Kiến tạo sàn thương mại điện tử chung cho hội - nhóm doanh nghiệp

Đây là cơ hội để các hội nhóm chia sẻ thông tin xúc tiến thương mại, chia sẻ lợi nhuận thông qua nhiều hình thức trung gian mua bán và giới thiệu sản phẩm.


 • Thương mại điện tử với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • An toàn thương mại điện tử: Những điều cần biết
 • Doanh nghiệp và thương mại điện tử: Trông chờ hay nắm bắt thời cơ?
 • Chiến lược thương mại điện tử: Vì tương lai doanh nghiệp…
 • Mobile Ecommerce Day 2017: phát triển thương mại điện tử trên smartphone

Việc khởi tạo – vận hành trang web thương mại điện tử hoặc quản lý mạng lưới phân phối – đại lý là những hoạt động tiêu tốn không ít chi phí của doanh nghiệp cũng như các hội – nhóm kỹ thuật. Không chỉ thế, quá trình tìm kiếm khách hàng, mở rộng giao thương cũng đòi hỏi đội ngũ nhân lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh phải có kinh nghiệm – điều mà ít doanh nghiệp có khả năng đảm đương.


Tại buổi hội thảo “Ứng dụng thương mại điện tử thế hệ mới trong cách mạng công nghiệp 4.0” do Nhà Văn hóa Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP.HCM phối hợp cùng Hội Tin học Thành phố (HCA) tổ chức ngày 22/6/2018, ông Lê Thanh Tuấn - đại diện Azibai đã giới thiệu đến các hội – nhóm kỹ thuật và doanh nghiệp một sàn giao dịch thương mại điện tử hiện đại mà mạng xã hội kinh doanh này đang thực hiện.


Ông Lê Thanh Tuấn (trái) chia sẻ mô hình hoạt động của mạng xã hội kinh doanh Azibai.

Theo đó, hội – nhóm kỹ thuật và doanh nghiệp tham gia mạng xã hội kinh doanh Azibai sẽ được hỗ trợ khởi tạo một sàn thông tin chung (để các thành viên tham gia) hỗ trợ hoạt động mua – bán ngay trong hội – nhóm. Điểm đáng lưu ý là khi thành viên cập nhật sản phẩm - dịch vụ thì những thông tin ấy cũng sẽ được hiển thị trên sàn để mọi thành viên cùng biết và theo dõi.


Ngoài ra, dựa trên mối liên kết hội – nhóm, thông tin xúc tiến thương mại cũng có thể được chia sẻ trong hội – nhóm để các thành viên cùng trao đổi và hỗ trợ nhau kinh doanh.


Về xu hướng mạng xã hội kết hợp thương mại điện tử, ông Vũ Anh Tuấn –Tổng Thư ký Hội Tin học TP.HCM nhận xét việc kết hợp này sẽ có mang đến khả năng tiếp thị liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp có cơ hội đạt tốc độ lan truyền thông tin sản phẩm – dịch vụ tới trên 1.000 lần so với những hình thức truyền thông truyền thống. Bên cạnh đó, mạng xã hội kết hợp thương mại điện tử cũng sẽ làm gia tăng hành vi mua hàng dựa trên niềm tin (thông qua sự giới thiệu hoặc tư vấn của bạn bè, người quen sau khi họ trải nghiệm, tiêu dùng sản phẩm – dịch vụ).


Cũng theo ông Vũ Anh Tuấn, việc sử dụng nền tảng mạng xã hội kết hợp thương mại điện tử sẽ giúp hội – nhóm kỹ thuật và doanh nghiệp giảm chi phí vận hành hoạt động kinh doanh, lại có thêm cơ hội kết nối nhiều khách hàng – đối tác tiềm năng mà không cần phải đầu tư lớn cho hệ thống phân phối hoặc kỹ thuật CNTT. Điều này rất đáng để những doanh nghiệp nhỏ hoặc người có ý định khởi sự kinh doanh đơn giản cân nhắc về mặt chi phí và hiệu quả.

Kien tao san thuong mai dien tu chung cho hoi - nhom doanh nghiep


Day la co hoi de cac hoi nhom chia se thong tin xuc tien thuong mai, chia se loi nhuan thong qua nhieu hinh thuc trung gian mua ban va gioi thieu san pham.


 • Thuong mai dien tu voi các doanh nghiep vua và nho
 • An toàn thuong mai dien tu: Nhung dieu can biet
 • Doanh nghiep và thuong mai dien tu: Trông cho hay nam bat thoi co?
 • Chien luoc thuong mai dien tu: Vì tuong lai doanh nghiep…
 • Mobile Ecommerce Day 2017: phát trien thuong mai dien tu trên smartphone

Viec khoi tao – van hành trang web thuong mai dien tu hoac quan lý mang luoi phân phoi – dai lý là nhung hoat dong tiêu ton không ít chi phí cua doanh nghiep cung nhu các hoi – nhóm ky thuat. Không chi the, quá trình tìm kiem khách hàng, mo rong giao thuong cung dòi hoi doi ngu nhân luc cua doanh nghiep nho và vua, doanh nghiep khoi nghiep kinh doanh phai có kinh nghiem – dieu mà ít doanh nghiep có kha nang dam duong.


Tai buoi hoi thao “Ung dung thuong mai dien tu the he moi trong cách mang công nghiep 4.0” do Nhà Van hóa Liên hiep các Hoi Khoa hoc Ky thuat TP.HCM phoi hop cùng Hoi Tin hoc Thành pho (HCA) to chuc ngày 22/6/2018, ông Lê Thanh Tuan - dai dien Azibai dã gioi thieu den các hoi – nhóm ky thuat và doanh nghiep mot sàn giao dich thuong mai dien tu hien dai mà mang xã hoi kinh doanh này dang thuc hien.


Ông Lê Thanh Tuan (trái) chia se mô hình hoat dong cua mang xã hoi kinh doanh Azibai.

Theo dó, hoi – nhóm ky thuat và doanh nghiep tham gia mang xã hoi kinh doanh Azibai se duoc ho tro khoi tao mot sàn thông tin chung (de các thành viên tham gia) ho tro hoat dong mua – bán ngay trong hoi – nhóm. Diem dáng luu ý là khi thành viên cap nhat san pham - dich vu thì nhung thông tin ay cung se duoc hien thi trên sàn de moi thành viên cùng biet và theo dõi.


Ngoài ra, dua trên moi liên ket hoi – nhóm, thông tin xúc tien thuong mai cung có the duoc chia se trong hoi – nhóm de các thành viên cùng trao doi và ho tro nhau kinh doanh.


Ve xu huong mang xã hoi ket hop thuong mai dien tu, ông Vu Anh Tuan –Tong Thu ký Hoi Tin hoc TP.HCM nhan xét viec ket hop này se có mang den kha nang tiep thi liên ket, ho tro doanh nghiep có co hoi dat toc do lan truyen thông tin san pham – dich vu toi trên 1.000 lan so voi nhung hình thuc truyen thông truyen thong. Bên canh dó, mang xã hoi ket hop thuong mai dien tu cung se làm gia tang hành vi mua hàng dua trên niem tin (thông qua su gioi thieu hoac tu van cua ban bè, nguoi quen sau khi ho trai nghiem, tiêu dùng san pham – dich vu).


Cung theo ông Vu Anh Tuan, viec su dung nen tang mang xã hoi ket hop thuong mai dien tu se giúp hoi – nhóm ky thuat và doanh nghiep giam chi phí van hành hoat dong kinh doanh, lai có thêm co hoi ket noi nhieu khách hàng – doi tác tiem nang mà không can phai dau tu lon cho he thong phân phoi hoac ky thuat CNTT. Dieu này rat dáng de nhung doanh nghiep nho hoac nguoi có ý dinh khoi su kinh doanh don gian cân nhac ve mat chi phí và hieu qua.


Kiến tạo sàn thương mại điện tử chung cho hội - nhóm doanh nghiệp

Đây là cơ hội để các hội nhóm chia sẻ thông tin xúc tiến thương mại, chia sẻ lợi nhuận thông qua nhiều hình thức trung gian mua bán và giới thiệu sản phẩm.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá