Hướng dẫn up ROM cho BlackBerry Q10 và Z10

Việc cài mới ROM (hay up ROM) là cách để người ưa thích những thiết bị chạy BlackBerry 10 hiện đang được giảm giá gây sốc là Z10 hay Q10 khám phá đến tận cùng những tính năng phong phú và chủ động nâng cấp hệ điều hành…


Giống như cài mới ROM cho một thiết bị Android, việc cài mới ROM cho những thiết bị chạy BlackBerry 10 như Z10 hay Q10 sẽ mang lại nhiều tính năng phong phú hơn so với hệ điều hành gốc, đi kèm với việc khắc phục các lỗi khác nhau như bị hiện tượng LED chớp đỏ, không khởi động lại vào Safe Mode được hay xuất hiện màn hình đen khi thực hiện lệnh xóa dữ liệu.


Hơn nữa, tự cài mới ROM là một cách chủ động để nâng cấp hệ điều hành lên những phiên bản mới nhất, chẳng hạn như BlackBerry 10.2.1, môi trường cho phép cài thẳng các ứng dụng Android lên máy. Khi cần bạn cũng có thể quay trở về những phiên bản cũ hơn.


Tất nhiên bạn cần sao lưu dữ liệu trước khi nâng cấp bản mới. Việc sao lưu dữ liệu Z10 hay Q10 vào máy tính rất đơn giản, chỉ cần có BlackBerry Link.


Khi đã sao lưu cẩn thận, bạn hãy tìm và tải về 2 ứng dụng cần thiết để cài mới ROM là Sachup, để tìm kiếm ROM tải về, và Sachibar, dùng để cài ROM vào máy BlackBerry.


Hướng dẫn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Tìm ROM


Bước 1: Chạy Sachup, sẽ có giao diện như hình dưới đây:


1-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Hướng dẫn up ROM cho BlackBerry Q10 và Z10: Chạy Sachup lên và điền các thông số của máy BlackBerry của bạn.


Bạn hãy tìm  hiểu máy của mình để điền thông số (chỉ chỉnh 4 dòng đầu tiền, còn lại 3 dòng cuối để mặc định). Ví dụ, BlackBerry Q10 phát hành ở châu Á thường có ký hiệu SQN100-3, BlackBerry Z10 phát hành ở Mỹ có ký hiệu STL100-4.


Sau đó kích nút Scan bên dưới để dò tìm phiên bản ROM mới nhất.


Bước 2: Nhấn Download All để tải về tất cả và chờ đợi. Trong quá trình tải về nếu có trục trặc về mạng thì khi kích hoạt lại phần mềm sẽ tiếp tục tải nối tiếp chứ không bị tải lại từ đầu.


2-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Hướng dẫn up ROM cho BlackBerry Q10 và Z10: Nhấn Download All để tải về tất cả.


3-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Hướng dẫn up ROM cho BlackBerry Q10 và Z10: Chờ đợi Sachup tải về tất cả các bản ROM nâng cấp mới nhất.


Bước 3: Đã tải xong, các file tải về được nhóm vào cùng thư mục lấy tên phiên bản ROM nằm trong thư mục Sachup (có nghĩa thư mục Sachup nằm đâu thì ROM tải về về nằm trong đó).


4,5-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Hướng dẫn up ROM cho BlackBerry Q10 và Z10: Đã tải xong, các file tải về được nhóm vào cùng thư mục lấy tên phiên bản ROM (khoanh tròn) nằm trong thư mục Sachup.


Bước phụ: Trong trường hợp muốn quay trở lại BlackBerry OS cũ, bạn cũng tìm phiên bản ROM phù hợp bằng Sachup, chỉ khác một chút là ở mục Mode chuyển từ Upgrade sang Debrick.


A9-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Hướng dẫn up ROM cho BlackBerry Q10 và Z10: Trong trường hợp muốn quay trở lại BlackBerry OS cũ, bạn cũng tìm phiên bản ROM phù hợp bằng Sachup, chỉ khác một chút là ở mục Mode chuyển từ Upgrade sang Debrick (khoanh).


Hướng dẫn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Cài ROM


Khi bạn đã có bản ROM ưng ý trên máy tính rồi, việc còn lại chỉ là cài bản ROM này vào chiếc BlackBerry Q10 hoặc Z10.


Bước 1: Để tiến hành cài ROM, bạn phải bật chế độ Development Mode bằng cách vào Cài đặt hệ thống => Bảo mật và riêng tư => Chế độ phát triển rồi bật trạng thái ON và đặt một mật khẩu.


A1-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Hướng dẫn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Để tiến hành cài ROM, bạn phải bật chế độ Development Mode bằng cách vào “Cài đặt hệ thống => Bảo mật và riêng tư” (mũi tên).


A2-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Hướng dẫn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Trong mục “Bảo mật và riêng tư”, vào “Chế độ phát triển” (mũi tên).


A3-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Hướng dẫn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Trong mục “Chế độ phát triển”, bật trạng thái ON và đặt một mật khẩu.


Bước 2: Tiến hành chạy file Sachibar.


A4,5-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Hướng dẫn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Tiến hành chạy file Sachibar.


Bước 3: Kết nối chiếc Z10 hoặc Q10 với máy tính và đánh mật khẩu thiết bị nếu có, máy tính sẽ tự nhận ra kết nối. Khi đã kết nối bạn có thể nhìn thấy phiên bản hệ điều hành đang dùng, trong ngoặc là lượng pin còn lại.


Đến bước này bạn kéo cả thư mục ROM vừa tải về vào ô trống có chữ There is no BlackBerry at this address.


A5-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Hướng dẫn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Bạn có thể kéo cả thư mục ROM vừa tải về vào ô trống có chữ “There is no BlackBerry at this address” (khung đỏ).


Bước 4: Đến đây bạn phải ngồi đợi vì quá trình gửi file khá lâu.


A6-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Hướng dẫn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Đến đây bạn phải ngồi đợi.


A7,5-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Hướng dẫn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Quá trình gửi file có thể sẽ rất lâu.


Bước 5: Sau khi cài ROM xong chiếc Z10 hoặc Q10 sẽ tự khởi động lại. Nó có thể đứng ở chữ Blackberry khá lâu, bạn cứ kiên nhẫn đợi là sẽ hoàn tất việc cài mới ROM.

Huóng dãn up ROM cho BlackBerry Q10 và Z10


Viẹc cài mói ROM (hay up ROM) là cách dẻ nguòi ua thích nhũng thiét bị chạy BlackBerry 10 hiẹn dang duọc giảm giá gay sóc là Z10 hay Q10 khám phá dén tạn cùng nhũng tính nang phong phú và chủ dọng nang cáp hẹ dièu hành…


Gióng nhu cài mói ROM cho mọt thiét bị Android, viẹc cài mói ROM cho nhũng thiét bị chạy BlackBerry 10 nhu Z10 hay Q10 sẽ mang lại nhièu tính nang phong phú hon so vói hẹ dièu hành góc, di kem voi viẹc khác phục cac loi khac nhau nhu bi hien tuong LED chop do, khong khỏi dọng lại vào Safe Mode duọc hay xuat hien man hinh den khi thuc hien lenh xóa dũ liẹu.


Hon nũa, tụ cài mói ROM là mọt cách chủ dọng dẻ nang cáp hẹ dièu hành len nhũng phien bản mói nhát, chảng hạn nhu BlackBerry 10.2.1, moi truòng cho phép cài thảng các úng dụng Android len máy. Khi càn bạn cũng có thẻ quay trỏ vè nhũng phien bản cũ hon.


Tát nhien bạn càn sao luu du lieu truoc khi nang cap ban moi. Viec sao luu dũ liẹu Z10 hay Q10 vào máy tính rat don gian, chỉ càn có BlackBerry Link.


Khi dã sao luu cản thạn, bạn hãy tìm và tai ve 2 úng dụng càn thiét dẻ cài mói ROM là Sachup, dẻ tìm kiém ROM tải ve, va Sachibar, dùng dẻ cài ROM vao may BlackBerry.


Huóng dãn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Tìm ROM


Buóc 1: Chay Sachup, se co giao dien nhu hình duói day:


1-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Huóng dãn up ROM cho BlackBerry Q10 và Z10: Chạy Sachup len và dièn các thong só của máy BlackBerry của bạn.


Ban hãy tìm  hiẻu may cua minh de dien thong so (chi chinh 4 dong dau tien, con lai 3 dong cuoi de mac dinh). Ví dụ, BlackBerry Q10 phát hành ỏ chau Á thuòng có ký hiẹu SQN100-3, BlackBerry Z10 phát hành ỏ Mỹ có ký hiẹu STL100-4.


Sau dó kích nút Scan ben duói de dò tìm phien ban ROM mói nhat.


Buóc 2: Nhán Download All dẻ tải vè tát cả và chò dọi. Trong qua trinh tải vè neu co truc trac ve mang thi khi kich hoạt lại phan mem se tiep tuc tải nói tiep chu khong bi tải lai tu dau.


2-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Huóng dãn up ROM cho BlackBerry Q10 và Z10: Nhán Download All dẻ tải vè tát cả.


3-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Huóng dãn up ROM cho BlackBerry Q10 và Z10: Chò dọi Sachup tải vè tát cả các bản ROM nang cáp mói nhát.


Buóc 3: Dã tải xong, cac file tải vè duoc nhom vao cùng thu muc láy ten phien ban ROM nàm trong thu muc Sachup (co nghia thu muc Sachup nam dau thi ROM tải vè ve nam trong do).


4,5-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Huóng dãn up ROM cho BlackBerry Q10 và Z10: Dã tải xong, cac file tải vè duoc nhom vao cùng thu muc láy ten phien ban ROM (khoanh tròn) nàm trong thu muc Sachup.


Buóc phụ: Trong truòng họp muón quay trỏ lại BlackBerry OS cũ, bạn cũng tìm phien bản ROM phù họp bàng Sachup, chi khac mọt chut la o muc Mode chuyen tu Upgrade sang Debrick.


A9-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Huóng dãn up ROM cho BlackBerry Q10 và Z10: Trong truòng họp muón quay trỏ lại BlackBerry OS cũ, bạn cũng tìm phien bản ROM phù họp bàng Sachup, chi khac mọt chut la o muc Mode chuyen tu Upgrade sang Debrick (khoanh).


Huóng dãn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Cài ROM


Khi bạn dã có bản ROM ung ý tren máy tính ròi, viẹc còn lại chỉ là cài bản ROM này vào chiéc BlackBerry Q10 hoạc Z10.


Buóc 1: De tien hanh cài ROM, ban phai bat che do Development Mode bàng cách vào Cài dạt hẹ thóng => Bảo mạt và rieng tu => Ché dọ phát triẻn ròi bạt trạng thái ON và dat mọt mat khau.


A1-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Huóng dãn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: De tien hanh cài ROM, ban phai bat che do Development Mode bàng cách vào “Cài dạt hẹ thóng => Bảo mạt và rieng tu” (mũi ten).


A2-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Huóng dãn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Trong mục “Bảo mạt và rieng tu”, vào “Ché dọ phát triẻn” (mũi ten).


A3-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Huóng dãn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Trong mục “Ché dọ phát triẻn”, bạt trạng thái ON và dat mọt mat khau.


Buóc 2: Tien hanh chay file Sachibar.


A4,5-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Huóng dãn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Tien hanh chay file Sachibar.


Buóc 3: Ket noi chiéc Z10 hoạc Q10 vói máy tính và danh mat khau thiét bị néu có, may tính sẽ tu nhan ra két nói. Khi dã két nói ban co the nhin thay phien ban hẹ dièu hành dang dung, trong ngoac là luọng pin còn lại.


Den buoc nay ban keo ca thu mục ROM vua tai ve vao o trong có chu There is no BlackBerry at this address.


A5-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Huóng dãn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Ban có thẻ keo ca thu mục ROM vua tai ve vao o trong có chu “There is no BlackBerry at this address” (khung dỏ).


Buóc 4: Den day ban phải ngoi doi vì qua trinh gủi file khá lau.


A6-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Huóng dãn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Den day ban phải ngoi doi.


A7,5-Huong-dan-up-ROM-BlackBerry-Q10-Z10.jpg

Huóng dãn up ROM BlackBerry Q10 và Z10: Qua trinh gủi file có thẻ sẽ rát lau.


Buóc 5: Sau khi cài ROM xong chiéc Z10 hoạc Q10 se tu khoi dong lai. Nó co the dung o chu Blackberry kha lau, ban cu kien nhan dọi là sẽ hoàn tát viẹc cài mói ROM.


Hướng dẫn up ROM cho BlackBerry Q10 và Z10

Việc cài mới ROM (hay up ROM) là cách để người ưa thích những thiết bị chạy BlackBerry 10 hiện đang được giảm giá gây sốc là Z10 hay Q10 khám phá đến tận cùng những tính năng phong phú và chủ động nâng cấp hệ điều hành…
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: