Microsoft ra mắt bộ Office 2019 Preview

Hãng Microsoft vừa giới thiệu với công chúng bộ ứng dụng văn phòng Office 2019, và họ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm công khai bộ ứng dụng văn phòng Office 2019 này.


Việc Microsoft bắt đầu giai đoạn thử nghiệm công khai bộ ứng dụng văn phòng Office 2019 cũng đồng nghĩa với việc, các khách hàng doanh nghiệp từng sở hữu bộ Office trước đó sẽ được phép dùng thử phiên bản Office 2019 mới này, trước khi Microsoft tung ra đại trà - tức được dùng thử trước những người dùng khác. Trang tin công nghệ Softpedia cho hay, bộ ứng dụng Office 2019 Commercial Preview hiện đã có thể được tải về, bao gồm các phiên bản thử nghiệm ban đầu của các phần mềm Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, Project, Visio và OneNote (dành cho Windows 10).
Ảnh chụp màn hình giao diện Offce 2019.
Trang Softpedia cũng cho rằng, mọi cải tiến được thực hiện trên Office 2019 cũng sẽ được mang lên Office 365 ngay khi phiên bản chính thức ra mắt. Do đây chỉ là giai đoạn đầu của chương trình Preview, thế nên trong những tháng sắp tới, các bản thử nghiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp (dùng trước) của Office 2019 này sẽ dành cho các dòng máy Mac, Exchange 2019, SharePoint 2019, Project Server 2019 và Skype for Business 2019 cũng sẽ xuất hiện. Mục tiêu của bộ Office 2019 mới này là nhắm đến doanh nghiệp. Theo đó, Office 2019 sẽ hỗ trợ độc quyền cho Windows 10 và sẽ đi kèm ứng dụng "OneNote", phiên bản tải về từ cửa hàng ứng dụng Microsoft Store thay vì bản desktop như mọi năm. Tất nhiên, người dùng sẽ không bị buộc phải cài ứng dụng OneNote cho Windows 10 này, nhưng nếu là khách hàng mới thì đây là một ứng dụng được các chuyên gia của Microsoft khuyên dùng. Riêng Office 2019 cho dòng máy Mac thì ngược lại, vẫn sẽ đi kèm một phiên bản OneNote được cải tiến từ phiên bản hiện tại. Đồng thời, người dùng máy Mac có thể thoải mái cài Office 2019 trên các bản macOS gần đây, còn trên Windows, chỉ có người dùng Windows 10 là làm được điều này. Ngoài ra, C2R còn có ưu thế khác là các bản cập nhật bảo mật hàng tháng, ứng dụng khi được cài đặt sẽ ở phiên bản mới nhất, giảm lượng dữ liệu mạng tiêu thụ thông qua công nghệ tối ưu download của Windows 10, và dễ dàng hơn trong việc nâng cấp lên Office 365 ProPlus.Microsoft ra mat bo Office 2019 Preview


Hang Microsoft vua gioi thieu voi cong chung bo ung dung van phong Office 2019, va ho bat dau giai doan thu nghiem cong khai bo ung dung van phong Office 2019 nay.


Viec Microsoft bat dau giai doan thu nghiem công khai bo ung dung van phòng Office 2019 cung dong nghia voi viec, các khách hàng doanh nghiep tung so huu bo Office truoc dó se duoc phép dùng thu phiên ban Office 2019 moi này, truoc khi Microsoft tung ra dai trà - tuc duoc dùng thu truoc nhung nguoi dùng khác. Trang tin công nghe Softpedia cho hay, bo ung dung Office 2019 Commercial Preview hien dã có the duoc tai ve, bao gom các phiên ban thu nghiem ban dau cua các phan mem Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, Project, Visio và OneNote (dành cho Windows 10).
Anh chup màn hình giao dien Offce 2019.
Trang Softpedia cung cho rang, moi cai tien duoc thuc hien trên Office 2019 cung se duoc mang lên Office 365 ngay khi phiên ban chính thuc ra mat. Do dây chi là giai doan dau cua chuong trình Preview, the nên trong nhung tháng sap toi, các ban thu nghiem dành cho khách hàng doanh nghiep (dùng truoc) cua Office 2019 này se dành cho các dòng máy Mac, Exchange 2019, SharePoint 2019, Project Server 2019 và Skype for Business 2019 cung se xuat hien. Muc tiêu cua bo Office 2019 moi này là nham den doanh nghiep. Theo dó, Office 2019 se ho tro doc quyen cho Windows 10 và se di kèm ung dung "OneNote", phiên ban tai ve tu cua hàng ung dung Microsoft Store thay vì ban desktop nhu moi nam. Tat nhiên, nguoi dùng se không bi buoc phai cài ung dung OneNote cho Windows 10 này, nhung neu là khách hàng moi thì dây là mot ung dung duoc các chuyên gia cua Microsoft khuyên dùng. Riêng Office 2019 cho dòng máy Mac thì nguoc lai, van se di kèm mot phiên ban OneNote duoc cai tien tu phiên ban hien tai. Dong thoi, nguoi dùng máy Mac có the thoai mái cài Office 2019 trên các ban macOS gan dây, còn trên Windows, chi có nguoi dùng Windows 10 là làm duoc dieu này. Ngoài ra, C2R còn có uu the khác là các ban cap nhat bao mat hàng tháng, ung dung khi duoc cài dat se o phiên ban moi nhat, giam luong du lieu mang tiêu thu thông qua công nghe toi uu download cua Windows 10, và de dàng hon trong viec nâng cap lên Office 365 ProPlus.

Microsoft ra mắt bộ Office 2019 Preview

Hãng Microsoft vừa giới thiệu với công chúng bộ ứng dụng văn phòng Office 2019, và họ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm công khai bộ ứng dụng văn phòng Office 2019 này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: