Sợ ế, Qualcomm giảm phí cấp phép sáng chế 5G

Đây được xem là một "hành động xuống nước" của Qualcomm, nhằm níu kéo các nhà sản xuất smartphone tiếp tục sử dụng chip 5G của hãng, trong đó có Apple.


Theo trang tin công nghệ PhoneArena, trong vài năm gần đây, Qualcomm đã bị nhiều hãng công nghệ chỉ trích về sự độc quyền trong hệ thống cấp phép bằng sáng chế của hãng và một số nhà sản xuất đã tính đến việc đổi sang dòng chip của một nhà cung ứng khác, thậm chí có nhà sản xuất (như Apple chẳng hạn) còn chuyển hướng tự sản xuất chip cho riêng mình giống như Samsung đã và đang làm.
Qualcomm vừa tuyên bố sẽ giảm chi phí cấp phép sáng chế 5G. Ảnh chỉ để minh họa.
Nhằm "níu kéo" các hãng sản xuất smartphone tiếp tục dụng chip của mình, sáng ngày 2/5, Qualcomm đã thông báo rằng, họ đang chuyển sang mô hình cấp phép chi phí thấp hơn cho các sản phẩm 5G của công ty. Trong thông báo mới nhất này, dù nhắm vào tất cả nhà sản xuất smartphone, nhưng trọng tâm của Qualcomm vẫn hướng vào Apple – công ty đang có một số vụ kiện với Qualcomm liên quan đến bằng sáng chế và tiền bản quyền. Liên quan đến vụ việc này, trước đó Apple đã từng tuyên bố rằng, họ sẽ "rời bỏ" Qualcomm trong vai trò nhà cung cấp chip sóng (modem) cho các mẫu iPhone 2018. Hiện các nhà sản xuất smartphone có 2 tùy chọn cấp phép khi giao dịch (mua lại bản quyền bằng sáng chế) với Qualcomm. Đó là, họ có thể cung cấp giấy phép hoàn chỉnh với chi phí bằng 5% giá trị một chiếc smartphone; hoặc cấp phép cho các bằng sáng chế thiết yếu tiêu chuẩn với chi phí bằng 3,5% chi phí thiết bị - bao gồm các phần cần thiết để thiết bị kết nối với mạng không dây. Và hầu hết các nhà sản xuất đều lựa chọn cả 2 bộ bằng sáng chế này cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, với thông báo mới của Qualcomm, hiện hãng đã giúp các nhà sản xuất điện thoại dễ dàng hơn khi miễn phí bằng sáng chế công nghệ 5G cho bất kỳ nhà sản xuất smartphone nào khi họ đăng ký sử dụng cả 2 bộ bằng sáng chế đã nêu ở trên, của hãng. Qualcomm đã buộc phải làm điều này sau khi làm việc với các nhà chức trách quản lý mảng công nghệ của Trung Quốc hồi năm 2015. Theo đó, có hơn 100 nhà sản xuất thiết bị cầm tay của Trung Quốc đã đăng ký trả 3,25% (thấp hơn mức mà Qualcomm đã đưa ra) để nhận được giấy phép bằng sáng chế 3G và 4G của Qualcomm để sản xuất ra các dòng điện thoại thông minh. Và quyết định miễn phí bằng sáng chế công nghệ 5G (của Qualcomm) như đã nói chính là nhờ sự thỏa thuận giữa Qualcomm với các nhà chức trách của Trung Quốc trước đó. Alex Rogers, phó chủ tịch điều hành kiêm người đứng đầu bộ phận bằng sáng chế của Qualcomm cho biết: "Những gì chúng tôi làm là cung cấp nhiều công nghệ hơn, nhiều hơn (sở hữu trí tuệ) trong các gói bằng sáng chế mà không tăng chi phí". Cũng liên quan đến vụ việc, vào tuần trước, Qualcomm đã thông báo rằng, họ sẽ đánh giá tiền bản quyền trên 400USD đầu tiên của giá bán chiếc smartphone. Trước đây, giới hạn này được Qualcomm đặt ra ở mức 500USD. Alex Roger gọi đây là "một hành động thân thiện của Qualcomm" và trong phát biểu của mình, Qualcomm cũng ngầm đề cập đến 2 công ty là Apple và Huawei.So e, Qualcomm giam phi cap phep sang che 5G


Day duoc xem la mot "hanh dong xuong nuoc" cua Qualcomm, nham niu keo cac nha san xuat smartphone tiep tuc su dung chip 5G cua hang, trong do co Apple.


Theo trang tin công nghe PhoneArena, trong vài nam gan dây, Qualcomm dã bi nhieu hãng công nghe chi trích ve su doc quyen trong he thong cap phép bang sáng che cua hãng và mot so nhà san xuat dã tính den viec doi sang dòng chip cua mot nhà cung ung khác, tham chí có nhà san xuat (nhu Apple chang han) còn chuyen huong tu san xuat chip cho riêng mình giong nhu Samsung dã và dang làm.
Qualcomm vua tuyên bo se giam chi phí cap phép sáng che 5G. Anh chi de minh hoa.
Nham "níu kéo" các hãng san xuat smartphone tiep tuc dung chip cua mình, sáng ngày 2/5, Qualcomm dã thông báo rang, ho dang chuyen sang mô hình cap phép chi phí thap hon cho các san pham 5G cua công ty. Trong thông báo moi nhat này, dù nham vào tat ca nhà san xuat smartphone, nhung trong tâm cua Qualcomm van huong vào Apple – công ty dang có mot so vu kien voi Qualcomm liên quan den bang sáng che và tien ban quyen. Liên quan den vu viec này, truoc dó Apple dã tung tuyên bo rang, ho se "roi bo" Qualcomm trong vai trò nhà cung cap chip sóng (modem) cho các mau iPhone 2018. Hien các nhà san xuat smartphone có 2 tùy chon cap phép khi giao dich (mua lai ban quyen bang sáng che) voi Qualcomm. Dó là, ho có the cung cap giay phép hoàn chinh voi chi phí bang 5% giá tri mot chiec smartphone; hoac cap phép cho các bang sáng che thiet yeu tiêu chuan voi chi phí bang 3,5% chi phí thiet bi - bao gom các phan can thiet de thiet bi ket noi voi mang không dây. Và hau het các nhà san xuat deu lua chon ca 2 bo bang sáng che này cho san pham cua mình. Tuy nhiên, voi thông báo moi cua Qualcomm, hien hãng dã giúp các nhà san xuat dien thoai de dàng hon khi mien phí bang sáng che công nghe 5G cho bat ky nhà san xuat smartphone nào khi ho dang ký su dung ca 2 bo bang sáng che dã nêu o trên, cua hãng. Qualcomm dã buoc phai làm dieu này sau khi làm viec voi các nhà chuc trách quan lý mang công nghe cua Trung Quoc hoi nam 2015. Theo dó, có hon 100 nhà san xuat thiet bi cam tay cua Trung Quoc dã dang ký tra 3,25% (thap hon muc mà Qualcomm dã dua ra) de nhan duoc giay phép bang sáng che 3G và 4G cua Qualcomm de san xuat ra các dòng dien thoai thông minh. Và quyet dinh mien phí bang sáng che công nghe 5G (cua Qualcomm) nhu dã nói chính là nho su thoa thuan giua Qualcomm voi các nhà chuc trách cua Trung Quoc truoc dó. Alex Rogers, phó chu tich dieu hành kiêm nguoi dung dau bo phan bang sáng che cua Qualcomm cho biet: "Nhung gì chúng tôi làm là cung cap nhieu công nghe hon, nhieu hon (so huu trí tue) trong các gói bang sáng che mà không tang chi phí". Cung liên quan den vu viec, vào tuan truoc, Qualcomm dã thông báo rang, ho se dánh giá tien ban quyen trên 400USD dau tiên cua giá bán chiec smartphone. Truoc dây, gioi han này duoc Qualcomm dat ra o muc 500USD. Alex Roger goi dây là "mot hành dong thân thien cua Qualcomm" và trong phát bieu cua mình, Qualcomm cung ngam de cap den 2 công ty là Apple và Huawei.

Sợ ế, Qualcomm giảm phí cấp phép sáng chế 5G

Đây được xem là một "hành động xuống nước" của Qualcomm, nhằm níu kéo các nhà sản xuất smartphone tiếp tục sử dụng chip 5G của hãng, trong đó có Apple.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: