).


Các email trao doi giua giám doc NSA, tuong Keith Alexander, và các lãnh dao cua Google, chu tich Eric Schmidt và nhà dong sáng lap Sergey Brin, dien ra truoc tháng 6/2012.


Trong mot email, Alexander de cap den mot cuoc hop dien ra truoc dó giua NSA và Google, sau dó moi Schmidt du mot cuoc hop bí mat trong 4 gio dong ho, có "chu de cu the" và "giai quyet theo dinh huong" ve các moi de doa và bao mat di dong.


"Su tham gia cua Google trong viec lua chon, thiet ke và trien khai các giai pháp se là rat can thiet", Alexander de cap trong thu.


Schmidt dã email tra loi chi sau may tieng dong ho, bày to san lòng tham du cuoc hop theo loi moi cua Alexander, nhung lay làm tiec là không the vì vuong ban mot công viec khác cùng thoi diem. "Rat vui lòng gap ông vào mot lan khác", Schmidt viet trong email.


Email cua Alexander de cap den mot sáng kien chia se thông tin giua chính phu My và các doanh nghiep trong ngành, goi là khung an ninh ben vung (Enduring Security Framework - ESF), duoc ban hành vào nam 2009 boi Bo an ninh noi dia, Bo quoc phòng (My) và CEO cua 18 công ty công nghe.


Alexander luu ý trong email rang theo sáng kien ESF, NSA dã hop tác voi mot so công ty công nghe hàng dau, bao gom Intel, AMD, Dell, HP và Microsoft, giai quyet mot moi de doa an ninh trong BIOS cua nhieu he thong doanh nghiep.


Trong mot cuoc phong van trên truyen hình cua chuong trình “60 phút” phát trong tháng 12/2013, giám doc phòng thu không gian mang NSA Debora Plunkett dã trình bày khá chi tiet ve moi de doa BIOS duoc nhac den trong thu trên. Plunkett cho biet mot nhóm hacker duoi su tài tro cua chính phu Trung Quoc tao ra mot âm muu BIOS nham làm tê liet các he thong o My, và NSA dã phoi hop voi các công ty công nghe hàng dau de giai quyet moi de doa dó.


Trong email gui Schmidt, Alexander còn de nghi su giúp do cua Google trong viec giai quyet các moi de doa bao mat di dong. Alexander cho biet, cuoc hop bí mat này nham cung cap thông tin cho CEO cua Google, Apple và Microsoft nham giam thieu nhung moi de doa cu the cho các công nghe di dong cua ho.


Trong mot email gui Brin, Alexander ca ngoi nhung dóng góp cho ESF tu các chuyên gia công nghe hàng dau cua Google, nhu phó chu tich Vint Cerf, giám doc Internet Evangelist, và phó chu tich ky thuat bao mat Eric Grosse.


Hôm 6/5, mot phát ngôn viên cua Google cho biet công ty dã hop tác voi nhieu chuyên gia bên ngoài, ke ca nhung nguoi cua chính phu My, de bao ve nguoi dùng khoi các cuoc tan công trên không gian mang. "Chúng tôi thuc su co gang bao ve nguoi dùng chong lai các cuoc tan công mang và chúng tôi trao doi voi các chuyên gia bên ngoài, dôi khi tu ca chính phu My, de dam bao chúng tôi vuot lên truoc cuoc chien".


Google, cung nhu mot so công ty khác, dã co gang giu khoang cách voi NSA ke tu khi Edward Snowden tiet lo các tài lieu mat cua NSA. Schmidt và các lãnh dao khác cua Google luôn khang dinh moi chia se thông tin có the có voi chính phu là mien cuong và bi ép buoc ve pháp lý.


Trong mot lan tra loi phong van cua CNN mùa Thu vua qua, Schmidt dã chi trích NSA xâm pham su riêng tu cua các công dân sau khi vo le co quan an ninh này dã to chuc nghe lén trên dien rong. NSA bi cáo buoc khai thác hàng trieu ban ghi du lieu truc tiep tu cáp quang liên ket giua các trung tâm du lieu trên toàn cau.


Nguoi khong lo Internet dang giam su hop tác voi NSA cung là dieu de hieu, khi dang bi “soi” ke tu sau nhung thông tin rò ri tu Snowden.


Chang han, uy tín cua nhà cung cap công cu bao mat RSA dã sut me do bi cáo buoc là dã giúp NSA tích hop mot backdoor vào mot trong các san pham mã hóa cua công ty de doi lay 10 trieu USD.


Google se phai lo ngai các khách hàng dang su dung dich vu dám mây cua mình so hãi bo di neu công ty bi phát hien dóng vai trò tích cuc trong các hoat dong thu thap du lieu cua NSA. Cho den nay, Google cung nhu các ông lon công nghe khác luôn khang dinh ho chi cung cap du lieu khách hàng cho chính phu khi phai dáp ung lenh cua tòa án hoac yêu cau có hieu luc pháp luat.


Google từng quan hệ thân thiết với NSA

Giám đốc NSA và ban lãnh đạo của Google đã nhiều lần liên lạc với nhau, liên quan đến những đề xuất hợp tác về bảo mật dữ liệu.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: