Đầu tư nước ngoài của Viettel đạt doanh thu hơn 38.000 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội cho biết doanh thu năm 2017 từ đầu tư nước ngoài của Viettel đạt hơn 38.000 tỷ đồng (gần 1,7 tỷ USD) tăng hơn 38% so với năm 2016, gấp hơn 9 lần so với mức tăng trưởng bình quân của ngành viễn thông toàn cầu.


Bitel - Thương hiệu Viettel tại Peru


Trong đó, các thị trường mới của Viettel tại châu Phi và châu Mỹ tiếp tục có sức tăng trưởng mạnh mẽ. Nổi bật là Viettel Cameroon tăng 103%, Viettel Mozambique tăng 79,03%, Viettel Peru tăng 37%. Riêng quý 4/2017, doanh thu từ đầu tư quốc tế của Viettel tăng trưởng 40% so với cùng kỳ.


Đầu tư nước ngoài của Viettel đạt doanh thu hơn 38.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Telemor - Thương hiệu Viettel tại Timor Leste


Hiện tại, Viettel là công ty Việt Nam duy nhất có doanh thu từ nước ngoài vượt ngưỡng 1 tỷ USD. Tổng số khách hàng sử dụng viễn thông tại nước ngoài của Viettel đến cuối năm 2017 đạt hơn 43 triệu, tăng 15% so với năm trước đó, gấp 5 lần trung bình thế giới ở mức "3%, các khu vực khác như Châu Phi "6%; Châu Mỹ 3%; Châu Á 3%.


Mặc dù tập trung nhiều nguồn lực cho thị trường lớn mới đi vào hoạt động như Tanzania và xây dựng hạ tầng mạng lưới cho thị trường Myanmar nhưng với kết quả kinh doanh có tăng trưởng vượt trội ở nhiều thị trường nước ngoài, năm 2017, đầu tư quốc tế của Viettel đã có lợi nhuận dương. Kể từ khi đầu tư nước ngoài đến hết năm 2017, tổng số tiền lũy kế chuyển về Việt Nam từ các thị trường của Viettel là 1,3 tỷ USD.


Nguyên nhân quan trọng đóng góp vào việc tăng trưởng doanh thu đầu tư nước ngoài rất cao của Viettel trong năm 2017 là việc tiên phong cung cấp 4G tại 7/10 thị trường nước ngoài, đem lại tăng trưởng lên đến 20% cho doanh thu trung bình trên từng khách hàng (ARPU). Bên cạnh đó, việc đưa các giải pháp viễn thông, ứng dụng CNTT tới cho các doanh nghiệp lớn, chính phủ ở nhiều thị trường cũng đã đem lại tăng trưởng doanh thu cao cho Viettel ở thị trường quốc tế. Trong năm 2017, tổng doanh thu từ các dự án CNTT và kênh truyền mà Viettel thực hiện với Chính phủ các nước đã tăng gần 6 lần so với cả năm 2016.


Năm 2018, hoạt động đầu tư nước ngoài của Viettel đặt mục tiêu duy trì lợi nhuận dương và tăng trưởng 32% so với thực hiện năm 2017; tăng trưởng khách hàng là 16% so với năm 2017, đưa tổng số lượng khách hàng ở nước ngoài đạt 50 triệu. Về doanh thu, các thị trường đặt mục tiêu tăng trưởng rất cao như: Viettel Tanzania 70%, Burundi 21%, Viettel Peru 20%.


Hiện Tập đoàn Viettel đã kinh doanh tại 11 quốc gia trên thế giới là Việt Nam, Campuchia, Lào, Đông Timor, Haiti, Peru, Mozambique, Cameroon, Burundi, Tanzania và Myanmar. Trong đó, Viettel đang giữ vị trí số 1 về thị phần tại 5/10 thị trường quốc tế; tất cả các quốc gia đã kinh doanh 3 năm đều có lãi. Nhờ việc mở rộng đầu tư ra quốc tế và giữ thị phần cao ở Việt Nam, Tập đoàn Viettel đã lọt vào danh sách 30 tập đoàn viễn thông có số lượng khách hàng lớn nhất thế giới.


Đầu tư nước ngoài của Viettel đạt doanh thu hơn 38.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Lễ khai trương Cuộc gọi đầu tiên của Mytel


Trong quý II/2018, Viettel sẽ chính thức khai trương, cung cấp dịch vụ tại thị trường Myanmar. Myanmar là thị trường thứ 11 mà Viettel đầu tư trên 03 châu lục, đây cũng là thị trường tiềm năng và chủ lực của Viettel trong những năm tới.


Để quảng bá cho nền tảng đăng tải video kiếm lời của Mocha, Viettel tổ chức cuộc thi làm nội dung với tổng giải thưởng lên tới 400 triệu đồngDau tu nuoc ngoai cua Viettel dat doanh thu hon 38.000 ty dong


Tap doan Cong nghiep – Vien thong Quan doi cho biet doanh thu nam 2017 tu dau tu nuoc ngoai cua Viettel dat hon 38.000 ty dong (gan 1,7 ty USD) tang hon 38% so voi nam 2016, gap hon 9 lan so voi muc tang truong binh quan cua nganh vien thong toan cau.


Bitel - Thuong hieu Viettel tai Peru


Trong do, cac thi truong moi cua Viettel tai chau Phi va chau My tiep tuc co suc tang truong manh me. Noi bat la Viettel Cameroon tang 103%, Viettel Mozambique tang 79,03%, Viettel Peru tang 37%. Rieng quy 4/2017, doanh thu tu dau tu quoc te cua Viettel tang truong 40% so voi cung ky.


Dau tu nuoc ngoai cua Viettel dat doanh thu hon 38.000 ty dong - Anh 1.

Telemor - Thuong hieu Viettel tai Timor Leste


Hien tai, Viettel la cong ty Viet Nam duy nhat co doanh thu tu nuoc ngoai vuot nguong 1 ty USD. Tong so khach hang su dung vien thong tai nuoc ngoai cua Viettel den cuoi nam 2017 dat hon 43 trieu, tang 15% so voi nam truoc do, gap 5 lan trung binh the gioi o muc "3%, cac khu vuc khac nhu Chau Phi "6%; Chau My 3%; Chau A 3%.


Mac du tap trung nhieu nguon luc cho thi truong lon moi di vao hoat dong nhu Tanzania va xay dung ha tang mang luoi cho thi truong Myanmar nhung voi ket qua kinh doanh co tang truong vuot troi o nhieu thi truong nuoc ngoai, nam 2017, dau tu quoc te cua Viettel da co loi nhuan duong. Ke tu khi dau tu nuoc ngoai den het nam 2017, tong so tien luy ke chuyen ve Viet Nam tu cac thi truong cua Viettel la 1,3 ty USD.


Nguyen nhan quan trong dong gop vao viec tang truong doanh thu dau tu nuoc ngoai rat cao cua Viettel trong nam 2017 la viec tien phong cung cap 4G tai 7/10 thi truong nuoc ngoai, dem lai tang truong len den 20% cho doanh thu trung binh tren tung khach hang (ARPU). Ben canh do, viec dua cac giai phap vien thong, ung dung CNTT toi cho cac doanh nghiep lon, chinh phu o nhieu thi truong cung da dem lai tang truong doanh thu cao cho Viettel o thi truong quoc te. Trong nam 2017, tong doanh thu tu cac du an CNTT va kenh truyen ma Viettel thuc hien voi Chinh phu cac nuoc da tang gan 6 lan so voi ca nam 2016.


Nam 2018, hoat dong dau tu nuoc ngoai cua Viettel dat muc tieu duy tri loi nhuan duong va tang truong 32% so voi thuc hien nam 2017; tang truong khach hang la 16% so voi nam 2017, dua tong so luong khach hang o nuoc ngoai dat 50 trieu. Ve doanh thu, cac thi truong dat muc tieu tang truong rat cao nhu: Viettel Tanzania 70%, Burundi 21%, Viettel Peru 20%.


Hien Tap doan Viettel da kinh doanh tai 11 quoc gia tren the gioi la Viet Nam, Campuchia, Lao, Dong Timor, Haiti, Peru, Mozambique, Cameroon, Burundi, Tanzania va Myanmar. Trong do, Viettel dang giu vi tri so 1 ve thi phan tai 5/10 thi truong quoc te; tat ca cac quoc gia da kinh doanh 3 nam deu co lai. Nho viec mo rong dau tu ra quoc te va giu thi phan cao o Viet Nam, Tap doan Viettel da lot vao danh sach 30 tap doan vien thong co so luong khach hang lon nhat the gioi.


Dau tu nuoc ngoai cua Viettel dat doanh thu hon 38.000 ty dong - Anh 2.

Le khai truong Cuoc goi dau tien cua Mytel


Trong quy II/2018, Viettel se chinh thuc khai truong, cung cap dich vu tai thi truong Myanmar. Myanmar la thi truong thu 11 ma Viettel dau tu tren 03 chau luc, day cung la thi truong tiem nang va chu luc cua Viettel trong nhung nam toi.


De quang ba cho nen tang dang tai video kiem loi cua Mocha, Viettel to chuc cuoc thi lam noi dung voi tong giai thuong len toi 400 trieu dong

Đầu tư nước ngoài của Viettel đạt doanh thu hơn 38.000 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội cho biết doanh thu năm 2017 từ đầu tư nước ngoài của Viettel đạt hơn 38.000 tỷ đồng (gần 1,7 tỷ USD) tăng hơn 38% so với năm 2016, gấp hơn 9 lần so với mức tăng trưởng bình quân của ngành viễn thông toàn cầu.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: