Công bố cuộc thi IoT Startup 2018

Ngày 5/5/2018, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao SHTP-IC phối hợp cùng Startup Vietnam Foundation - SVF đã chính thức công bố phát động cuộc thi IoT Startup 2018 với chủ đề "Building IoT-Based Smart City".


 • IoT giải quyết những bức thiết của cuộc sống
 • Tấn công DDoS nguy hiểm hơn... bởi thiết bị IoT
 • Con đường dẫn đến thành phố thông minh và IoT là công nghệ cốt lõi
 • Bagel - Thước đo thời IoT
 • 4G LTE: Bệ phóng cho kỷ nguyên IoT

Đây là cuộc thi thường niên do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM trực tiếp chỉ đạo và SHTP-IC tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đam mê sáng tạo trong lĩnh vực IoT nơi các bạn trẻ và cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, đồng thời hỗ trợ phát triển, ươm tạo và hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực IoT, xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp IoT bền vững.


Ông Lê Hoài Quốc - Trưởng ban quản lý khu công nghệ cao công bố cuộc thi IoT 2018.

Trải qua 2 năm tổ chức (2016 và 2017), cuộc thi đã thu hút hơn 10.000 lượt quan tâm theo dõi và 150 dự án, trong đó có nhiều dự án tiêu biểu trong cộng đồng startup như: Hệ thống đèn đường thông minh S3, Hệ thống mạng giám sát môi trường nông nghiệp ngư nghiệp Aevisor - Fman, Khóa thông minh Gtek Lock (ATOVI)... Đây là các nhóm đã đạt được các thành tích nổi bật như đã kêu gọi vốn thành công tại Shark Tank Việt Nam và từ các quỹ đầu tư khác nhau, dành được giải thưởng ý tưởng ứng phó với biến đổi khí hậu do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) trao tặng cùng nhiều giải thưởng khác.


Với tiêu chí tạo một sân chơi lớn cho cộng đồng IoT tại Việt Nam, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao sẽ phát động cuộc thi rộng rãi tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, cộng đồng khởi nghiệp trên khắp cả nước để thông tin đến được với từng cá nhân, nhóm startup đam mê sáng tạo trong lĩnh vực IoT và công nghệ.


Điểm mới của cuộc thi năm nay là sẽ được chia ra hai bảng thi đấu dành cho hai đối tượng khác nhau là các nhóm sinh viên và các nhóm startup, nhằm cổ vũ và tạo điều kiện hỗ trợ cho các đối tượng được cụ thể và sát sao hơn. Bên cạnh đó, năm nay, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao cũng chú trọng trong việc tạo môi trường để hỗ trợ phát triển, hoàn thiện sản phẩm, hiện thực hóa ý tưởng thông qua việc đồng hành, kết nối với các phòng lab, kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực IoT và các lĩnh vực liên quan.


Cơ cấu giải thưởng


Nhóm A: Dành cho sinh viên


 • Giải Nhất: 15 triệu đồng
 • Giải Nhì: 10 triệu đồng
 • 2 Giải Ba: 7 triệu đồng
 • 4 Giải Khuyến khích: 3 triệu đồng

Nhóm B: Dành cho các startup


 • Giải Nhất: 150 triệu đồng, trong đó có 50 triệu đồng tiền mặt và gói hỗ trợ ươm tạo trong 1 năm trị giá 100 triệu đồng
 • Giải Nhì: 100 triệu đồng, trong đó có 20 triệu đồng tiền mặt và gói hỗ trợ ươm tạo trong 1 năm trị giá 80 triệu đồng
 • 2 Giải Ba: 80 triệu đồng/giải, trong đó có 10 triệu đồng tiền mặt và gói hỗ trợ ươm tạo trong 1 năm trị giá 60 triệu đồng
 • 2 Giải Khuyến khích: 5 triệu đồng/giải

Đối tượng dự thi


 • Mọi công dân Việt Nam, có ý tưởng/ giải pháp kỹ thuật trên nền tảng internet.
 • Các nhóm/tổ chức có pháp nhân ở Việt Nam đều có quyền dự thi với tư cách tổ chức, có nghĩa vụ giới thiệu đầy đủ tác giả hoặc đồng tác giả của giải pháp dự thi.
 • Các giải pháp của các dự án đã đoạt giải tại các cuộc thi IoT Startup năm 2016 và 2017 không được dự thi.

Cong bo cuoc thi IoT Startup 2018


Ngay 5/5/2018, Vuon uom Doanh nghiep Cong nghe cao SHTP-IC phoi hop cung Startup Vietnam Foundation - SVF da chinh thuc cong bo phat dong cuoc thi IoT Startup 2018 voi chu de "Building IoT-Based Smart City".


 • IoT giai quyet nhung buc thiet cua cuoc song
 • Tan công DDoS nguy hiem hon... boi thiet bi IoT
 • Con duong dan den thành pho thông minh và IoT là công nghe cot lõi
 • Bagel - Thuoc do thoi IoT
 • 4G LTE: Be phóng cho ky nguyên IoT

Dây là cuoc thi thuong niên do Ban Quan lý Khu Công nghe cao TP.HCM truc tiep chi dao và SHTP-IC to chuc nham thúc day tinh than khoi nghiep, dam mê sáng tao trong linh vuc IoT noi các ban tre và cong dong khoi nghiep Viet Nam, dong thoi ho tro phát trien, uom tao và hình thành các doanh nghiep khoi nghiep trong linh vuc IoT, xây dung mot he sinh thái khoi nghiep IoT ben vung.


Ông Lê Hoài Quoc - Truong ban quan lý khu công nghe cao công bo cuoc thi IoT 2018.

Trai qua 2 nam to chuc (2016 và 2017), cuoc thi dã thu hút hon 10.000 luot quan tâm theo dõi và 150 du án, trong dó có nhieu du án tiêu bieu trong cong dong startup nhu: He thong dèn duong thông minh S3, He thong mang giám sát môi truong nông nghiep ngu nghiep Aevisor - Fman, Khóa thông minh Gtek Lock (ATOVI)... Dây là các nhóm dã dat duoc các thành tích noi bat nhu dã kêu goi von thành công tai Shark Tank Viet Nam và tu các quy dau tu khác nhau, dành duoc giai thuong ý tuong ung phó voi bien doi khí hau do Trung tâm Doi moi Sáng tao Ung phó voi Bien doi khí hau Viet Nam (VCIC) trao tang cùng nhieu giai thuong khác.


Voi tiêu chí tao mot sân choi lon cho cong dong IoT tai Viet Nam, Vuon uom Doanh nghiep Công nghe cao se phát dong cuoc thi rong rãi tai các Truong Dai hoc, Cao dang, Vien nghiên cuu, cong dong khoi nghiep trên khap ca nuoc de thông tin den duoc voi tung cá nhân, nhóm startup dam mê sáng tao trong linh vuc IoT và công nghe.


Diem moi cua cuoc thi nam nay là se duoc chia ra hai bang thi dau dành cho hai doi tuong khác nhau là các nhóm sinh viên và các nhóm startup, nham co vu và tao dieu kien ho tro cho các doi tuong duoc cu the và sát sao hon. Bên canh dó, nam nay, Vuon uom Doanh nghiep Công nghe cao cung chú trong trong viec tao môi truong de ho tro phát trien, hoàn thien san pham, hien thuc hóa ý tuong thông qua viec dong hành, ket noi voi các phòng lab, ket noi voi các chuyên gia trong linh vuc IoT và các linh vuc liên quan.


Co cau giai thuong


Nhóm A: Dành cho sinh viên


 • Giai Nhat: 15 trieu dong
 • Giai Nhì: 10 trieu dong
 • 2 Giai Ba: 7 trieu dong
 • 4 Giai Khuyen khích: 3 trieu dong

Nhóm B: Dành cho các startup


 • Giai Nhat: 150 trieu dong, trong dó có 50 trieu dong tien mat và gói ho tro uom tao trong 1 nam tri giá 100 trieu dong
 • Giai Nhì: 100 trieu dong, trong dó có 20 trieu dong tien mat và gói ho tro uom tao trong 1 nam tri giá 80 trieu dong
 • 2 Giai Ba: 80 trieu dong/giai, trong dó có 10 trieu dong tien mat và gói ho tro uom tao trong 1 nam tri giá 60 trieu dong
 • 2 Giai Khuyen khích: 5 trieu dong/giai

Doi tuong du thi


 • Moi công dân Viet Nam, có ý tuong/ giai pháp ky thuat trên nen tang internet.
 • Các nhóm/to chuc có pháp nhân o Viet Nam deu có quyen du thi voi tu cách to chuc, có nghia vu gioi thieu day du tác gia hoac dong tác gia cua giai pháp du thi.
 • Các giai pháp cua các du án dã doat giai tai các cuoc thi IoT Startup nam 2016 và 2017 không duoc du thi.


Công bố cuộc thi IoT Startup 2018

Ngày 5/5/2018, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao SHTP-IC phối hợp cùng Startup Vietnam Foundation - SVF đã chính thức công bố phát động cuộc thi IoT Startup 2018 với chủ đề "Building IoT-Based Smart City".
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: