Microsoft tung ra sản phẩm Blockchain mới

Không nằm ngoài "cuộc đua blockchain" hiện nay, hãng Microsoft - "ông lớn" công nghệ với nhiều sản phẩm dành cho doanh nghiệp, cũng vừa tung ra một sản phẩm trên nền tảng blockchain, có tên gọi là Ethereum Proof-of-Authority.


Cụ thể, theo như công bố của Microsoft vào hôm thứ Ba vừa qua, sản phẩm Ethereum Proof-of-Authority trên nền tảng đám mây Azure của hãng cho phép các doanh nghiệp tạo ra các ứng dụng trên một blockchain Ethereum mà không được bảo mật bởi thuật toán đồng bộ Proof-of-Work (PoW). Vì thế, nó sẽ không yêu cầu tính năng "đào" (tiền ảo) như các blockchain thường thấy mà thay vào đó, các tính năng này "sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong một mạng lưới mà không ai tin tưởng lẫn nhau", trang Crypto Coin News cho hay.
Hãng Microsoft tung ra sản phẩm Blockchain mới dành cho các doanh nghiệp.
Nói về sản phẩm Ethereum Proof-of-Authority, Cody Born - một kỹ sư phần mềm Azure Global, cho biết: "PoW hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều trong hệ thống mạng lưới mở và ẩn danh, nơi tiền điện tử đẩy mạnh an ninh mạng. Tuy nhiên, trong mạng lưới của tư nhân hay tập đoàn, ether (tức tiền ảo) nền tảng hoàn toàn không có giá trị." Cody Born cũng giải thích thêm rằng, tất cả những người tham gia vào một mạng lưới blockchain của các doanh nghiệp có uy tín đều được biết đến là hệ thống quản trị có thể được tách ra khỏi hoạt động mạng. Nói cách khác, Proof-of-Authority là một ứng dụng có tích hợp sẵn ứng dụng phân quyền (DApp hoặc dApp) được gọi là "Dapp quản trị", cho phép các thành viên liên kết với quyền quản trị mạng, hoặc có thể ủy quyền quyền quyết định của họ cho người khác. Cùng đó, những người tham gia mạng cũng có thể ủy quyền cho các nodes "bỏ phiếu" thay cho họ trong trường hợp các nodes khác không hoạt động, để đảm bảo rằng tất cả các thành viên có thẻ/quyền trong mạng duy trì sự đồng thuận một cách liên tục. Còn ban quản trị mạng có thể thông qua việc "bỏ phiếu" để biểu quyết và thay đổi các thành viên trong nhóm quản lý mạng một cách minh bạch và có thể kiểm tra. Giống với bản gốc của Azure, sản phẩm blockchain Ethereum mới trên nền tảng PoW này của Microsoft cũng sử dụng mô hình đồng bộ mới, có thể được triển khai trong khoảng thời gian ít nhất là năm phút, để cung cấp cho các doanh nghiệp giải pháp DLT chỉ với "một cú nhấp chuột". Để tăng thêm nhiều tính năng sử dụng cho sản phẩm, Microsoft còn hỗ trợ tích hợp các hợp đồng thông minh, được xây dựng bằng bộ công cụ WebAssembly (Wasm) của Parity, cho phép các nhà phát triển viết các hợp đồng thông minh bằng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc như C, C ++ và Rust thay vì học Solidity- ngôn ngữ lập trình chính của Ethereum. Với sản phẩm mới trên nền tảng Blockchain as a Service (BaaS) vừa được Microsoft tung ra này, các doanh nghiệp lớn thuộc ngành mũi nhọn có thể triển khai và áp dụng nó một cách linh hoạt như "một Ethereum được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp" vậy.Microsoft tung ra san pham Blockchain moi


Khong nam ngoai "cuoc dua blockchain" hien nay, hang Microsoft - "ong lon" cong nghe voi nhieu san pham danh cho doanh nghiep, cung vua tung ra mot san pham tren nen tang blockchain, co ten goi la Ethereum Proof-of-Authority.


Cu the, theo nhu công bo cua Microsoft vào hôm thu Ba vua qua, san pham Ethereum Proof-of-Authority trên nen tang dám mây Azure cua hãng cho phép các doanh nghiep tao ra các ung dung trên mot blockchain Ethereum mà không duoc bao mat boi thuat toán dong bo Proof-of-Work (PoW). Vì the, nó se không yêu cau tính nang "dào" (tien ao) nhu các blockchain thuong thay mà thay vào dó, các tính nang này "se hoat dong hieu qua hon trong mot mang luoi mà không ai tin tuong lan nhau", trang Crypto Coin News cho hay.
Hãng Microsoft tung ra san pham Blockchain moi dành cho các doanh nghiep.
Nói ve san pham Ethereum Proof-of-Authority, Cody Born - mot ky su phan mem Azure Global, cho biet: "PoW hoat dong hieu qua hon rat nhieu trong he thong mang luoi mo và an danh, noi tien dien tu day manh an ninh mang. Tuy nhiên, trong mang luoi cua tu nhân hay tap doàn, ether (tuc tien ao) nen tang hoàn toàn không có giá tri." Cody Born cung giai thích thêm rang, tat ca nhung nguoi tham gia vào mot mang luoi blockchain cua các doanh nghiep có uy tín deu duoc biet den là he thong quan tri có the duoc tách ra khoi hoat dong mang. Nói cách khác, Proof-of-Authority là mot ung dung có tích hop san ung dung phân quyen (DApp hoac dApp) duoc goi là "Dapp quan tri", cho phép các thành viên liên ket voi quyen quan tri mang, hoac có the uy quyen quyen quyet dinh cua ho cho nguoi khác. Cùng dó, nhung nguoi tham gia mang cung có the uy quyen cho các nodes "bo phieu" thay cho ho trong truong hop các nodes khác không hoat dong, de dam bao rang tat ca các thành viên có the/quyen trong mang duy trì su dong thuan mot cách liên tuc. Còn ban quan tri mang có the thông qua viec "bo phieu" de bieu quyet và thay doi các thành viên trong nhóm quan lý mang mot cách minh bach và có the kiem tra. Giong voi ban goc cua Azure, san pham blockchain Ethereum moi trên nen tang PoW này cua Microsoft cung su dung mô hình dong bo moi, có the duoc trien khai trong khoang thoi gian ít nhat là nam phút, de cung cap cho các doanh nghiep giai pháp DLT chi voi "mot cú nhap chuot". De tang thêm nhieu tính nang su dung cho san pham, Microsoft còn ho tro tích hop các hop dong thông minh, duoc xây dung bang bo công cu WebAssembly (Wasm) cua Parity, cho phép các nhà phát trien viet các hop dong thông minh bang các ngôn ngu lap trình quen thuoc nhu C, C ++ và Rust thay vì hoc Solidity- ngôn ngu lap trình chính cua Ethereum. Voi san pham moi trên nen tang Blockchain as a Service (BaaS) vua duoc Microsoft tung ra này, các doanh nghiep lon thuoc ngành mui nhon có the trien khai và áp dung nó mot cách linh hoat nhu "mot Ethereum duoc thiet ke riêng cho các doanh nghiep" vay.

Microsoft tung ra sản phẩm Blockchain mới

Không nằm ngoài "cuộc đua blockchain" hiện nay, hãng Microsoft - "ông lớn" công nghệ với nhiều sản phẩm dành cho doanh nghiệp, cũng vừa tung ra một sản phẩm trên nền tảng blockchain, có tên gọi là Ethereum Proof-of-Authority.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: