Đẩy mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp trong ngành công nghệ thông minh

Thông điệp được Giám đốc ĐHQG TP.HCM Huỳnh Thành Đạt đưa ra tại Lễ kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Khu công nghệ phần mềm ĐHQG TP.HCM (ITP).


  • Khu đô thị sáng tạo là nơi có hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp cường độ cao
  • Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
  • Saigon Innovation Hub sắp triển khai loạt sản phẩm tư vấn cho startup
  • Công bố cuộc thi Ý tưởng sáng tạo sinh viên năm 2018

PGS T.S Huỳnh Thành Đạt cho biết, trong suốt chặng đường 15 năm hình thành và phát triển, ITP đã kiên trì thực hiện sứ mệnh là tạo ra môi trường gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) mà Đảng, Nhà nước và ĐHQG TP.HCM giao phó. Qua đó, đưa ITP trở thành mô hình khu công viên khoa học chuyên về lĩnh vực CNTT-TT trong lòng đại học đầu tiên tại Việt Nam, góp phần phát triển ngành CNTT-TT cho đất nước.


Song song với việc đào tạo đại học chuyên ngành CNTT, ITP cũng tập trung thu hút doanh nghiệp đến đặt văn phòng, qua đó dần trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực CNTT.


"Đây là mô hình kiểu mẫu để nhiều tỉnh, thành có thể tham khảo, học tập", GS Đạt chia sẻ, "Đến nay, ITP đã cơ bản hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, là nơi tập trung của hơn 40 doanh nghiệp khởi nghiệp ở các giai đoạn khác nhau, là nơi làm việc của gần 300 kỹ sư, là nơi học tập, thực tập của hơn 1.000 sinh viên hiện nay".


Cũng theo lời người đứng đầu ĐHQG TP.HCM, đặt mục tiêu đến năm 2020, ITP sẽ trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp năng động ở phía đông TP.HCM, là nơi tập trung của khoảng 100 doanh nghiệp khởi nghiệp, cung cấp hơn 2.000 việc làm và là nơi thực tập, học tập cho hơn 2.000 sinh viên.Giám đốc ĐHQG TP.HCM Huỳnh Thành Đạt.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Ban lãnh đạo ITP cũng gửi lời tri ân đến những người sáng lập, lãnh đạo tiền nhiệm và những người đang gắn bó “truyền lửa” của sự đam mê, sáng tạo, nỗ lực. Đây cũng là dịp để ban lãnh đạo IPT gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp, startup, các nhà đầu tư và hiệp hội đã gắn bó với IPT từ những ngày khởi đầu đến nay.


Buổi lễ kỷ niệm cũng là cột mốc đánh dấu một trang mới của ITP. Trong tương lai, ITP sẽ là nơi ươm mầm, xây dựng các startup và là nơi để các sản phẩm công nghệ cao ra đời, vươn tầm quốc tế.

Day manh he sinh thai khoi nghiep trong nganh cong nghe thong minh


Thong diep duoc Giam doc DHQG TP.HCM Huynh Thanh Dat dua ra tai Le ky niem 15 nam xay dung va phat trien cua Khu cong nghe phan mem DHQG TP.HCM (ITP).


  • Khu dô thi sáng tao là noi có hoat dong sáng tao và khoi nghiep cuong do cao
  • Nâng cao nhan thuc ve so huu trí tue trong hoat dong khoi nghiep và doi moi sáng tao
  • Saigon Innovation Hub sap trien khai loat san pham tu van cho startup
  • Công bo cuoc thi Ý tuong sáng tao sinh viên nam 2018

PGS T.S Huynh Thành Dat cho biet, trong suot chang duong 15 nam hình thành và phát trien, ITP dã kiên trì thuc hien su menh là tao ra môi truong gan ket giua dào tao, nghiên cuu và kinh doanh trong linh vuc công nghe thông tin và truyen thông (CNTT-TT) mà Dang, Nhà nuoc và DHQG TP.HCM giao phó. Qua dó, dua ITP tro thành mô hình khu công viên khoa hoc chuyên ve linh vuc CNTT-TT trong lòng dai hoc dau tiên tai Viet Nam, góp phan phát trien ngành CNTT-TT cho dat nuoc.


Song song voi viec dào tao dai hoc chuyên ngành CNTT, ITP cung tap trung thu hút doanh nghiep den dat van phòng, qua dó dan tro thành he sinh thái khoi nghiep, doi moi sáng tao trong linh vuc CNTT.


"Dây là mô hình kieu mau de nhieu tinh, thành có the tham khao, hoc tap", GS Dat chia se, "Den nay, ITP dã co ban hình thành he sinh thái khoi nghiep, doi moi sáng tao, là noi tap trung cua hon 40 doanh nghiep khoi nghiep o các giai doan khác nhau, là noi làm viec cua gan 300 ky su, là noi hoc tap, thuc tap cua hon 1.000 sinh viên hien nay".


Cung theo loi nguoi dung dau DHQG TP.HCM, dat muc tiêu den nam 2020, ITP se tro thành he sinh thái khoi nghiep nang dong o phía dông TP.HCM, là noi tap trung cua khoang 100 doanh nghiep khoi nghiep, cung cap hon 2.000 viec làm và là noi thuc tap, hoc tap cho hon 2.000 sinh viên.Giám doc DHQG TP.HCM Huynh Thành Dat.

Tai buoi le ky niem, Ban lãnh dao ITP cung gui loi tri ân den nhung nguoi sáng lap, lãnh dao tien nhiem và nhung nguoi dang gan bó “truyen lua” cua su dam mê, sáng tao, no luc. Dây cung là dip de ban lãnh dao IPT gui loi cam on sâu sac den các doanh nghiep, startup, các nhà dau tu và hiep hoi dã gan bó voi IPT tu nhung ngày khoi dau den nay.


Buoi le ky niem cung là cot moc dánh dau mot trang moi cua ITP. Trong tuong lai, ITP se là noi uom mam, xây dung các startup và là noi de các san pham công nghe cao ra doi, vuon tam quoc te.


Đẩy mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp trong ngành công nghệ thông minh

Thông điệp được Giám đốc ĐHQG TP.HCM Huỳnh Thành Đạt đưa ra tại Lễ kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Khu công nghệ phần mềm ĐHQG TP.HCM (ITP).
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: