Rabbit Proto - Máy in 3D có thể in mạch điện tử

Một nhóm các sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Stanford vừa chế tạo ra một dạng phụ tùng mới dành cho các máy in 3D - có chức năng tạo ra các mạch điện có thể hoạt động được.


Được lắp đặt ngay bên cạnh các đầu xuất nhựa nhiệt dẻo của máy in 3D, thiết kế này có thể giúp máy in 3D tại ra được các bản nguyên mẫu (prototype) điện tử có thể hoạt động được.
"Dự án của chúng tôi cho phép các máy in 3D xử lý các chất liệu bán dẫn song song với chất liệu nhựa thông thường. Các vật liệu dẫn điện có thể được nhúng trong các mô hình 3D và in ra trong cùng quá trình in ấn 3D đó", Alex Jais, một trong 3 sinh viên đã tạo ra thiết bị đầu in này cho biết.


Đầu in 3D Proto Rabbit (tên viết tắt của nguyên mẫu) được thiết kế để phù hợp với các phiên bản khác nhau của máy in RepRap. Máy in RepRap là sản phẩm được thiết kế để có thể in hầu hết các thành phần chất liệu, trong đó có Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Axid polylactic (PLA), hoặc các hình thức khác của nhựa polymer nhiệt.


Rabbit Proto - Máy in 3D có thể in mạch điện tử
"Hiện máy in RepRap đã được ứng dụng khá nhiều, và sáng chế của chúng tôi sẽ mang lại nhiều khả năng thú vị hơn nữa cho chúng", Alex Jais nói. Rabbit Proto cho phép các nhà thiết kế và sản xuất có thể sản xuất ra những nguyên mẫu phức tạp từ một quy trình khá đơn giản.


Rabbit Proto là dự án mã nguồn mở. Đầu in đính kèmnày là một ống tiêm với vòi phun 1,37 mm, pha chế chất liệu dẫn lên đến 10cc một lúc. Cho đến nay, máy đang sử dụng chất liệu silicone pha bạc, nhưng các kỹ sư của Rabbit Proto đang với hãng Bare Conductive để có thể sử dụng nó với chất liệu graphite tân tiến hơn.


Vì đây là một dự án mã nguồn mở, các tác giả của nó vẫn đang dựa vào các nhà phát triển bên ngoài để thêm vào các chức năng khác. Rabbit Proto không đơn độc trên thị trường in mạch điện 3D này. Hãng Cartesian của Úc cũng đã tạo ra Argentum, máy in 3D phun ra mực dẫn điện (làm bằng các hạt nano bạc) lên giấy, vải, acrylic, nhựa, MDF và nhiều chất liệu sợi thủy tinh khác, tạo ra các bo mạch cứng và linh hoạt, thậm chí có thể được dệt vào quần áo. Các nhà phát triển đã đưa dự án lên nền tảng gọi vốn cộng đồng Kickstartervà đã thu được 137.000 USD từ những người ủng hộ, vượt xa so với mục tiêu ban đầu là 30.000 USD. Sản phẩm sẽ có trên thị trường trong tháng 9 với giá 1.599 USD.


Các nhà sáng chế của Rabbit Proto hiện đang tìm quỹ đầu tư để tiếp tục dự án này, và rất có thể họ sẽ được tài trợ bởi quỹ đầu tư Star X của trường Stanford. Sản phẩm này cũng sẽ được bán ra vào mùa hè với giá tổng cộng 2.499 USD cho nguyên bộ máy in kèm đầu in Rabbit Proto.


Rabbit Proto - May in 3D co the in mach dien tu


Mot nhom cac sinh vien da tot nghiep Dai hoc Stanford vua che tao ra mot dang phu tung moi danh cho cac may in 3D - co chuc nang tao ra cac mach dien co the hoat dong duoc.


Duoc lap dat ngay bên canh các dau xuat nhua nhiet deo cua máy in 3D, thiet ke này có the giúp máy in 3D tai ra duoc các ban nguyên mau (prototype) dien tu có the hoat dong duoc.
"Du án cua chúng tôi cho phép các máy in 3D xu lý các chat lieu bán dan song song voi chat lieu nhua thông thuong. Các vat lieu dan dien có the duoc nhúng trong các mô hình 3D và in ra trong cùng quá trình in an 3D dó", Alex Jais, mot trong 3 sinh viên dã tao ra thiet bi dau in này cho biet.


Dau in 3D Proto Rabbit (tên viet tat cua nguyên mau) duoc thiet ke de phù hop voi các phiên ban khác nhau cua máy in RepRap. Máy in RepRap là san pham duoc thiet ke de có the in hau het các thành phan chat lieu, trong dó có Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Axid polylactic (PLA), hoac các hình thuc khác cua nhua polymer nhiet.


Rabbit Proto - May in 3D co the in mach dien tu
"Hien máy in RepRap dã duoc ung dung khá nhieu, và sáng che cua chúng tôi se mang lai nhieu kha nang thú vi hon nua cho chúng", Alex Jais nói. Rabbit Proto cho phép các nhà thiet ke và san xuat có the san xuat ra nhung nguyên mau phuc tap tu mot quy trình khá don gian.


Rabbit Proto là du án mã nguon mo. Dau in dính kèmnày là mot ong tiêm voi vòi phun 1,37 mm, pha che chat lieu dan lên den 10cc mot lúc. Cho den nay, máy dang su dung chat lieu silicone pha bac, nhung các ky su cua Rabbit Proto dang voi hãng Bare Conductive de có the su dung nó voi chat lieu graphite tân tien hon.


Vì dây là mot du án mã nguon mo, các tác gia cua nó van dang dua vào các nhà phát trien bên ngoài de thêm vào các chuc nang khác. Rabbit Proto không don doc trên thi truong in mach dien 3D này. Hãng Cartesian cua Úc cung dã tao ra Argentum, máy in 3D phun ra muc dan dien (làm bang các hat nano bac) lên giay, vai, acrylic, nhua, MDF và nhieu chat lieu soi thuy tinh khác, tao ra các bo mach cung và linh hoat, tham chí có the duoc det vào quan áo. Các nhà phát trien dã dua du án lên nen tang goi von cong dong Kickstartervà dã thu duoc 137.000 USD tu nhung nguoi ung ho, vuot xa so voi muc tiêu ban dau là 30.000 USD. San pham se có trên thi truong trong tháng 9 voi giá 1.599 USD.


Các nhà sáng che cua Rabbit Proto hien dang tìm quy dau tu de tiep tuc du án này, và rat có the ho se duoc tài tro boi quy dau tu Star X cua truong Stanford. San pham này cung se duoc bán ra vào mùa hè voi giá tong cong 2.499 USD cho nguyên bo máy in kèm dau in Rabbit Proto.Rabbit Proto - Máy in 3D có thể in mạch điện tử

Một nhóm các sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Stanford vừa chế tạo ra một dạng phụ tùng mới dành cho các máy in 3D - có chức năng tạo ra các mạch điện có thể hoạt động được.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: