Gần 20 triệu hồ sơ khách hàng tại ngân hàng Commonwealth... bỗng dưng mất tích

Hôm 3/5, ngân hàng Commonwealth của Úac thừa nhận đã để xảy ra một sự cố vô cùng nghiêm trọng khi đánh mất gần 20 triệu hồ sơ khách hàng lưu trữ tại ngân hàng này.


  • Windows 10 cũng thu thập trái phép dữ liệu người dùng
  • Vụ Cambridge Analytica: Sau Facebook, đến lượt Twitter dính scandal
  • Thực hư vụ hơn 163 triệu tài khoản Zing ID bị rò rỉ ?
Sự cố nói trên được các chuyên gia về an ninh đánh giá là sự cố bảo mật nghiêm trọng và vô cùng tồi tệ của ngân hàng Commonwealth. Cụ thể, Commonwealth đã phải lên tiếng thừa nhận rằng họ "đang gặp phải vấn đề", khi hai cuộn băng dữ liệu từ tính lưu trữ tên tuổi, địa chỉ, số tài khoản và chi tiết giao dịch của các khách hàng này trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2016 đã "không cánh mà bay", biến mất không để lại một dấu vết nào.
Ngân hàng Commonwealth đã để xảy ra một sự cố vô cùng nghiêm trọng khi đánh mất gần 20 triệu hồ sơ khách hàng.
Ngay sau khi thông tin về vụ việc được công khai, hàng triệu khách hàng của Commonwealth đã tỏ ra vô cùng lo lắng và cảm thấy bất an về sự an toàn cho tài khoản của mình. Mặc dù đại diện của ngân hàng Commonwealth cũng đã trấn án khách hàng rằng, tất cả dữ liệu đã bị mất kia không chứa thông tin về mật khẩu, mã PIN hay những thông tin nhạy cảm mà tội phạm có thể sử dụng vào mục đích phạm pháp, nhưng việc khách hàng lo lắng cũng dễ hiểu, bởi khi những thông tin cá nhân bị lộ lọt, các hacker có thể lợi dụng chúng để làm những điều phi pháp khác. Nói về "sự cố" này, các chuyên gia bảo mật nhận định, vụ hai cuộn băng dữ liệu từ tính lưu trữ tên tuổi, địa chỉ, số tài khoản và chi tiết giao dịch của các khách hàng đã "không cánh mà bay" này có khả năng liên quan đến hệ thống kỹ thuật và quy trình bảo mật của ngân hàng Commonwealth. Ngay trước đó, vào hồi đầu tháng 4/2018, ngân hàng Commonwealth cũng từng gặp phải một sự cố khác khi số dư thẻ tín dụng của khách hàng đã biến mất trên ứng dụng smartphone, và ngân hàng trực tuyến NetBank (chủ của ứng dụng đó) của ngân hàng này sau đó chỉ cho hiển thị số tiền tiết kiệm của khách hàng mà thôi. Cùng với đó, các khoản nợ gia đình và nợ cá nhân, hay tài khoản thẻ du lịch và việc thanh toán hóa đơn của khách hàng có sử dụng dịch vụ BPAY tại ngân hàng Commonwealth cũng đều bị xóa sạch. Sự cố đã khiến thẻ ghi nợ của khách hàng tại Ngân hàng Commonwealth khi giao dịch các cửa hàng hay thực hiện chuyển tiền qua thẻ tín dụng, kích hoạt thẻ tín dụng đều không thể thực hiện được. Quả là "họa vô đơn chí" đối với ngân hàng Commonwealth kia!Gan 20 trieu ho so khach hang tai ngan hang Commonwealth... bong dung mat tich


Hom 3/5, ngan hang Commonwealth cua Uac thua nhan da de xay ra mot su co vo cung nghiem trong khi danh mat gan 20 trieu ho so khach hang luu tru tai ngan hang nay.


  • Windows 10 cung thu thap trái phép du lieu nguoi dùng
  • Vu Cambridge Analytica: Sau Facebook, den luot Twitter dính scandal
  • Thuc hu vu hon 163 trieu tài khoan Zing ID bi rò ri ?
Su co nói trên duoc các chuyên gia ve an ninh dánh giá là su co bao mat nghiêm trong và vô cùng toi te cua ngân hàng Commonwealth. Cu the, Commonwealth dã phai lên tieng thua nhan rang ho "dang gap phai van de", khi hai cuon bang du lieu tu tính luu tru tên tuoi, dia chi, so tài khoan và chi tiet giao dich cua các khách hàng này trong khoang thoi gian tu nam 2000 den nam 2016 dã "không cánh mà bay", bien mat không de lai mot dau vet nào.
Ngân hàng Commonwealth dã de xay ra mot su co vô cùng nghiêm trong khi dánh mat gan 20 trieu ho so khách hàng.
Ngay sau khi thông tin ve vu viec duoc công khai, hàng trieu khách hàng cua Commonwealth dã to ra vô cùng lo lang và cam thay bat an ve su an toàn cho tài khoan cua mình. Mac dù dai dien cua ngân hàng Commonwealth cung dã tran án khách hàng rang, tat ca du lieu dã bi mat kia không chua thông tin ve mat khau, mã PIN hay nhung thông tin nhay cam mà toi pham có the su dung vào muc dích pham pháp, nhung viec khách hàng lo lang cung de hieu, boi khi nhung thông tin cá nhân bi lo lot, các hacker có the loi dung chúng de làm nhung dieu phi pháp khác. Nói ve "su co" này, các chuyên gia bao mat nhan dinh, vu hai cuon bang du lieu tu tính luu tru tên tuoi, dia chi, so tài khoan và chi tiet giao dich cua các khách hàng dã "không cánh mà bay" này có kha nang liên quan den he thong ky thuat và quy trình bao mat cua ngân hàng Commonwealth. Ngay truoc dó, vào hoi dau tháng 4/2018, ngân hàng Commonwealth cung tung gap phai mot su co khác khi so du the tín dung cua khách hàng dã bien mat trên ung dung smartphone, và ngân hàng truc tuyen NetBank (chu cua ung dung dó) cua ngân hàng này sau dó chi cho hien thi so tien tiet kiem cua khách hàng mà thôi. Cùng voi dó, các khoan no gia dình và no cá nhân, hay tài khoan the du lich và viec thanh toán hóa don cua khách hàng có su dung dich vu BPAY tai ngân hàng Commonwealth cung deu bi xóa sach. Su co dã khien the ghi no cua khách hàng tai Ngân hàng Commonwealth khi giao dich các cua hàng hay thuc hien chuyen tien qua the tín dung, kích hoat the tín dung deu không the thuc hien duoc. Qua là "hoa vô don chí" doi voi ngân hàng Commonwealth kia!

Gần 20 triệu hồ sơ khách hàng tại ngân hàng Commonwealth... bỗng dưng mất tích

Hôm 3/5, ngân hàng Commonwealth của Úac thừa nhận đã để xảy ra một sự cố vô cùng nghiêm trọng khi đánh mất gần 20 triệu hồ sơ khách hàng lưu trữ tại ngân hàng này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: