Triển khai chương trình tái chế rác thải điện tử tại các trường Đại học

Việt Nam Tái Chế phát động chương trình tuyên truyền và thu gom rác thải điện tử trong 10 trường đại học trong nước và quốc tế tại TP.HCM và Hà Nội


 • 2016: toàn cầu có đến 49,2 tấn rác thải điện tử
 • Khởi động cuộc thi ‘Chụp ảnh liền tay, đi du lịch ngay’
 • Dell khởi động chương trình tái chế máy cũ tại Việt Nam
 • Triển khai chương trình tái chế rác thải điện tử tại Việt Nam
 • Nghiên cứu thành công cảm biến siêu mỏng có thể ăn được

Kết hợp cùng Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM và 10 trường Đại học trong nước và quốc tế trên địa bàn TPHCM và Hà Nội, Việt Nam Tái Chế (VNTC) chính thức phát động chương trình thu gom mới nhất tại các trường Đại học. VNTC sẽ đào tạo các sinh viên thành những đại sứ chương trình tại mỗi trường tham gia. VNTC sẽ cùng với các đại sứ nỗ lực nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của quy trình tái chế rác thải điện tử chuyên nghiệp với môi trường. Đồng thời, các đại sứ còn có thể thay mặt chương trình để thu gom các thiết bị điện tử thải bỏ và được nhận thưởng dựa trên khối lượng thu gom.


Triển khai chương trình tái chế rác thải điện tử tại các trường Đại học
Đại sứ thuộc các trường tại Hà Nội cùng nhau thảo luận, trao đổi giúp phát triển chương trình.


Chương trình được thí điểm trong một năm, từ tháng 3/2018.


Năm 2017, VNTC thu gom khoảng gần 10.000 kg rác thải điện tử, tăng gần gấp đôi so với năm 2016 là 4.800 kg. Trong đó, top ba loại rác thải điện tử chiếm tỷ trọng lớn là (1) máy in/fax/scan có sự chuyển đổi lớn từ 13% trong 2016 lên đến 48% trong 2017, (2) các loại linh kiện điện tử chiếm tỷ trọng 20% và (3) máy laptop/máy tính để bàn khoảng 8%. Tuy nhiên, con số thu được quả thật vẫn còn khiêm tốn so với lượng rác thải điện tử 90.000 tấn mà Việt Nam thải ra mỗi năm (theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ).


Đại diện VNTCcho biết con số tăng trưởng 2017 là kết quả rất đáng khích lệ đối với đội ngũ trong công tác bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nhận được sự ủng hộ từ các hộ dân, doanh nghiệp, VNTC còn nhận được các phản hồi tích cực từ các bạn sinh viên do các vấn đề về sức khỏe và môi trường ngày càng được quan tâm và chú trọng nhiều hơn, đặc biệt đối với các bạn trẻ. Từ đó, họ nhận thức được vai trò và nghĩa vụ của mình để có thể sống và hành động có trách nhiệm hơn. Chính vì điều này, VNTC đã xây dựng chương trình và hợp tác với đối tượng sinh viên để cùng nhau lan tỏa thông điệp xanh, đẩy mạnh thu gom các thiết bị điện tử thải bỏ và tái chế theo quy trình tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ hỗ trợ nâng cao hiệu suất thu gom rác thải điện tử, VNTC còn kỳ vọng chương trình sẽ tiếp cận thế hệ trẻ rộng hơn và giúp hình thành thói quen xử lý rác thải điện tử một cách đúng đắn từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.


Đồng hành cùng chương trình, mỗi trường Đại học sẽ chọn ra một nhóm đại sứ (gồm ít nhất 5 bạn) tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thu gom rác thải điện tử định kỳ trong cộng đồng sinh viên thông qua các hình thức như tờ rơi, poster, banner, loa phát thanh trường, mạng xã hội... Theo đó, mỗi trường sẽ được đặt một thùng chứa ngay tại khuôn viên trường và sẽ tập kết rác thải điện tử về một trong các điểm thu hồi chính thức của VNTC tại hai thành phố. VNTC sẽ tổng kết lại số lượng rác thải điện tử của từng nhóm đại sứ theo từng quý và cấp giấy chứng nhận tham gia chương trình cho các đại sứ sau chương trình.


Hiện tại có 10 trường tham gia cùng VNTC là:


 1. Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Tp.HCM
 2. Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
 3. Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM
 4. Trường Đại Học TN&MT Tp.HCM
 5. Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM
 6. Trường Đại Học TN&MT Hà Nội
 7. Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội
 8. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 9. Trường Quốc Tế Phổ Thông Liên Cấp Alfred Nobel
 10. Trường Quốc Tế Phổ Thông Liên Cấp Việt Úc

Bên cạnh chương trình thu gom tại các trường đại học nêu trên, VNTC còn cung cấp dịch vụ thu gom tận nơi dành cho các hộ gia đình và doanh nghiệp (điều khoản và điều kiện áp dụng). Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho người dân dễ dàng thải bỏ rác thải điện tử một cách có trách nhiệm, VNTC còn thiết lập 10 điểm thu gom thường xuyên tại Hà Nội và TP.HCM. Danh sách các điểm thu gom cũng như liên hệ VNTC có thể xem chi tiết tại website www.vietnamrecycles.com/vi

Trien khai chuong trinh tai che rac thai dien tu tai cac truong Dai hoc


Viet Nam Tai Che phat dong chuong trinh tuyen truyen va thu gom rac thai dien tu trong 10 truong dai hoc trong nuoc va quoc te tai TP.HCM va Ha Noi


 • 2016: toàn cau có den 49,2 tan rác thai dien tu
 • Khoi dong cuoc thi ‘Chup anh lien tay, di du lich ngay’
 • Dell khoi dong chuong trình tái che máy cu tai Viet Nam
 • Trien khai chuong trình tái che rác thai dien tu tai Viet Nam
 • Nghiên cuu thành công cam bien siêu mong có the an duoc

Ket hop cùng So Tài nguyên Môi truong TP.HCM và 10 truong Dai hoc trong nuoc và quoc te trên dia bàn TPHCM và Hà Noi, Viet Nam Tái Che (VNTC) chính thuc phát dong chuong trình thu gom moi nhat tai các truong Dai hoc. VNTC se dào tao các sinh viên thành nhung dai su chuong trình tai moi truong tham gia. VNTC se cùng voi các dai su no luc nâng cao nhan thuc cua moi nguoi ve tam quan trong cua quy trình tái che rác thai dien tu chuyên nghiep voi môi truong. Dong thoi, các dai su còn có the thay mat chuong trình de thu gom các thiet bi dien tu thai bo và duoc nhan thuong dua trên khoi luong thu gom.


Trien khai chuong trinh tai che rac thai dien tu tai cac truong Dai hoc
Dai su thuoc các truong tai Hà Noi cùng nhau thao luan, trao doi giúp phát trien chuong trình.


Chuong trình duoc thí diem trong mot nam, tu tháng 3/2018.


Nam 2017, VNTC thu gom khoang gan 10.000 kg rác thai dien tu, tang gan gap dôi so voi nam 2016 là 4.800 kg. Trong dó, top ba loai rác thai dien tu chiem ty trong lon là (1) máy in/fax/scan có su chuyen doi lon tu 13% trong 2016 lên den 48% trong 2017, (2) các loai linh kien dien tu chiem ty trong 20% và (3) máy laptop/máy tính de bàn khoang 8%. Tuy nhiên, con so thu duoc qua that van còn khiêm ton so voi luong rác thai dien tu 90.000 tan mà Viet Nam thai ra moi nam (theo thong kê cua Bo Khoa hoc và Công nghe).


Dai dien VNTCcho biet con so tang truong 2017 là ket qua rat dáng khích le doi voi doi ngu trong công tác bao ve môi truong. Bên canh viec nhan duoc su ung ho tu các ho dân, doanh nghiep, VNTC còn nhan duoc các phan hoi tích cuc tu các ban sinh viên do các van de ve suc khoe và môi truong ngày càng duoc quan tâm và chú trong nhieu hon, dac biet doi voi các ban tre. Tu dó, ho nhan thuc duoc vai trò và nghia vu cua mình de có the song và hành dong có trách nhiem hon. Chính vì dieu này, VNTC dã xây dung chuong trình và hop tác voi doi tuong sinh viên de cùng nhau lan toa thông diep xanh, day manh thu gom các thiet bi dien tu thai bo và tái che theo quy trình tiêu chuan quoc te. Không chi ho tro nâng cao hieu suat thu gom rác thai dien tu, VNTC còn ky vong chuong trình se tiep can the he tre rong hon và giúp hình thành thói quen xu lý rác thai dien tu mot cách dúng dan tu lúc còn ngoi trên ghe nhà truong.


Dong hành cùng chuong trình, moi truong Dai hoc se chon ra mot nhóm dai su (gom ít nhat 5 ban) to chuc các hoat dong tuyên truyen và thu gom rác thai dien tu dinh ky trong cong dong sinh viên thông qua các hình thuc nhu to roi, poster, banner, loa phát thanh truong, mang xã hoi... Theo dó, moi truong se duoc dat mot thùng chua ngay tai khuôn viên truong và se tap ket rác thai dien tu ve mot trong các diem thu hoi chính thuc cua VNTC tai hai thành pho. VNTC se tong ket lai so luong rác thai dien tu cua tung nhóm dai su theo tung quý và cap giay chung nhan tham gia chuong trình cho các dai su sau chuong trình.


Hien tai có 10 truong tham gia cùng VNTC là:


 1. Truong Dai Hoc Tôn Duc Thang Tp.HCM
 2. Truong Dai Hoc Bách Khoa Tp.HCM
 3. Truong Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhiên Tp.HCM
 4. Truong Dai Hoc TN&MT Tp.HCM
 5. Truong Dai Hoc Công Nghiep Thuc Pham Tp.HCM
 6. Truong Dai Hoc TN&MT Hà Noi
 7. Truong Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhiên Hà Noi
 8. Truong Dai Hoc Bách Khoa Hà Noi
 9. Truong Quoc Te Pho Thông Liên Cap Alfred Nobel
 10. Truong Quoc Te Pho Thông Liên Cap Viet Úc

Bên canh chuong trình thu gom tai các truong dai hoc nêu trên, VNTC còn cung cap dich vu thu gom tan noi dành cho các ho gia dình và doanh nghiep (dieu khoan và dieu kien áp dung). Dong thoi, nham tao dieu kien cho nguoi dân de dàng thai bo rác thai dien tu mot cách có trách nhiem, VNTC còn thiet lap 10 diem thu gom thuong xuyên tai Hà Noi và TP.HCM. Danh sách các diem thu gom cung nhu liên he VNTC có the xem chi tiet tai website www.vietnamrecycles.com/vi


Triển khai chương trình tái chế rác thải điện tử tại các trường Đại học

Việt Nam Tái Chế phát động chương trình tuyên truyền và thu gom rác thải điện tử trong 10 trường đại học trong nước và quốc tế tại TP.HCM và Hà Nội
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: