Google nghiên cứu công nghệ 3D cho tablet

Mẫu máy tính bảng Google 3D có thể sẽ sẵn sàng trước khi hội nghị phát triển của hãng tìm kiếm khổng lồ này diễn ra vào cuối tháng 6 tới đây.


Theo nguồn tin từ trang công nghệ The Wall Street Journal (WSJ), Google được cho là đang phát triển một mẫu tablet mới với màn hình hiển thị cao cấp cùng với camera có thể chụp ảnh 3D. Khoảng 4.000 nguyên mẫu của model tablet này sẽ được sản xuất vào đầu tháng tới để giao cho các nhà phát triển dùng thử, báo cáo của Wall Street Journal cho biết. Mẫu tablet mới có thể sẽ sẵn sàng trước khi hội nghị phát triển của Google I / O khai mạc vào ngày 25/6.


Sản phẩm sẽ có màn hình 7 inch, các cảm biến độ sâu hồng ngoại, hai máy ảnh phía sau và phần mềm xử lý hình ảnh 3D. Cũng theo WSJ, đây sẽ là một phần trong dự án Tango Project của Google.


Google nghiên cứu công nghệ 3D cho tablet
Chi tiết dự án Tango Project của Google được công bố hồi tháng 2/2014.
Dự án Tango Project là nỗ lực của Google để tạo ra một thiết bị di động có thể chia sẻ cảm giác của con người về không gian và chuyển động, hiểu và nhận thức thế giới cùng với cách mà con người đang làm. Phát ngôn viên của Google khi được hỏi đã từ chối bình luận về kế hoạch tablet này.
Hồi tháng 2/2014, Google đã giới thiệu một nguyên mẫu điện thoại thông minh Android 5-inch trong dự án Tango Project, kết hợp công nghệ từ thế giới tầm nhìn máy tính và robot để tạo ra một mô hình 3D của môi trường xung quanh điện thoại.


Công nghệ này có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như để nhanh chóng tìm thấy hạn sử dụng chính xác của một sản phẩm nằm trong một cửa hàng, hoặc để lên kế hoạch thi công sàn 3D của một ngôi nhà trước khi đi ra ngoài mua sắm đồ nội thất. Dự án Tango Project cũng có thể hướng dẫn người khiếm thị đi khắp nơi trong một ngôi nhà không quen thuộc và cung cấp các bước hướng dẫn trong các cửa hàng mua sắm. Đó là tất cả những tính năng được mong đợi cho tablet trong tương lai, WSJ nhận xét. Thêm vào đó, công nghệ này cũng có thể được sử dụng cho video game nhập vai.


Hai điện thoại trong dự án Tango Project sẽ được đưa lên Trạm không gian quốc tế ISS (International Space Station) bằng thiết bị Orbital 2 dự kiến sẽ được phóng vào ngày 10/6/2014. Các điện thoại sẽ được gắn vào những robot có kích thước bằng quả bóng đá tự cấp nguồn được gọi là "Spheres" và bay vòng quanh bên trong trạm không gian.


NASA sẽ thử nghiệm mô hình 3D này và hình ảnh từ các robot có thể được sử dụng để cho các quả cầu Spheres tìm hiểu môi trường quanh chúng dựa trên những gì chúng thấy, thay vì chỉ dựa vào cảm biến cố định trong môi trường. Trong tương lai, điện thoại 3D cũng có thể được sử dụng để bay vòng quanh bên ngoài trạm không gian hoặc thậm chí dung cho các kế hoạch hạ cánh trên một tiểu hành tinh của NASA.


Google không phải là công ty duy nhất đầu tư vào công nghệ 3D tiên tiến. Facebook cũng đang quan tâm và đã bỏ ra 2 tỷ USD để mua lại Oculus VR, nhà phát triển mẫu tai nghe thực tế ảo Oculus Rift. Trong thương vụ này, Facebook được cho là sẽ có nhiều thứ hơn và không chỉ là một cuộc chơi thông thường. CEO Mark Zuckerberg của Facebook đã nhìn thấy trước đây là một nền tảng lớn tiếp theo của thời đại máy tính, một trong số đó sẽ được sử dụng để phục vụ cho nhu cầu mua sắm, thông tin liên lạc, giáo dục và nhiều hơn nữa.

Google nghien cuu cong nghe 3D cho tablet


Mau may tinh bang Google 3D co the se san sang truoc khi hoi nghi phat trien cua hang tim kiem khong lo nay dien ra vao cuoi thang 6 toi day.


Theo nguon tin tu trang công nghe The Wall Street Journal (WSJ), Google duoc cho là dang phát trien mot mau tablet moi voi màn hình hien thi cao cap cùng voi camera có the chup anh 3D. Khoang 4.000 nguyên mau cua model tablet này se duoc san xuat vào dau tháng toi de giao cho các nhà phát trien dùng thu, báo cáo cua Wall Street Journal cho biet. Mau tablet moi có the se san sàng truoc khi hoi nghi phát trien cua Google I / O khai mac vào ngày 25/6.


San pham se có màn hình 7 inch, các cam bien do sâu hong ngoai, hai máy anh phía sau và phan mem xu lý hình anh 3D. Cung theo WSJ, dây se là mot phan trong du án Tango Project cua Google.


Google nghien cuu cong nghe 3D cho tablet
Chi tiet du án Tango Project cua Google duoc công bo hoi tháng 2/2014.
Du án Tango Project là no luc cua Google de tao ra mot thiet bi di dong có the chia se cam giác cua con nguoi ve không gian và chuyen dong, hieu và nhan thuc the gioi cùng voi cách mà con nguoi dang làm. Phát ngôn viên cua Google khi duoc hoi dã tu choi bình luan ve ke hoach tablet này.
Hoi tháng 2/2014, Google dã gioi thieu mot nguyên mau dien thoai thông minh Android 5-inch trong du án Tango Project, ket hop công nghe tu the gioi tam nhìn máy tính và robot de tao ra mot mô hình 3D cua môi truong xung quanh dien thoai.


Công nghe này có the duoc su dung trong nhieu linh vuc, chang han nhu de nhanh chóng tìm thay han su dung chính xác cua mot san pham nam trong mot cua hàng, hoac de lên ke hoach thi công sàn 3D cua mot ngôi nhà truoc khi di ra ngoài mua sam do noi that. Du án Tango Project cung có the huong dan nguoi khiem thi di khap noi trong mot ngôi nhà không quen thuoc và cung cap các buoc huong dan trong các cua hàng mua sam. Dó là tat ca nhung tính nang duoc mong doi cho tablet trong tuong lai, WSJ nhan xét. Thêm vào dó, công nghe này cung có the duoc su dung cho video game nhap vai.


Hai dien thoai trong du án Tango Project se duoc dua lên Tram không gian quoc te ISS (International Space Station) bang thiet bi Orbital 2 du kien se duoc phóng vào ngày 10/6/2014. Các dien thoai se duoc gan vào nhung robot có kích thuoc bang qua bóng dá tu cap nguon duoc goi là "Spheres" và bay vòng quanh bên trong tram không gian.


NASA se thu nghiem mô hình 3D này và hình anh tu các robot có the duoc su dung de cho các qua cau Spheres tìm hieu môi truong quanh chúng dua trên nhung gì chúng thay, thay vì chi dua vào cam bien co dinh trong môi truong. Trong tuong lai, dien thoai 3D cung có the duoc su dung de bay vòng quanh bên ngoài tram không gian hoac tham chí dung cho các ke hoach ha cánh trên mot tieu hành tinh cua NASA.


Google không phai là công ty duy nhat dau tu vào công nghe 3D tiên tien. Facebook cung dang quan tâm và dã bo ra 2 ty USD de mua lai Oculus VR, nhà phát trien mau tai nghe thuc te ao Oculus Rift. Trong thuong vu này, Facebook duoc cho là se có nhieu thu hon và không chi là mot cuoc choi thông thuong. CEO Mark Zuckerberg cua Facebook dã nhìn thay truoc dây là mot nen tang lon tiep theo cua thoi dai máy tính, mot trong so dó se duoc su dung de phuc vu cho nhu cau mua sam, thông tin liên lac, giáo duc và nhieu hon nua.


Google nghiên cứu công nghệ 3D cho tablet

Mẫu máy tính bảng Google 3D có thể sẽ sẵn sàng trước khi hội nghị phát triển của hãng tìm kiếm khổng lồ này diễn ra vào cuối tháng 6 tới đây.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: