Ứng dụng WeFit kết nối phòng tập gym và yoga

Ứng dụng WeFit được xem như là một "Uber" với sự liên hết của hơn 300 phòng tập, có hơn 20 bộ môn từ Gym, Yoga đến Zumba, Group X ở Hà Nội và TP.HCM cho khách hàng.


 • Cuộc đua chăm sóc sức khỏe di động
 • Thiết bị chăm sóc sức khỏe
 • Chăm sóc sức khỏe di động
 • Thiết bị chăm sóc sức khỏe
 • Thiết bị đeo: Đa dạng sản phẩm chăm sóc sức khỏe
 • Bước tiến của y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe

Năm 2017, các nhà khoa học thuộc Đại học Stanford (Mỹ) đưa ra thống kê mức độ vận động người dân ở các nước dựa trên số bước chân trung bình mỗi ngày. Người dân Việt Nam thuộc nhóm ít vận động khi đi chưa tới 4.000 bước chân mỗi ngày.


Trong khi đó, chi phí dành cho y tế tại Việt Nam tính trên đầu người thấp: khoảng 1 triệu đồng/người/năm, bằng 1/10 của Thái Lan, 1/20 so với Singapore... Vì thế chăm sóc sức khỏe nói chung hay thị trường phòng luyện tập sức khỏe đang là mảnh đất màu mỡ mà chưa được khai thác mạnh mẽ tại Việt Nam.


Ứng dụng Wefit.

Xuất phát WeFit được xây dựng trên mô hình kinh tế chia sẻ với chức năng chính là xử lý nhu cầu của khách hàng. Với WeFit, người dùng sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí khi tìm kiếm các phòng tập luyện thể hình. Người dùng chỉ cần mua một gói tập duy nhất của WeFit, kích hoạt ứng dụng trên smartphone để có thể trải nghiệm và tập luyện tại bất kỳ phòng tập nào trong hệ thống. Trong khi đó, các phòng tập cũng sẽ hưởng lợi khi hợp tác với WeFit bởi lẽ ứng dụng này sẽ mang thêm lượng khách mới, giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư phòng tập, tăng doanh thu và nhận diện thương hiệu.


Các phòng tập trong hệ thống WeFit rất đa dạng với hơn 20 bộ môn như Gym, Yoga, Boxing, Zumba… Theo như Khôi Nguyễn- nhà sáng lập kiêm CEO của WeFit thì hiện nay ứng dụng đã thu hút hơn 6000 khách hàng thường xuyên, kết nối hơn 600 phòng tập và cung cấp hơn 5000 lịch tập luyện mỗi ngày. Trong thời kỳ đầu, WeFit chỉ tập trung vào hai thị trường chủ lực là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.


Tuy nhiên, trong giai đoạn 3-4 tháng tiếp theo, các nhà sáng lập WeFit có ý định mở vòng gọi vốn mới nhằm thúc đẩy kinh doanh và chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Hơn thế nữa, WeFit còn tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh khi kết nối những dịch vụ làm đẹp và Spa trên nền tảng mô hình kinh tế chia sẻ.


Theo ông Nguyễn Khôi thì hiện tại WeFit đã có nhà đầu tư thiên thần và đang xúc tiến gọi vốn cho vòng serie A với một số quỹ đầu tư nước ngoài để phát triển trong năm 2018 vì nếu không đicác startup tương tự của nước ngoài sẽ nhảy vào lấy mất cơ hội. Mô hình tương tự như vậy đã xuất hiện ở vài nước trong khu vực Đông Nam Á, có thể kể đến những cái tên: Passport Asia, KFit, Guava Pass, Hero, Yoogaia, Muuyu, Yogarden.


Ứng dụng WeFit là giải pháp tham gia Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM (I-Star) năm 2018 ở nhóm đối tượng 2. Giải thưởng I-Star được xem là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng kết quả nghiên cứu phát triển vào sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo ra những đột phá mới cho sự tăng trưởng bền vững của TP.HCM và cả nước. Thông qua giải thưởng I-Star 2018, Sở KHCN TP.HCM muốn xây dựng văn hóa về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong mọi lĩnh vực, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Đối tượng và tiêu chí của giải thưởng:


• Đối tượng 1: Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã thực hiện ý tưởng kinh doanh trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, có thành tích nổi bật, đem lại lợi ích kinh tế, xã hội cho Thành phố.


Tiêu chí xét chọn: 1) Tính sáng tạo 2) Hiệu quả kinh tế 3) Tác động xã hội


• Đối tượng 2: Tổ chức, cá nhân có giải pháp đổi mới sáng tạo, giải quyết những vấn đề của cộng đồng và mang lại hiệu quả thiết thực cho Thành phố.


Tiêu chí xét chọn: 1) Tính sáng tạo 2) Tác động xã hội


• Đối tượng 3: Các tác phẩm truyền thông có nhiều tác động đến hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng.


Tiêu chí xét chọn: 1) Chiều sâu nội dung 2) Tính sáng tạo 3) Tác động xã hội


• Đối tượng 4: Các tổ chức ươm tạo, tổ chức hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư thiên thần, các chuyên gia tư vấn,... có đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.


Tiêu chí xét chọn: Thông qua thành tích cống hiến cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.Ung dung WeFit ket noi phong tap gym va yoga


Ung dung WeFit duoc xem nhu la mot "Uber" voi su lien het cua hon 300 phong tap, co hon 20 bo mon tu Gym, Yoga den Zumba, Group X o Ha Noi va TP.HCM cho khach hang.


 • Cuoc dua cham sóc suc khoe di dong
 • Thiet bi cham sóc suc khoe
 • Cham sóc suc khoe di dong
 • Thiet bi cham sóc suc khoe
 • Thiet bi deo: Da dang san pham cham sóc suc khoe
 • Buoc tien cua y te và công nghe cham sóc suc khoe

Nam 2017, các nhà khoa hoc thuoc Dai hoc Stanford (My) dua ra thong kê muc do van dong nguoi dân o các nuoc dua trên so buoc chân trung bình moi ngày. Nguoi dân Viet Nam thuoc nhóm ít van dong khi di chua toi 4.000 buoc chân moi ngày.


Trong khi dó, chi phí dành cho y te tai Viet Nam tính trên dau nguoi thap: khoang 1 trieu dong/nguoi/nam, bang 1/10 cua Thái Lan, 1/20 so voi Singapore... Vì the cham sóc suc khoe nói chung hay thi truong phòng luyen tap suc khoe dang là manh dat màu mo mà chua duoc khai thác manh me tai Viet Nam.


Ung dung Wefit.

Xuat phát WeFit duoc xây dung trên mô hình kinh te chia se voi chuc nang chính là xu lý nhu cau cua khách hàng. Voi WeFit, nguoi dùng se tiet kiem duoc thoi gian và chi phí khi tìm kiem các phòng tap luyen the hình. Nguoi dùng chi can mua mot gói tap duy nhat cua WeFit, kích hoat ung dung trên smartphone de có the trai nghiem và tap luyen tai bat ky phòng tap nào trong he thong. Trong khi dó, các phòng tap cung se huong loi khi hop tác voi WeFit boi le ung dung này se mang thêm luong khách moi, giúp toi uu hóa chi phí dau tu phòng tap, tang doanh thu và nhan dien thuong hieu.


Các phòng tap trong he thong WeFit rat da dang voi hon 20 bo môn nhu Gym, Yoga, Boxing, Zumba… Theo nhu Khôi Nguyen- nhà sáng lap kiêm CEO cua WeFit thì hien nay ung dung dã thu hút hon 6000 khách hàng thuong xuyên, ket noi hon 600 phòng tap và cung cap hon 5000 lich tap luyen moi ngày. Trong thoi ky dau, WeFit chi tap trung vào hai thi truong chu luc là Hà Noi và TP. Ho Chí Minh.


Tuy nhiên, trong giai doan 3-4 tháng tiep theo, các nhà sáng lap WeFit có ý dinh mo vòng goi von moi nham thúc day kinh doanh và chiem linh thi truong Viet Nam. Hon the nua, WeFit còn tiep tuc mo rong thi truong kinh doanh khi ket noi nhung dich vu làm dep và Spa trên nen tang mô hình kinh te chia se.


Theo ông Nguyen Khôi thì hien tai WeFit dã có nhà dau tu thiên than và dang xúc tien goi von cho vòng serie A voi mot so quy dau tu nuoc ngoài de phát trien trong nam 2018 vì neu không dicác startup tuong tu cua nuoc ngoài se nhay vào lay mat co hoi. Mô hình tuong tu nhu vay dã xuat hien o vài nuoc trong khu vuc Dông Nam Á, có the ke den nhung cái tên: Passport Asia, KFit, Guava Pass, Hero, Yoogaia, Muuyu, Yogarden.


Ung dung WeFit là giai pháp tham gia Giai thuong Doi moi sáng tao và khoi nghiep TP.HCM (I-Star) nam 2018 o nhóm doi tuong 2. Giai thuong I-Star duoc xem là mot trong nhung hoat dong có ý nghia quan trong trong viec thúc day doi moi sáng tao, ung dung ket qua nghiên cuu phát trien vào san xuat, kinh doanh, góp phan tao ra nhung dot phá moi cho su tang truong ben vung cua TP.HCM và ca nuoc. Thông qua giai thuong I-Star 2018, So KHCN TP.HCM muon xây dung van hóa ve doi moi sáng tao và khoi nghiep trong moi linh vuc, dong thoi lan toa tinh than doi moi sáng tao trong cong dong.

Doi tuong và tiêu chí cua giai thuong:


• Doi tuong 1: Doanh nghiep khoi nghiep doi moi sáng tao dã thuc hien ý tuong kinh doanh trên co so khai thác tài san trí tue, công nghe, mô hình kinh doanh moi, có thành tích noi bat, dem lai loi ích kinh te, xã hoi cho Thành pho.


Tiêu chí xét chon: 1) Tính sáng tao 2) Hieu qua kinh te 3) Tác dong xã hoi


• Doi tuong 2: To chuc, cá nhân có giai pháp doi moi sáng tao, giai quyet nhung van de cua cong dong và mang lai hieu qua thiet thuc cho Thành pho.


Tiêu chí xét chon: 1) Tính sáng tao 2) Tác dong xã hoi


• Doi tuong 3: Các tác pham truyen thông có nhieu tác dong den hoat dong doi moi sáng tao và khoi nghiep, có suc lan toa manh trong cong dong.


Tiêu chí xét chon: 1) Chieu sâu noi dung 2) Tính sáng tao 3) Tác dong xã hoi


• Doi tuong 4: Các to chuc uom tao, to chuc ho tro hoat dong doi moi sáng tao, nhà dau tu thiên than, các chuyên gia tu van,... có dóng góp tích cuc cho hoat dong doi moi sáng tao và khoi nghiep.


Tiêu chí xét chon: Thông qua thành tích cong hien cho cong dong khoi nghiep doi moi sáng tao.
Ứng dụng WeFit kết nối phòng tập gym và yoga

Ứng dụng WeFit được xem như là một "Uber" với sự liên hết của hơn 300 phòng tập, có hơn 20 bộ môn từ Gym, Yoga đến Zumba, Group X ở Hà Nội và TP.HCM cho khách hàng.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: