Bộ Quốc phòng Mỹ cấm cửa điện thoại Huawei và ZTE

Trước hàng loạt quan ngại về an ninh quốc gia, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ra lệnh cấm các binh sỹ cũng như quan chức sử dụng các dòng điện thoại thông minh do Huawei và ZTE (Trung Quốc) sản xuất tại tất cả căn cứ quân sự của nước này.


Dẫn nguồn từ Thiếu tá Dave Eastburn - phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (Mỹ), tờ Wall Street Journal vừa cho biết, các thành viên quân đội Mỹ có thể sử dụng điện thoại của ZTE hay Huawei sản xuất ở bên ngoài, nhưng tuyệt đối không được mang vào các căn cứ quân sự trên toàn thế giới. "Quân đội Mỹ không ngăn cản binh lính và những người trong quân ngũ mua điện thoại Huawei, ZTE và dùng làm thiết bị cá nhân. Tuy nhiên, họ nên chú ý đến các rủi ro an ninh có thể xảy ra khi sử dụng.", Thiếu tá Eastburn nói.
Quân đội Mỹ cấm binh lính sử dụng điện thoại thông minh của Huawei và ZTE trong các căn cứ quân sự.
Cũng theo Eastburn, hiện Lầu Năm Góc - "Thủ phủ" của Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng đang xem xét khả năng cấm toàn bộ binh sĩ và các thành viên quân đội khác tại đây mua và sử dụng điện thoại thông minh của hãng Huawei và ZTE, do lo ngại chính phủ Trung Quốc có thể theo dõi vị trí của họ. Liên quan đến việc này, có thể nói, kể từ khi Tổng thống Donal Trump lên nắm quyền, ông Trump đã có những "động thái e dè" trước các công ty công nghệ Trung Quốc. Và sự việc không chỉ dừng ở đó, khi căng thẳng về thương mại đã leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ tháng 3/2018 đến nay. Theo đó, chính phủ Mỹ đã tìm cách hạn chế sự hiện diện của Huawei và ZTE là những một công ty sản xuất thiết bị viễn thông và các thiết bị điện tử có quy mô lớn của nước này. Cụ thể, trong tháng 2/2018, các quan chức hàng đầu của các cơ quan CIA, NSA và FBI đã khuyến cáo công dân nước này không nên sử dụng điện thoại Huawei. Rồi vào ngày 12/3, chính quyền Trump cũng từ chối đề xuất 117 tỷ USD mua lại Qualcomm của Broadcom do lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ mang lại lợi thế cho Huawei trong cuộc đua phát triển công nghệ 5G. Về phía mình, Huawei đã phủ nhận mọi cáo buộc từ phía Mỹ và cho rằng công ty chưa bao giờ có ý định cài phần mềm gián điệp hay có hành động phá hoại một quốc gia. Trong khi đó, ZTE chưa đưa ra bình luận gì. Trong năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành lệnh cấm 7 năm với ZTE (đến tháng 3/2025) do công ty này đã vi phạm thỏa thuận và vận chuyển trái phép linh kiện điện thoại từ Mỹ tới Iran trong năm 2017 vừa qua, theo Reuters. Hay vào tuần trước, Huawei cũng bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra do nghi ngờ công ty này âm thầm bán các thiết bị truyền thông cho Iran bất chấp lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ. Một số chuyên gia nhận định, nếu có bằng chứng gian dối, kết cục của Huawei có thể cũng giống như ZTE. Theo thống kê, chỉ riêng trong năm ngoái, hơn 2.400 smartphone của Huawei và ZTE đã được bán cho lực lượng quân đội Mỹ, chủ yếu là binh lính và thủy thủ. Với riêng thị trường Mỹ, cả Huawei lẫn ZTE hiện chiếm thị phần khá khiêm tốn, trong đó ZTE đứng thứ tư với 9,5%.Bo Quoc phong My cam cua dien thoai Huawei va ZTE


Truoc hang loat quan ngai ve an ninh quoc gia, Bo Quoc phong My vua ra lenh cam cac binh sy cung nhu quan chuc su dung cac dong dien thoai thong minh do Huawei va ZTE (Trung Quoc) san xuat tai tat ca can cu quan su cua nuoc nay.


Dan nguon tu Thieu tá Dave Eastburn - phát ngôn viên Bo Tu lenh Thái Bình Duong (My), to Wall Street Journal vua cho biet, các thành viên quân doi My có the su dung dien thoai cua ZTE hay Huawei san xuat o bên ngoài, nhung tuyet doi không duoc mang vào các can cu quân su trên toàn the gioi. "Quân doi My không ngan can binh lính và nhung nguoi trong quân ngu mua dien thoai Huawei, ZTE và dùng làm thiet bi cá nhân. Tuy nhiên, ho nên chú ý den các rui ro an ninh có the xay ra khi su dung.", Thieu tá Eastburn nói.
Quân doi My cam binh lính su dung dien thoai thông minh cua Huawei và ZTE trong các can cu quân su.
Cung theo Eastburn, hien Lau Nam Góc - "Thu phu" cua Bo Quoc phòng My, cung dang xem xét kha nang cam toàn bo binh si và các thành viên quân doi khác tai dây mua và su dung dien thoai thông minh cua hãng Huawei và ZTE, do lo ngai chính phu Trung Quoc có the theo dõi vi trí cua ho. Liên quan den viec này, có the nói, ke tu khi Tong thong Donal Trump lên nam quyen, ông Trump dã có nhung "dong thái e dè" truoc các công ty công nghe Trung Quoc. Và su viec không chi dung o dó, khi cang thang ve thuong mai dã leo thang giua My và Trung Quoc ke tu tháng 3/2018 den nay. Theo dó, chính phu My dã tìm cách han che su hien dien cua Huawei và ZTE là nhung mot công ty san xuat thiet bi vien thông và các thiet bi dien tu có quy mô lon cua nuoc này. Cu the, trong tháng 2/2018, các quan chuc hàng dau cua các co quan CIA, NSA và FBI dã khuyen cáo công dân nuoc này không nên su dung dien thoai Huawei. Roi vào ngày 12/3, chính quyen Trump cung tu choi de xuat 117 ty USD mua lai Qualcomm cua Broadcom do lo ngai rang thoa thuan này se mang lai loi the cho Huawei trong cuoc dua phát trien công nghe 5G. Ve phía mình, Huawei dã phu nhan moi cáo buoc tu phía My và cho rang công ty chua bao gio có ý dinh cài phan mem gián diep hay có hành dong phá hoai mot quoc gia. Trong khi dó, ZTE chua dua ra bình luan gì. Trong nam ngoái, Bo Thuong mai My dã ban hành lenh cam 7 nam voi ZTE (den tháng 3/2025) do công ty này dã vi pham thoa thuan và van chuyen trái phép linh kien dien thoai tu My toi Iran trong nam 2017 vua qua, theo Reuters. Hay vào tuan truoc, Huawei cung bi Bo Tu pháp My dieu tra do nghi ngo công ty này âm tham bán các thiet bi truyen thông cho Iran bat chap lenh cam van kinh te cua My. Mot so chuyên gia nhan dinh, neu có bang chung gian doi, ket cuc cua Huawei có the cung giong nhu ZTE. Theo thong kê, chi riêng trong nam ngoái, hon 2.400 smartphone cua Huawei và ZTE dã duoc bán cho luc luong quân doi My, chu yeu là binh lính và thuy thu. Voi riêng thi truong My, ca Huawei lan ZTE hien chiem thi phan khá khiêm ton, trong dó ZTE dung thu tu voi 9,5%.

Bộ Quốc phòng Mỹ cấm cửa điện thoại Huawei và ZTE

Trước hàng loạt quan ngại về an ninh quốc gia, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ra lệnh cấm các binh sỹ cũng như quan chức sử dụng các dòng điện thoại thông minh do Huawei và ZTE (Trung Quốc) sản xuất tại tất cả căn cứ quân sự của nước này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: