Bosch tăng trưởng ấn tượng tại thị trường Việt Nam

Bosch tiếp tục mức tăng trưởng hai con số trong năm tài chính 2017 tại Việt Nam, với doanh thu bán hàng nội địa đạt 114 triệu USD tăng hơn 17% so với năm trước.


 • Đánh giá camera giám sát Bosch Panoramic 7000 MP
 • Giải pháp an ninh của Bosch sẽ có mặt tại sự kiện Secutech Việt Nam 2017
 • Bosch trình diễn loạt giải pháp an ninh thế hệ mới
 • Kết nối IoT là lĩnh vực chiến lược của Bosch
 • IoT giải quyết những bức thiết của cuộc sống

Tổng doanh thu bán hàng nội địa và xuất khẩu (doanh thu ròng, bao gồm doanh thu từ các công ty con chưa hạch toán hợp nhất và các đơn hàng nội bộ với các công ty liên kết) của Bosch đạt 328 triệu USD trong năm 2017. Cùng với đó, hãng công nghệ này đã có 3.700 nhân sự tại Việt Nam, tăng 20% so với năm trước. Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, Bosch đã đầu tư gần 58 triệu euro vào Việt Nam trong nửa đầu năm 2018. Tổng số đầu tư đạt 321 triệu euro trong hơn 10 năm qua.


Bosch tăng trưởng ấn tượng tại thị trường Việt Nam
Ông Guru Mallikarjuna - Tổng giám đốc Bosch Việt Nam

Hiện nay Bosch có 1.700 nhân sự đang làm việc tại hai Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) đặt tại TP.HCM bao gồm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Ô tô; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ và các Giải pháp Doanh nghiệp (công ty TNHH Robert Bosch Engineering & Business Solutions Việt Nam). Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng hơn 60%, đạt 2.600 nhân sự vào năm 2020.


Ông Guru Mallikarjuna - Tổng giám đốc Bosch Việt Nam cho biết, trong tương lai hai trung tâm R&D này sẽ trở thành nơi cung cấp giải pháp Internet vạn vật (IoT) cho Bosch ở khu vực Đông Nam Á.


Theo ông Guru thì tại đây Bosch đang tập trung nghiên cứu các giải pháp hướng tới xây dựng Thành phố thông minh và Công nghiệp 4.0. Trong đó tập trung vào việc phát triển và thử nghiệm các giải pháp khác nhau như Hệ thống giám sát năng lượng (NILM), Hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITM), Hệ thống Quản lý bãi đỗ xe thông minh (IPM) và nhiều giải pháp kết nối khác.


Bosch tăng trưởng ấn tượng tại thị trường Việt Nam
Hội thảo về IoT của Bosch.

Cũng trong sự kiện công bố kết quả kinh doanh 2017, Bosch cũng đã tổ chức hội nghị về Internet vạn vật 2018. Tại đây, hãng công nghệ này đã trình diễn các giải pháp sáng tạo trong các lĩnh vực như Nông nghiệp thông minh; Tòa nhà kết nối; Nhà máy của tương lai; Giải pháp giao thông đô thị.


Một số hình ảnh tại sự kiện của Bosch lần này:


Bosch tang truong an tuong tai thi truong Viet Nam


Bosch tiep tuc muc tang truong hai con so trong nam tai chinh 2017 tai Viet Nam, voi doanh thu ban hang noi dia dat 114 trieu USD tang hon 17% so voi nam truoc.


 • Dánh giá camera giám sát Bosch Panoramic 7000 MP
 • Giai pháp an ninh cua Bosch se có mat tai su kien Secutech Viet Nam 2017
 • Bosch trình dien loat giai pháp an ninh the he moi
 • Ket noi IoT là linh vuc chien luoc cua Bosch
 • IoT giai quyet nhung buc thiet cua cuoc song

Tong doanh thu bán hàng noi dia và xuat khau (doanh thu ròng, bao gom doanh thu tu các công ty con chua hach toán hop nhat và các don hàng noi bo voi các công ty liên ket) cua Bosch dat 328 trieu USD trong nam 2017. Cùng voi dó, hãng công nghe này dã có 3.700 nhân su tai Viet Nam, tang 20% so voi nam truoc. Nham dáp ung nhu cau tang truong, Bosch dã dau tu gan 58 trieu euro vào Viet Nam trong nua dau nam 2018. Tong so dau tu dat 321 trieu euro trong hon 10 nam qua.


Bosch tang truong an tuong tai thi truong Viet Nam
Ông Guru Mallikarjuna - Tong giám doc Bosch Viet Nam

Hien nay Bosch có 1.700 nhân su dang làm viec tai hai Trung tâm Nghiên cuu và Phát trien (R&D) dat tai TP.HCM bao gom: Trung tâm Nghiên cuu và Phát trien Công nghe Ô tô; Trung tâm Nghiên cuu và Phát trien Công nghe và các Giai pháp Doanh nghiep (công ty TNHH Robert Bosch Engineering & Business Solutions Viet Nam). Con so này du kien se tiep tuc tang hon 60%, dat 2.600 nhân su vào nam 2020.


Ông Guru Mallikarjuna - Tong giám doc Bosch Viet Nam cho biet, trong tuong lai hai trung tâm R&D này se tro thành noi cung cap giai pháp Internet van vat (IoT) cho Bosch o khu vuc Dông Nam Á.


Theo ông Guru thì tai dây Bosch dang tap trung nghiên cuu các giai pháp huong toi xây dung Thành pho thông minh và Công nghiep 4.0. Trong dó tap trung vào viec phát trien và thu nghiem các giai pháp khác nhau nhu He thong giám sát nang luong (NILM), He thong quan lý giao thông thông minh (ITM), He thong Quan lý bãi do xe thông minh (IPM) và nhieu giai pháp ket noi khác.


Bosch tang truong an tuong tai thi truong Viet Nam
Hoi thao ve IoT cua Bosch.

Cung trong su kien công bo ket qua kinh doanh 2017, Bosch cung dã to chuc hoi nghi ve Internet van vat 2018. Tai dây, hãng công nghe này dã trình dien các giai pháp sáng tao trong các linh vuc nhu Nông nghiep thông minh; Tòa nhà ket noi; Nhà máy cua tuong lai; Giai pháp giao thông dô thi.


Mot so hình anh tai su kien cua Bosch lan này:Bosch tăng trưởng ấn tượng tại thị trường Việt Nam

Bosch tiếp tục mức tăng trưởng hai con số trong năm tài chính 2017 tại Việt Nam, với doanh thu bán hàng nội địa đạt 114 triệu USD tăng hơn 17% so với năm trước.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá