Youth Co:Lab - Thúc đẩy thanh niên đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Sáng 22/6, tại SIHUB, đã diễn ra chương trình Youth Co:Lab dành cho thanh niên phát huy khả năng đổi mới sáng tạo và kinh doanh, khởi nghiệp.


 • SIHUB: Khóa học chuyên đề Thu hút & Tuyển chọn nguồn nhân lực
 • Quả ngọt từ SIHUB
 • SIHUB 2020: Hướng đến kết nối toàn cầu
 • TP.HCM đưa vào hoạt động Trung tâm khởi nghiệp SIHUB
 • SIHUB là điểm kết nối trong khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam - Hàn Quốc
 • Thành lập TT đào tạo CNTT và sáng kiến khởi nghiệp cho thanh niên

Được biết, chương trình Youth Co:Lab Việt Nam 2018 - Phân tích Hiện trạng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tác động xã hội nhằm hỗ trợ kinh doanh và khởi nghiệp xã hội tại Việt Nam do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP), Quỹ Citi Foundation và Bộ KHCN phối hợp thực hiện.


Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam, cùng hơn 192 quốc gia trên thế giới đã cam kết thực hiện thành công 17 mục tiêu phát triển bền vững của LHQ (SDGs), chung tay tạo nên thay đổi tích cực cho nhân loại và hành tinh.


Các SDGs bao gồm xóa bỏ nghèo đói, thúc đẩy sáng kiến và hành động đối phó với biến đổi khí hậu.


Việt Nam xếp thứ 68/157 quốc gia về hiệu quả chung trong nỗ lực đạt được các SDGs đến năm 2030.


Mục đích của chương trình Youth Co:Lab Việt Nam là tạo một sự kiện mà tại đó, mọi người có thể cùng nhau chia sẻ về những khó khăn mà cộng đồng đang gặp phải, để tất cả tất cả mọi người, bao gồm UNDP Việt Nam, Chính phủ, khu vực công, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức xã hội có thể có những giải pháp tối ưu, cùng nhau đạt đến các SDGs một cách nhanh nhất.Hay nói cách khác, Youth Co:Lab được xây dựng nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại Việt Nam thiết kế và triển khai các ý tưởng và mô hình kinh doanh đem lại ảnh hưởng xã hội tích cực cho cộng đồng.


Tại Hà Nội, sự kiện Youth Co:Lab trước đó đã được tổ chức tại UP Co-Working Space từ ngày 15-17/6/2018.


Còn tại TP.HCM, Youth Co:Lab sẽ được tổ chức lần lượt tại SIHUB (thuộc Sở KHCN TP.HCM) vào ngày 22/6, và tại BKHCM - UP Coworking Space, Đại học Bách Khoa TP.HCM vào các ngày 23-24/6/2018.


Với chủ đề Phân tích hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, sự kiện Youth Co:Lab diễn ra vào sáng hôm nay 22/6 xoay quanh mục tiêu chính là tổ chức buổi đối thoại về hỗ trợ khởi nghiệp bền vững nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.


Đại diện SIHUB cho biết, tại hội thảo, các chuyên gia đã tham vấn các bên liên quan nhằm phối hợp hiệu quả và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, bao gồm Chính phủ, khu vực tư nhân, tổ chức phát triển, học viện, nhà đầu tư và thanh niên kinh doanh khởi nghiệp.


Theo kế hoạch, trong 2 ngày (buổi) làm việc tiếp theo, Youth Co:Lab sẽ được tổ chức với chủ đề được lựa chọn là Đào tạo cho thanh niên về đổi mới sáng tạo và bền vững.


Sau quá trình tuyển chọn, các dự án khởi nghiệp bền vững sẽ được đào tạo về tư duy thiết kế, phát triển các kĩ năng thế kỷ 21, xây dựng mô hình kinh doanh.

Youth Co:Lab - Thuc day thanh nien doi moi sang tao va khoi nghiep


Sang 22/6, tai SIHUB, da dien ra chuong trinh Youth Co:Lab danh cho thanh nien phat huy kha nang doi moi sang tao va kinh doanh, khoi nghiep.


 • SIHUB: Khóa hoc chuyên de Thu hút & Tuyen chon nguon nhân luc
 • Qua ngot tu SIHUB
 • SIHUB 2020: Huong den ket noi toàn cau
 • TP.HCM dua vào hoat dong Trung tâm khoi nghiep SIHUB
 • SIHUB là diem ket noi trong khoi nghiep - doi moi sáng tao giua Viet Nam - Hàn Quoc
 • Thành lap TT dào tao CNTT và sáng kien khoi nghiep cho thanh niên

Duoc biet, chuong trình Youth Co:Lab Viet Nam 2018 - Phân tích Hien trang He sinh thái khoi nghiep doi moi sáng tao có tác dong xã hoi nham ho tro kinh doanh và khoi nghiep xã hoi tai Viet Nam do Chuong trình Phát trien Liên Hop Quoc tai Viet Nam (UNDP), Quy Citi Foundation và Bo KHCN phoi hop thuc hien.


Tu nam 2015 den nay, Viet Nam, cùng hon 192 quoc gia trên the gioi dã cam ket thuc hien thành công 17 muc tiêu phát trien ben vung cua LHQ (SDGs), chung tay tao nên thay doi tích cuc cho nhân loai và hành tinh.


Các SDGs bao gom xóa bo nghèo dói, thúc day sáng kien và hành dong doi phó voi bien doi khí hau.


Viet Nam xep thu 68/157 quoc gia ve hieu qua chung trong no luc dat duoc các SDGs den nam 2030.


Muc dích cua chuong trình Youth Co:Lab Viet Nam là tao mot su kien mà tai dó, moi nguoi có the cùng nhau chia se ve nhung khó khan mà cong dong dang gap phai, de tat ca tat ca moi nguoi, bao gom UNDP Viet Nam, Chính phu, khu vuc công, doanh nghiep xã hoi và các to chuc xã hoi có the có nhung giai pháp toi uu, cùng nhau dat den các SDGs mot cách nhanh nhat.Hay nói cách khác, Youth Co:Lab duoc xây dung nham ho tro thanh niên khoi nghiep tai Viet Nam thiet ke và trien khai các ý tuong và mô hình kinh doanh dem lai anh huong xã hoi tích cuc cho cong dong.


Tai Hà Noi, su kien Youth Co:Lab truoc dó dã duoc to chuc tai UP Co-Working Space tu ngày 15-17/6/2018.


Còn tai TP.HCM, Youth Co:Lab se duoc to chuc lan luot tai SIHUB (thuoc So KHCN TP.HCM) vào ngày 22/6, và tai BKHCM - UP Coworking Space, Dai hoc Bách Khoa TP.HCM vào các ngày 23-24/6/2018.


Voi chu de Phân tích he sinh thái khoi nghiep ben vung, su kien Youth Co:Lab dien ra vào sáng hôm nay 22/6 xoay quanh muc tiêu chính là to chuc buoi doi thoai ve ho tro khoi nghiep ben vung nham thuc hien các muc tiêu phát trien ben vung tai Viet Nam.


Dai dien SIHUB cho biet, tai hoi thao, các chuyên gia dã tham van các bên liên quan nham phoi hop hieu qua và thúc day he sinh thái khoi nghiep ben vung, bao gom Chính phu, khu vuc tu nhân, to chuc phát trien, hoc vien, nhà dau tu và thanh niên kinh doanh khoi nghiep.


Theo ke hoach, trong 2 ngày (buoi) làm viec tiep theo, Youth Co:Lab se duoc to chuc voi chu de duoc lua chon là Dào tao cho thanh niên ve doi moi sáng tao và ben vung.


Sau quá trình tuyen chon, các du án khoi nghiep ben vung se duoc dào tao ve tu duy thiet ke, phát trien các ki nang the ky 21, xây dung mô hình kinh doanh.


Youth Co:Lab - Thúc đẩy thanh niên đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Sáng 22/6, tại SIHUB, đã diễn ra chương trình Youth Co:Lab dành cho thanh niên phát huy khả năng đổi mới sáng tạo và kinh doanh, khởi nghiệp.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá