Phát hiện 8 lỗ hổng mới dẫn tới lỗi Spectre và Meltdown trên chip Intel

Mới đây, các chuyên gia bảo mật đã tìm thêm được 8 lỗ hổng nghiêm trọng mới trên chip của Intel mà theo đó, nó có thể trực tiếp dẫn tới lỗi Spectre và Meltdown.


Từ nhiều tuần trước, đội ngũ Protect Zero của Google đã phát hiện ra một số trong 8 lỗ hổng bảo mật này và họ ra thời hạn 90 ngày để Intel khắc phục. Dự kiến đến ngày 8/5 - tức hôm nay, dù Intel đã khắc phục được hay chưa thì những thông tin về lỗ hổng này cũng sẽ được Protect Zero công bố. Cùng với đó, nhiều đội ngũ chuyên gia từ các trung tâm bảo mật trên thế giới đã gửi các thông tin về những lỗ hổng mới cho Intel, chẳng hạn như CVE – cơ sở dữ liệu chung cho các lỗ hổng bảo mật, đang kiểm tra và tìm hiểu cụ thể hơn về mức độ ảnh hưởng của 8 lỗ hổng mới được phát hiện này đối với các nhà sản xuất chip trên thế giới.
Lại xuất hiện thêm 8 lỗ hổng dẫn tới lỗi Spectre và Meltdown trên chip Intel.
Trước những thông tin này, Intel đã tiến hành kiểm tra, xem xét và xếp 4 lỗ hổng vào mức độ “rất nghiêm trọng”; đồng thời xếp 4 lỗ hổng còn lại vào mức “tương đối nghiêm trọng”. Trong đó, lỗ hổng nghiêm trọng nhất mà giới hacker có thể lợi dụng bằng cách thông qua mã độc để tấn công máy chủ hoặc toàn bộ máy tính cùng hệ thống mạng để lấy thông tin của người dùng, bao gồm cả mật khẩu. Trong thời gian qua, hãng Intel đã "gặp phải rắc rối lớn" khi xuất hiện hai lỗ hổng Spectre và Meltdown trên hầu hết những dòng vi xử lý của hãng đã và đang bán ra trên thị trường. Sự cố này đã kéo theo sự sụt giảm về doanh số bán, khiến số lượng CPU mà hãng bán ra bị ảnh hưởng nặng nề trên toàn cầu, sụt giảm đến 60%. Mặt khác, Intel cũng đã có nhiều nỗ lực để giải quyết các lỗ hổng Spectre và Meltdown và công việc vẫn đang được tiếp tục. Tuy nhiên, rắc rối chưa dừng lại khi các chuyên gia bảo mật đã phát hiện thêm tới 8 lỗ hổng khác, có khả năng dẫn trực tiếp đến các lỗ hổng Spectre và Meltdown này. Trước các thông tin này, Leslie Culbertson - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc mảng bảo hành sản phẩm của Intel, đã đăng tải một thông báo, chính thức xác nhận sự tồn tại của 8 lỗ hổng này và khẳng định, Intel đang tích cực làm việc để đưa ra giải pháp nhanh nhất. Hiện Intel đang tích cực nghiên cứu các bản vá phần mềm cho những lỗ hổng này. Nhưng một số chuyên gia đã dự đoán rằng, Intel sẽ tung ra hai bản cập nhật vào tháng 5 và tháng 8 tới. Trước đó, hồi tháng 1/2018, F-Secure cũng đã phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật mới trên chip của Intel, giúp hacker có thể kiểm soát máy tính của bạn chỉ trong 30 giây. Các lỗ hổng mới đã tìm thấy trong tính năng Intel’s Active Management Technology (AMT) của các con chip. Đây là một tính năng cho phép quản trị viên CNTT có thể nâng cấp, sửa chữa, cập nhật từ xa máy tính cá nhân. Nó thường được các doanh nghiệp và các công ty sử dụng để theo dõi phần mềm và phần cứng được sử dụng trong tổ chức. Việc AMT bị lợi dụng khiến cho lỗ hổng càng trở nên nguy hiểm hơn và đây không phải lần đầu tiên có một ai đó phát hiện ra lỗ hổng trong AMT.Phat hien 8 lo hong moi dan toi loi Spectre va Meltdown tren chip Intel


Moi day, cac chuyen gia bao mat da tim them duoc 8 lo hong nghiem trong moi tren chip cua Intel ma theo do, no co the truc tiep dan toi loi Spectre va Meltdown.


Tu nhieu tuan truoc, doi ngu Protect Zero cua Google dã phát hien ra mot so trong 8 lo hong bao mat này và ho ra thoi han 90 ngày de Intel khac phuc. Du kien den ngày 8/5 - tuc hôm nay, dù Intel dã khac phuc duoc hay chua thì nhung thông tin ve lo hong này cung se duoc Protect Zero công bo. Cùng voi dó, nhieu doi ngu chuyên gia tu các trung tâm bao mat trên the gioi dã gui các thông tin ve nhung lo hong moi cho Intel, chang han nhu CVE – co so du lieu chung cho các lo hong bao mat, dang kiem tra và tìm hieu cu the hon ve muc do anh huong cua 8 lo hong moi duoc phát hien này doi voi các nhà san xuat chip trên the gioi.
Lai xuat hien thêm 8 lo hong dan toi loi Spectre và Meltdown trên chip Intel.
Truoc nhung thông tin này, Intel dã tien hành kiem tra, xem xét và xep 4 lo hong vào muc do “rat nghiêm trong”; dong thoi xep 4 lo hong còn lai vào muc “tuong doi nghiêm trong”. Trong dó, lo hong nghiêm trong nhat mà gioi hacker có the loi dung bang cách thông qua mã doc de tan công máy chu hoac toàn bo máy tính cùng he thong mang de lay thông tin cua nguoi dùng, bao gom ca mat khau. Trong thoi gian qua, hãng Intel dã "gap phai rac roi lon" khi xuat hien hai lo hong Spectre và Meltdown trên hau het nhung dòng vi xu lý cua hãng dã và dang bán ra trên thi truong. Su co này dã kéo theo su sut giam ve doanh so bán, khien so luong CPU mà hãng bán ra bi anh huong nang ne trên toàn cau, sut giam den 60%. Mat khác, Intel cung dã có nhieu no luc de giai quyet các lo hong Spectre và Meltdown và công viec van dang duoc tiep tuc. Tuy nhiên, rac roi chua dung lai khi các chuyên gia bao mat dã phát hien thêm toi 8 lo hong khác, có kha nang dan truc tiep den các lo hong Spectre và Meltdown này. Truoc các thông tin này, Leslie Culbertson - Phó Chu tich kiêm Giám doc mang bao hành san pham cua Intel, dã dang tai mot thông báo, chính thuc xác nhan su ton tai cua 8 lo hong này và khang dinh, Intel dang tích cuc làm viec de dua ra giai pháp nhanh nhat. Hien Intel dang tích cuc nghiên cuu các ban vá phan mem cho nhung lo hong này. Nhung mot so chuyên gia dã du doán rang, Intel se tung ra hai ban cap nhat vào tháng 5 và tháng 8 toi. Truoc dó, hoi tháng 1/2018, F-Secure cung dã phát hien ra mot lo hong bao mat moi trên chip cua Intel, giúp hacker có the kiem soát máy tính cua ban chi trong 30 giây. Các lo hong moi dã tìm thay trong tính nang Intel’s Active Management Technology (AMT) cua các con chip. Dây là mot tính nang cho phép quan tri viên CNTT có the nâng cap, sua chua, cap nhat tu xa máy tính cá nhân. Nó thuong duoc các doanh nghiep và các công ty su dung de theo dõi phan mem và phan cung duoc su dung trong to chuc. Viec AMT bi loi dung khien cho lo hong càng tro nên nguy hiem hon và dây không phai lan dau tiên có mot ai dó phát hien ra lo hong trong AMT.

Phát hiện 8 lỗ hổng mới dẫn tới lỗi Spectre và Meltdown trên chip Intel

Mới đây, các chuyên gia bảo mật đã tìm thêm được 8 lỗ hổng nghiêm trọng mới trên chip của Intel mà theo đó, nó có thể trực tiếp dẫn tới lỗi Spectre và Meltdown.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: