Tăng cường tính kết nối giữa nghiên cứu khoa học và thị trường

Thông điệp được Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh trong khuôn khổ buổi tọa đàm giữa đại diện Sở KHCN với đông đảo các nhà khoa học, giảng viên đang công tác tại Đại học Quốc gia TP.HCM diễn ra vào sáng 9/7/2018.


  • Đẩy mạnh hợp tác với Đại học Quốc gia TP.HCM
  • Đô thị sáng tạo là hạt nhân cho đô thị thông minh
  • Viện công nghệ MIT - Hoa Kỳ hỗ trợ TP.HCM đào tạo chuyên gia về đổi mới sáng tạo
  • TP.HCM: Khơi dậy và phát huy sức sáng tạo để tạo đột phá phát triển

Cụ thể, vào sáng ngày 9/8, đại diện Sở KHCN TP.HCM đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với cộng đồng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cán bộ giảng viên hiện công tác, làm việc tại ĐHQG TP.HCM, nhằm tìm phương thức hợp tác tăng khả năng thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học trong trường, viện.


Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng trả lời các câu hỏi trao đổi từ các nhà khoa học, giảng viên tại ĐHQG TP.HCM

Sau phần phát biểu khai mạc của lãnh đạo ĐHGQ TP.HCM và giới thiệu về các kế hoạch, chương trình hỗ trợ phát triển KHCN giai đoạn 2016-2020 của Sở KHCN Thành phố, các đại biểu bước vào nội dung tọa đàm.


Mở đầu phần tọa đàm, đa số nhà khoa học, cán bộ giảng viên đều có chung ý kiến rằng mặc dù hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường, viện trên địa bàn TP.HCM trong thời gian qua có sự phát triển, nhưng nhìn chung vẫn còn rời rạc, song đáng lưu tâm nhất vẫn là trăn trở "khả năng ứng dụng thực tế, thương mại hóa từ các đề tài nghiên cứu khoa học còn thấp, kể cả tại một số đơn vị mạnh như ĐHGQ TP.HCM".


Tiến sỹ Lâm Quang Vinh - Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG TP.HCM thẳng thắn đưa ra nhận định rằng các kết quả nghiên cứu rời rạc, khả năng thương mại hóa thấp là vấn đề chung của nhiều trường, viện, đơn vị nghiên cứu, hay nói cụ thể hơn là "ngay như ĐHQG TP.HCM chưa thực sự có những sản phẩm khoa học công nghệ mang tính đột phát để phục vụ xã hội".


Tán đồng quan điểm này, Ủy viên Trung ương Đảng - Giám đốc ĐHQG TP.HCM Huỳnh Thành Đạt thừa nhận "đây cũng là vấn đề chung mà nhiều trường, viện, đơn vị nghiên cứu khác đang gặp phải".


Vẫn theo lời tiến sỹ Huỳnh Thành Đạt, các đề tài nghiên cứu chủ yếu tự phát từ các nhà khoa học, khó thương mại hóa kết quả nghiên cứu.


"Để giải quyết bài toán này, mô hình tam giác 3 nhà gồm nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp là hết sức cần thiết, nhưng kết quả hợp tác với nhà nước, doanh nghiệp trong thời gian qua rõ ràng là cũng chưa thực sự hiệu quả", người đứng đầu ĐHQG TP.HCM nêu vấn đề.


Tiếp thu ý kiến này, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở KHCN TP.HCM khẳng định "đó cũng chính là trăn trở của Sở KHCN Thành phố" bởi lẽ số liệu thống kê cho thấy kết quả từ các đề tài nghiên cứu hầu hết vẫn dừng ở sản phẩm mang tính mô hình, khó đưa vào sản xuất.


"Trong khi đó, các doanh nghiệp mong muốn có những sản phẩm có thể nhanh chóng triển khai sản xuất, đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường và đem lại hiệu quả kinh tế", ông Dũng nói.


Dài hơn... nhưng cần trọng tâm cụ thể


Để giải quyết vấn đề này, ông Dũng cho biết thêm rằng, Sở KHCN TP.HCM đã và đang đưa ra nhiều chương trình, hoạt động phát triển hoạt động KHCN, gắn kết với đổi mới sáng tạo. Trong đó, các chương trình nghiên cứu KHCN mục tiêu sẽ là giải pháp nâng cao khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các trường, viện và đơn vị nghiên cứu.


Mỗi chương trình này sẽ hướng tới kết quả là các sản phẩm mục tiêu cụ thể, đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường cũng như yêu cầu của Thành phố.


Các ban chủ nhiệm chương trình có nhiệm vụ thiết kế mục tiêu, nội dung cụ thể cho chương trình và từ đó tìm kiếm, phối hợp với các đơn vị, nhóm nghiên cứu mạnh để thực hiện nội dung chương trình. Thời gian thực hiện chương trình nghiên cứu cũng kéo dài trong 5 năm.


Theo ông Nguyễn Việt Dũng, các chương trình mục tiêu dài hạn là một trong những giải pháp quan trọng để tăng khả năng thương mại hóa của các kết quả nghiên cứu.


Ngoài ra, đại diện Sở KHCN TP.HCM cũng nhấn mạnh quan điểm rằng "cần có sự tham gia, đồng hành sâu hơn nữa của các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Các doanh nghiệp không chỉ đặt hàng với các nhà khoa học mà còn cần góp vốn, đồng hành với nhóm nghiên cứu trong cả quá trình”.


Trước thông tin về chủ trương này, các nhà khoa học và giảng viên đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ.


"Tôi rất tâm đắc với các chương trình mục tiêu dài hơi nhưng 5 năm vẫn là thời gian ngắn", Giáo sư - tiến sỹ Lê Chí Hiệp đến từ Đại học Bách khoa TP.HCM nhìn nhận, "Hiện nay nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp vẫn hoạt động riêng lẻ, rời rạc. Do đó, ban chủ nhiệm các chương trình mục tiêu cần có quyền lực hơn, phải xác định sản phẩm mục tiêu là gì, từ đó xác định việc cụ thể phải làm".


Giám đốc ĐHGQ TP.HCM Huỳnh Thành Đạt cho biết ĐHQG TP.HCM cũng đánh giá rằng, các chương trình mà Sở KHCN Thành phố đề ra là hợp lý, sát thực tế và có hướng mở. Tuy nhiên, tiến sỹ Đạt cũng gợi mở quan điểm các chương trình này cần có quy mô lớn, thời gian triển khai dài hơn, và hơn hết là cần tạo ra các sản phẩm rõ ràng thay vì các đề tài lẻ tẻ như trước”.

Tang cuong tinh ket noi giua nghien cuu khoa hoc va thi truong


Thong diep duoc Giam doc So KHCN TP.HCM Nguyen Viet Dung nhan manh trong khuon kho buoi toa dam giua dai dien So KHCN voi dong dao cac nha khoa hoc, giang vien dang cong tac tai Dai hoc Quoc gia TP.HCM dien ra vao sang 9/7/2018.


  • Day manh hop tác voi Dai hoc Quoc gia TP.HCM
  • Dô thi sáng tao là hat nhân cho dô thi thông minh
  • Vien công nghe MIT - Hoa Ky ho tro TP.HCM dào tao chuyên gia ve doi moi sáng tao
  • TP.HCM: Khoi day và phát huy suc sáng tao de tao dot phá phát trien

Cu the, vào sáng ngày 9/8, dai dien So KHCN TP.HCM dã có buoi gap go và trao doi voi cong dong các nhà khoa hoc, nhà nghiên cuu và cán bo giang viên hien công tác, làm viec tai DHQG TP.HCM, nham tìm phuong thuc hop tác tang kha nang thuong mai hóa san pham tu ket qua nghiên cuu khoa hoc trong truong, vien.


Giám doc So KHCN TP.HCM Nguyen Viet Dung tra loi các câu hoi trao doi tu các nhà khoa hoc, giang viên tai DHQG TP.HCM

Sau phan phát bieu khai mac cua lãnh dao DHGQ TP.HCM và gioi thieu ve các ke hoach, chuong trình ho tro phát trien KHCN giai doan 2016-2020 cua So KHCN Thành pho, các dai bieu buoc vào noi dung toa dàm.


Mo dau phan toa dàm, da so nhà khoa hoc, cán bo giang viên deu có chung ý kien rang mac dù hoat dong nghiên cuu khoa hoc tai các truong, vien trên dia bàn TP.HCM trong thoi gian qua có su phát trien, nhung nhìn chung van còn roi rac, song dáng luu tâm nhat van là tran tro "kha nang ung dung thuc te, thuong mai hóa tu các de tài nghiên cuu khoa hoc còn thap, ke ca tai mot so don vi manh nhu DHGQ TP.HCM".


Tien sy Lâm Quang Vinh - Truong Ban Khoa hoc và Công nghe, DHQG TP.HCM thang than dua ra nhan dinh rang các ket qua nghiên cuu roi rac, kha nang thuong mai hóa thap là van de chung cua nhieu truong, vien, don vi nghiên cuu, hay nói cu the hon là "ngay nhu DHQG TP.HCM chua thuc su có nhung san pham khoa hoc công nghe mang tính dot phát de phuc vu xã hoi".


Tán dong quan diem này, Uy viên Trung uong Dang - Giám doc DHQG TP.HCM Huynh Thành Dat thua nhan "dây cung là van de chung mà nhieu truong, vien, don vi nghiên cuu khác dang gap phai".


Van theo loi tien sy Huynh Thành Dat, các de tài nghiên cuu chu yeu tu phát tu các nhà khoa hoc, khó thuong mai hóa ket qua nghiên cuu.


"De giai quyet bài toán này, mô hình tam giác 3 nhà gom nhà nuoc - nhà truong - nhà doanh nghiep là het suc can thiet, nhung ket qua hop tác voi nhà nuoc, doanh nghiep trong thoi gian qua rõ ràng là cung chua thuc su hieu qua", nguoi dung dau DHQG TP.HCM nêu van de.


Tiep thu ý kien này, ông Nguyen Viet Dung - Giám doc So KHCN TP.HCM khang dinh "dó cung chính là tran tro cua So KHCN Thành pho" boi le so lieu thong kê cho thay ket qua tu các de tài nghiên cuu hau het van dung o san pham mang tính mô hình, khó dua vào san xuat.


"Trong khi dó, các doanh nghiep mong muon có nhung san pham có the nhanh chóng trien khai san xuat, dáp ung duoc nhu cau thuc te cua thi truong và dem lai hieu qua kinh te", ông Dung nói.


Dài hon... nhung can trong tâm cu the


De giai quyet van de này, ông Dung cho biet thêm rang, So KHCN TP.HCM dã và dang dua ra nhieu chuong trình, hoat dong phát trien hoat dong KHCN, gan ket voi doi moi sáng tao. Trong dó, các chuong trình nghiên cuu KHCN muc tiêu se là giai pháp nâng cao kha nang thuong mai hóa ket qua nghiên cuu cua các truong, vien và don vi nghiên cuu.


Moi chuong trình này se huong toi ket qua là các san pham muc tiêu cu the, dáp ung duoc nhu cau thuc te cua thi truong cung nhu yêu cau cua Thành pho.


Các ban chu nhiem chuong trình có nhiem vu thiet ke muc tiêu, noi dung cu the cho chuong trình và tu dó tìm kiem, phoi hop voi các don vi, nhóm nghiên cuu manh de thuc hien noi dung chuong trình. Thoi gian thuc hien chuong trình nghiên cuu cung kéo dài trong 5 nam.


Theo ông Nguyen Viet Dung, các chuong trình muc tiêu dài han là mot trong nhung giai pháp quan trong de tang kha nang thuong mai hóa cua các ket qua nghiên cuu.


Ngoài ra, dai dien So KHCN TP.HCM cung nhan manh quan diem rang "can có su tham gia, dong hành sâu hon nua cua các doanh nghiep trong hoat dong nghiên cuu phát trien và doi moi sáng tao. Các doanh nghiep không chi dat hàng voi các nhà khoa hoc mà còn can góp von, dong hành voi nhóm nghiên cuu trong ca quá trình”.


Truoc thông tin ve chu truong này, các nhà khoa hoc và giang viên dã bày to su dong tình, ung ho.


"Tôi rat tâm dac voi các chuong trình muc tiêu dài hoi nhung 5 nam van là thoi gian ngan", Giáo su - tien sy Lê Chí Hiep den tu Dai hoc Bách khoa TP.HCM nhìn nhan, "Hien nay nhà nuoc - nhà truong - nhà doanh nghiep van hoat dong riêng le, roi rac. Do dó, ban chu nhiem các chuong trình muc tiêu can có quyen luc hon, phai xác dinh san pham muc tiêu là gì, tu dó xác dinh viec cu the phai làm".


Giám doc DHGQ TP.HCM Huynh Thành Dat cho biet DHQG TP.HCM cung dánh giá rang, các chuong trình mà So KHCN Thành pho de ra là hop lý, sát thuc te và có huong mo. Tuy nhiên, tien sy Dat cung goi mo quan diem các chuong trình này can có quy mô lon, thoi gian trien khai dài hon, và hon het là can tao ra các san pham rõ ràng thay vì các de tài le te nhu truoc”.


Tăng cường tính kết nối giữa nghiên cứu khoa học và thị trường

Thông điệp được Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh trong khuôn khổ buổi tọa đàm giữa đại diện Sở KHCN với đông đảo các nhà khoa học, giảng viên đang công tác tại Đại học Quốc gia TP.HCM diễn ra vào sáng 9/7/2018.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: