ITP tiếp tục đẩy mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT

Đây là khẳng định của PGS T.S Huỳnh Thành Đạt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TP.HCM đưa ra tại buổi lễ buổi lễ kỷ niệm chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Khu công nghệ phần mềm ĐHQG TP.HCM (ITP).


  • Khu đô thị sáng tạo là nơi có hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp cường độ cao
  • Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
  • Saigon Innovation Hub sắp triển khai loạt sản phẩm tư vấn cho startup
  • Công bố cuộc thi Ý tưởng sáng tạo sinh viên năm 2018

PGS T.S Huỳnh Thành Đạt cho biết, trong hành trình 15 năm qua, ITP đã kiên trì thực hiện sứ mệnh là tạo ra môi trường gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) mà Đảng, Nhà nước và ĐHQG TP.HCM giao phó. Qua đó, đưa ITP trở thành mô hình khu công viên khoa học chuyên về lĩnh vực CNTT-TT trong lòng đại học đầu tiên tại Việt Nam, góp phần phát triển CNTT – TT cho đất nước.


Song song với việc đào tạo ĐH chuyên ngành CNTT, ITP cũng tập trung thu hút doanh nghiệp đến đặt văn phòng, qua đó dần trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực CNTT. Đây là mô hình kiểu mẫu để nhiều tỉnh, thành có thể tham khảo, học tập.


“Đến nay, ITP đã cơ bản hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, là nơi tập trung của hơn 40 doanh nghiệp khởi nghiệp ở các giai đoạn khác nhau, là nơi làm việc của gần 300 kỹ sư, là nơi học tập, thực tập của hơn 1.000 sinh viên hiện nay” ông Huỳnh Thành Đạt chia sẻ.


PGS.TS Đạt nhấn mạnh: “đặt mục tiêu đến năm 2020, ITP sẽ trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp năng động ở phía đông TP.HCM, là nơi tập trung của khoảng 100 doanh nghiệp khởi nghiệp, hơn 2.000 việc làm và là nơi thực tập, học tập của hơn 2.000 sinh viên”.


Để đạt được những mục tiêu trên, TS Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ công nghệ thông tin, Bộ thông tin và truyền thông khẳng định, sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành ITP trong việc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực CNTT-TT.


PGS T.S Huỳnh Thành Đạt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TP.HCM chia sẻ tại sự kiện.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Ban lãnh đạo ITP cũng gửi lời tri ân đến những người sáng lập, lãnh đạo tiền nhiệm và những người đang gắn bó “truyền lửa” của sự đam mê, sáng tạo, nỗ lực. Đây cũng là dịp để ban lãnh đạo IPT gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp, start-up, các nhà đầu tư và hiệp hội đã gắn bó với IPT từ những ngày khởi đầu đến nay.


Buổi lễ kỷ niệm cũng là cột mốc đánh dấu một trang mới của ITP. Trong tương lai, ITP sẽ là nơi ươm mầm, xây dựng các Start-up và là nơi để các sản phẩm công nghệ cao được ra đời, vươn tầm quốc tế.

ITP tiep tuc day manh he sinh thai khoi nghiep trong linh vuc CNTT


Day la khang dinh cua PGS T.S Huynh Thanh Dat, Uy vien Trung uong Dang, Giam doc DHQG TP.HCM dua ra tai buoi le buoi le ky niem chang duong 15 nam xay dung va phat trien cua Khu cong nghe phan mem DHQG TP.HCM (ITP).


  • Khu dô thi sáng tao là noi có hoat dong sáng tao và khoi nghiep cuong do cao
  • Nâng cao nhan thuc ve so huu trí tue trong hoat dong khoi nghiep và doi moi sáng tao
  • Saigon Innovation Hub sap trien khai loat san pham tu van cho startup
  • Công bo cuoc thi Ý tuong sáng tao sinh viên nam 2018

PGS T.S Huynh Thành Dat cho biet, trong hành trình 15 nam qua, ITP dã kiên trì thuc hien su menh là tao ra môi truong gan ket giua dào tao, nghiên cuu và kinh doanh trong linh vuc công nghe thông tin và truyen thông (CNTT-TT) mà Dang, Nhà nuoc và DHQG TP.HCM giao phó. Qua dó, dua ITP tro thành mô hình khu công viên khoa hoc chuyên ve linh vuc CNTT-TT trong lòng dai hoc dau tiên tai Viet Nam, góp phan phát trien CNTT – TT cho dat nuoc.


Song song voi viec dào tao DH chuyên ngành CNTT, ITP cung tap trung thu hút doanh nghiep den dat van phòng, qua dó dan tro thành he sinh thái khoi nghiep, doi moi sáng tao trong linh vuc CNTT. Dây là mô hình kieu mau de nhieu tinh, thành có the tham khao, hoc tap.


“Den nay, ITP dã co ban hình thành he sinh thái khoi nghiep, doi moi sáng tao, là noi tap trung cua hon 40 doanh nghiep khoi nghiep o các giai doan khác nhau, là noi làm viec cua gan 300 ky su, là noi hoc tap, thuc tap cua hon 1.000 sinh viên hien nay” ông Huynh Thành Dat chia se.


PGS.TS Dat nhan manh: “dat muc tiêu den nam 2020, ITP se tro thành he sinh thái khoi nghiep nang dong o phía dông TP.HCM, là noi tap trung cua khoang 100 doanh nghiep khoi nghiep, hon 2.000 viec làm và là noi thuc tap, hoc tap cua hon 2.000 sinh viên”.


De dat duoc nhung muc tiêu trên, TS Dào Dình Kha, Vu truong Vu công nghe thông tin, Bo thông tin và truyen thông khang dinh, se tiep tuc ung ho và dong hành ITP trong viec thúc day he sinh thái khoi nghiep doi moi sáng tao trong linh vuc CNTT-TT.


PGS T.S Huynh Thành Dat, Uy viên Trung uong Dang, Giám doc DHQG TP.HCM chia se tai su kien.

Tai buoi le ky niem, Ban lãnh dao ITP cung gui loi tri ân den nhung nguoi sáng lap, lãnh dao tien nhiem và nhung nguoi dang gan bó “truyen lua” cua su dam mê, sáng tao, no luc. Dây cung là dip de ban lãnh dao IPT gui loi cam on sâu sac den các doanh nghiep, start-up, các nhà dau tu và hiep hoi dã gan bó voi IPT tu nhung ngày khoi dau den nay.


Buoi le ky niem cung là cot moc dánh dau mot trang moi cua ITP. Trong tuong lai, ITP se là noi uom mam, xây dung các Start-up và là noi de các san pham công nghe cao duoc ra doi, vuon tam quoc te.


ITP tiếp tục đẩy mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT

Đây là khẳng định của PGS T.S Huỳnh Thành Đạt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TP.HCM đưa ra tại buổi lễ buổi lễ kỷ niệm chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Khu công nghệ phần mềm ĐHQG TP.HCM (ITP).
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: