Hội nghị FabLab châu Á lần 4 (FAN4) chính thức khai mạc vào sáng ngày 2/5/2018. Đây là sự kiện do FabLab Saigon và mạng lưới FabLab Vietnam phối hợp tổ chức.


 • Hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy cộng đồng sáng chế nhân rộng mô hình
 • Ngày hội công nghệ hỗ trợ trẻ khuyết tật
 • SEA Makerthon 2016: Sáng tạo vì môi trường
 • TOM Vietnam 2016: Những giấc mơ cháy bỏng
 • TOM Vietnam 2016: Đậm chất công nghệ và tính nhân văn

Đại diện Ban tổ chức FAN4 cho biết Hội nghị lần này sẽ tập trung giải quyết 4 dự án xã hội phát triển bền vững ở Việt Nam, bao gồm: Lọc nước sạch bằng xe đạp cho vùng nông thôn, Ánh sáng công cộng chạy bằng năng lượng mặt trời cho khu ngoại ô, Sản xuất ống hút sạch từ cỏ, Hệ thống tái chế rác thải nhựa thành nguyên liệu in 3D.


Với chủ đề “Cùng kiến tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn” (Co-create a better world), 70 nhà sáng chế quốc tế sẽ cùng làm việc nhóm trong 3 ngày với những người phụ trách dự án nói trên để tạo ra giải pháp hoặc cải tiến giải pháp có sẵn.


Trong khuôn khổ Hội nghị FAN4, cộng đồng sáng chế sẽ trao đổi chuyên đề về các lĩnh vực đổi mới sáng tạo như giáo dục STEM, STEAM, công nghiệp 4.0, giáo dục cộng đồng, đồng thời tổ chức workshop sáng chế về IoT, hệ thống thủy canh tự động, hệ thống cảm biến quan trắc môi trường. Bên cạnh đó, hội nghị cũng bàn luận về một số vấn đề như robot phát triển tư duy sáng tạo và lập trình cho trẻ em, máy học dùng bo mạch điện tử thông dụng Arduino, khoa học cộng đồng cho vấn đề an toàn thực phẩm.


Ông Nguyễn Trọng Nhân – Giám đốc FabLab Saigon khẳng định Hội nghị FabLab châu Á lần 4 là cơ hội kết nối giao lưu giữa những nhà chế tạo, những nhà đổi mới và những người tạo ra sự thay đổi tại Việt Nam với bạn bè quốc tế bằng hoạt động trao đổi kiến thức, đồng thời tạo đà phát triển cho các dự án xã hội với vai trò làm chất xúc tác, mở ra sự giao lưu giữa các tổ chức địa phương, những người cải tạo vấn đề và những nhà chế tạo từ các nước khác để cùng chung tay tìm ra giải pháp cho những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững tại Việt Nam.

FabLab Asia Network - Doi moi va sang tao, nhan van va ket noi xa hoi


Hoi nghi FabLab chau A lan 4 (FAN4) chinh thuc khai mac vao sang ngay 2/5/2018. Day la su kien do FabLab Saigon va mang luoi FabLab Vietnam phoi hop to chuc.


 • Hop tác quoc te nham thúc day cong dong sáng che nhân rong mô hình
 • Ngày hoi công nghe ho tro tre khuyet tat
 • SEA Makerthon 2016: Sáng tao vì môi truong
 • TOM Vietnam 2016: Nhung giac mo cháy bong
 • TOM Vietnam 2016: Dam chat công nghe và tính nhân van

Dai dien Ban to chuc FAN4 cho biet Hoi nghi lan này se tap trung giai quyet 4 du án xã hoi phát trien ben vung o Viet Nam, bao gom: Loc nuoc sach bang xe dap cho vùng nông thôn, Ánh sáng công cong chay bang nang luong mat troi cho khu ngoai ô, San xuat ong hút sach tu co, He thong tái che rác thai nhua thành nguyên lieu in 3D.


Voi chu de “Cùng kien tao nên mot the gioi tot dep hon” (Co-create a better world), 70 nhà sáng che quoc te se cùng làm viec nhóm trong 3 ngày voi nhung nguoi phu trách du án nói trên de tao ra giai pháp hoac cai tien giai pháp có san.


Trong khuôn kho Hoi nghi FAN4, cong dong sáng che se trao doi chuyên de ve các linh vuc doi moi sáng tao nhu giáo duc STEM, STEAM, công nghiep 4.0, giáo duc cong dong, dong thoi to chuc workshop sáng che ve IoT, he thong thuy canh tu dong, he thong cam bien quan trac môi truong. Bên canh dó, hoi nghi cung bàn luan ve mot so van de nhu robot phát trien tu duy sáng tao và lap trình cho tre em, máy hoc dùng bo mach dien tu thông dung Arduino, khoa hoc cong dong cho van de an toàn thuc pham.


Ông Nguyen Trong Nhân – Giám doc FabLab Saigon khang dinh Hoi nghi FabLab châu Á lan 4 là co hoi ket noi giao luu giua nhung nhà che tao, nhung nhà doi moi và nhung nguoi tao ra su thay doi tai Viet Nam voi ban bè quoc te bang hoat dong trao doi kien thuc, dong thoi tao dà phát trien cho các du án xã hoi voi vai trò làm chat xúc tác, mo ra su giao luu giua các to chuc dia phuong, nhung nguoi cai tao van de và nhung nhà che tao tu các nuoc khác de cùng chung tay tìm ra giai pháp cho nhung van de liên quan den phát trien ben vung tai Viet Nam.


FabLab Asia Network - Đổi mới và sáng tạo, nhân văn và kết nối xã hội

Hội nghị FabLab châu Á lần 4 (FAN4) chính thức khai mạc vào sáng ngày 2/5/2018. Đây là sự kiện do FabLab Saigon và mạng lưới FabLab Vietnam phối hợp tổ chức.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: