Luật An ninh mạng giúp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM Đơn vị 1 gồm Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM và các ĐBQH Phan Nguyễn Như Khuê, Lâm Đình Thắng, Ngô Tuấn Nghĩa đã tiếp xúc cử tri các Quận 1, 3 và 4 (TP.HCM).


  • Luật An ninh mạng không cấm công dân sử dụng Facebook và Google
  • Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri quan tâm nhiều đến các nội dung của Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (Luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng cũng được nhiều cử tri quan tâm. Cử tri Lê Thanh Tùng (Q3) băn khoăn về việc cho thuê đất được đề cập trung Dự thảo Luật Đặc khu và cho rằng các cơ quan xây dựng dự thảo luật cần nghiên cứu kỹ và nên lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Quốc hội thông qua.


Cử tri Đoàn Đình Dũng (phường Nguyễn Cư Trinh, Q1) hoan nghênh Quốc hội đã lùi thời gian thông qua Luật Đặc khu. Cử tri yêu cầu xử lý nghiêm các phần tử phản động, chống đối, gây rối, mất an ninh trật tự xã hội, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe; đồng thời cần thông tin rộng rãi các dự thảo luật để người dân nắm rõ. Khi người dân hiểu rõ thì các thế lực thù địch sẽ khó kích động, lôi kéo.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Minh Thanh)

Trả lời ý kiến của cử tri về Dự thảo Luật Đặc khu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết: Dự thảo Luật Đặc khu là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng khu vực đặc biệt, có sức cạnh tranh, phát triển mạnh nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững đất nước. Chủ trương này đã được thể chế hóa trong Hiến pháp và nhiều bộ luật đã được thông qua trước đó, trong đó có Luật Quốc phòng.


Chủ tịch nước cho hay, quá trình xây dựng dự thảo Luật Đặc khu rất công phu, Ban soạn thảo đã tổng kết, đánh giá các mô hình khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế ở Việt Nam trong 25 năm qua. Chính phủ cũng nghiên cứu nhiều quốc gia, vũng lãnh thổ khác, cả thành công lẫn thất bại; khảo sát, nghiên cứu các cơ chế chính sách đặc thù. Dự thảo cũng đã được đưa ra lấy ý kiến của các tổ chức tư vấn quốc tế có uy tín, lấy ý kiến của người dân trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Quốc hội.


"Việc xây dựng luật này đặc biệt quan trọng, cấp thiết. Quá trình xây dựng dự thảo luật diễn ra trong nhiều năm, lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, người dân; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để áp dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta", Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết.


Trước băn khoăn của cử tri về Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định đây là xu thế chung của quốc tế, không thể tránh khỏi. Chủ tịch nước chia sẻ đây là một vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm. Để tận dụng được lợi thế của internet cần phải có cách quản lý hiệu quả. Đó là chưa kể đến các phần tử xấu lợi dụng công nghệ 4.0 vào các hoạt động xâm hại lợi ích cá nhân. Chủ tịch nước cho biết: "Vừa qua một số phần tử xấu lợi dụng những chuyện này để kích động, lợi dụng tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự xã hội. Đây là việc đáng tiếc và nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đã bắt giữ một số đối tượng quá khích và xử lý đúng pháp luật".


Cử tri TP.HCM phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Minh Thanh)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, Luật An ninh mạng sẽ góp phần quan trọng tạo ra hành lang pháp lý nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Việc ban hành luật là nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức cũng như Nhà nước chứ không xâm phạm đời tư của công dân.


Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, những vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận, TP.HCM vừa qua là do các đối tượng chống đối, kích động, lôi kéo phá rối an ninh trật tự. Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu thời gian tới, chính quyền các cấp cần tăng cường tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn các dự án luật; mở rộng dân chủ trong ban hành các quy phạm pháp luật để tạo được sự đồng tình của nhân dân, không để kẻ xấu lợi dụng.

Luat An ninh mang giup bao ve an ninh quoc gia, bao dam trat tu an toan xa hoi


Doan dai bieu Quoc hoi (DBQH) TP.HCM Don vi 1 gom Chu tich nuoc Tran Dai Quang, Pho Truong doan DBQH TP.HCM va cac DBQH Phan Nguyen Nhu Khue, Lam Dinh Thang, Ngo Tuan Nghia da tiep xuc cu tri cac Quan 1, 3 va 4 (TP.HCM).


  • Luat An ninh mang không cam công dân su dung Facebook và Google
  • Quoc hoi thông qua Luat An ninh mang, có hieu luc thi hành tu ngày 1/1/2019

Tai buoi tiep xúc, nhieu cu tri quan tâm nhieu den các noi dung cua Du thao Luat Don vi hành chính - kinh te dac biet Vân Don, Bac Vân Phong, Phú Quoc (Luat Dac khu) và Luat An ninh mang cung duoc nhieu cu tri quan tâm. Cu tri Lê Thanh Tùng (Q3) ban khoan ve viec cho thuê dat duoc de cap trung Du thao Luat Dac khu và cho rang các co quan xây dung du thao luat can nghiên cuu ky và nên lay ý kien rong rãi truoc khi trình Quoc hoi thông qua.


Cu tri Doàn Dình Dung (phuong Nguyen Cu Trinh, Q1) hoan nghênh Quoc hoi dã lùi thoi gian thông qua Luat Dac khu. Cu tri yêu cau xu lý nghiêm các phan tu phan dong, chong doi, gây roi, mat an ninh trat tu xã hoi, công khai trên các phuong tien thông tin dai chúng de ran de; dong thoi can thông tin rong rãi các du thao luat de nguoi dân nam rõ. Khi nguoi dân hieu rõ thì các the luc thù dich se khó kích dong, lôi kéo.


Chu tich nuoc Tran Dai Quang phát bieu tai buoi tiep xúc cu tri. (Anh: Minh Thanh)

Tra loi ý kien cua cu tri ve Du thao Luat Dac khu, Chu tich nuoc Tran Dai Quang cho biet: Du thao Luat Dac khu là chu truong lon cua Dang, Nhà nuoc nham xây dung khu vuc dac biet, có suc canh tranh, phát trien manh nham góp phan thúc day su phát trien nhanh, ben vung dat nuoc. Chu truong này dã duoc the che hóa trong Hien pháp và nhieu bo luat dã duoc thông qua truoc dó, trong dó có Luat Quoc phòng.


Chu tich nuoc cho hay, quá trình xây dung du thao Luat Dac khu rat công phu, Ban soan thao dã tong ket, dánh giá các mô hình khu công nghiep, khu che xuat, khu kinh te o Viet Nam trong 25 nam qua. Chính phu cung nghiên cuu nhieu quoc gia, vung lãnh tho khác, ca thành công lan that bai; khao sát, nghiên cuu các co che chính sách dac thù. Du thao cung dã duoc dua ra lay ý kien cua các to chuc tu van quoc te có uy tín, lay ý kien cua nguoi dân trên cong thông tin dien tu cua Chính phu, Quoc hoi.


"Viec xây dung luat này dac biet quan trong, cap thiet. Quá trình xây dung du thao luat dien ra trong nhieu nam, lay ý kien rong rãi cua các chuyên gia, nguoi dân; nghiên cuu kinh nghiem quoc te de áp dung phù hop voi dieu kien thuc tien cua nuoc ta", Chu tich nuoc Tran Dai Quang cho biet.


Truoc ban khoan cua cu tri ve Luat An ninh mang dã duoc Quoc hoi thông qua, Chu tich nuoc Tran Dai Quang khang dinh dây là xu the chung cua quoc te, không the tránh khoi. Chu tich nuoc chia se dây là mot van de duoc ca cong dong quoc te quan tâm. De tan dung duoc loi the cua internet can phai có cách quan lý hieu qua. Dó là chua ke den các phan tu xau loi dung công nghe 4.0 vào các hoat dong xâm hai loi ích cá nhân. Chu tich nuoc cho biet: "Vua qua mot so phan tu xau loi dung nhung chuyen này de kích dong, loi dung tu tap dông nguoi, gây roi an ninh trat tu xã hoi. Dây là viec dáng tiec và nghiêm trong. Co quan chuc nang dã bat giu mot so doi tuong quá khích và xu lý dúng pháp luat".


Cu tri TP.HCM phát bieu ý kien tai buoi tiep xúc. (Anh: Minh Thanh)

Chu tich nuoc Tran Dai Quang cho biet, Luat An ninh mang se góp phan quan trong tao ra hành lang pháp lý nham dáp ung yêu cau cua công tác an ninh mang trong bao ve an ninh quoc gia, bao dam trat tu an toàn xã hoi. Viec ban hành luat là nham dam bao quyen, loi ích hop pháp cua nguoi dân, to chuc cung nhu Nhà nuoc chu không xâm pham doi tu cua công dân.


Theo Chu tich nuoc Tran Dai Quang, nhung vu viec nghiêm trong xay ra tai Bình Thuan, TP.HCM vua qua là do các doi tuong chong doi, kích dong, lôi kéo phá roi an ninh trat tu. Chu tich nuoc Tran Dai Quang yêu cau thoi gian toi, chính quyen các cap can tang cuong tuyên truyen giai thích cho nguoi dân hieu rõ hon, day du hon các du án luat; mo rong dân chu trong ban hành các quy pham pháp luat de tao duoc su dong tình cua nhân dân, không de ke xau loi dung.


Luật An ninh mạng giúp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM Đơn vị 1 gồm Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM và các ĐBQH Phan Nguyễn Như Khuê, Lâm Đình Thắng, Ngô Tuấn Nghĩa đã tiếp xúc cử tri các Quận 1, 3 và 4 (TP.HCM).
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá